Bán bồ câu Nhật đuôi xoè - Tiền Giang

#1
<div>Hiện m&igrave;nh đang c&oacute; một số bồ c&acirc;u Nhật đu&ocirc;i xo&egrave; m&agrave;u trắng, x&aacute;m khoai m&ocirc;n, b&ocirc;ng đen trắng... &nbsp; đủ c&aacute;c cỡ tuổi từ biết mổ 2 th&aacute;ng, 3 th&aacute;ng, 4 th&aacute;ng, 5 th&aacute;ng...</div><div><br /></div><div>đến cặp đẻ. G&iacute;a dễ mua. Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ : &nbsp;chị Li&ecirc;n _ &nbsp;ĐT : 0987890053 .</div><div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh ảnh bồ c&acirc;u của m&igrave;nh :</div><div><br /></div><div> 

Last edited:

5 Phong

Lữ khách
#4
Chị báo giá dùm em 1cặp gống là bao nhiêu?

Nếu được em lấy trước 1 cặp.