BAN BO CAU PHAP GIONG O BAC GIANG

#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 7.5pt; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">ơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u giống</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 7.5pt; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">Webside http://bocauphap.com.vn/vi-VN/San-pham.html</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</span></strong><span style="background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</strong><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</strong></span></strong><span style="background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">- Chim đẻ : 380,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)</strong><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)</strong></span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,</span></strong><span style="background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">- G&iacute;a b&aacute;n : 130,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 1 đ&ocirc;i), 250,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 2 đ&ocirc;i)</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i&nbsp;-&nbsp;</strong></span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></strong><span style="background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">ĐT :&nbsp; 0988746444&nbsp; - 0986973659</strong></span></strong><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt; -webkit-box-shadow: none !important"><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">Số tk: 1450251046771</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt; -webkit-box-shadow: none !important"><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PT NT chi nh&aacute;nh Ho&agrave;ng Quốc việt, Cầu Giấy, HN</span></strong></span><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</strong><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Y!M: trunghoad</strong><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Skype : stock.viet</strong><br /></span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</span></strong><span style="background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Verdana; color: black; -webkit-box-shadow: none !important">http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-color: silver; -webkit-box-shadow: none !important" /></p><br /><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;trunghoa</span><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- Địa chỉ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">ho&agrave;ng v&acirc;n- song v&acirc;n- t&acirc;n y&ecirc;n - bắc giang</span><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- Điện thoại:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">0988746444 - Fax: 0986973659</span><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- email:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">ifone.trunghoa@gmail.com&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/128590-bo-cau-phap-giong#ixzz2MWaxLHe9">http://agriviet.com/home/threads/128590-bo-cau-phap-giong#ixzz2MWaxLHe9</a></span><br /><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Trung Hoa</span><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- Địa chỉ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">Song V&acirc;n _T&acirc;n Y&ecirc;n _Bắc Giang</span><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- Điện thoại:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">0988746444 - Fax: 0986973659</span><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- email:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/130883-bocauphapgiong-trunghoa#ixzz2MWj0P42P">http://agriviet.com/home/threads/130883-bocauphapgiong-trunghoa#ixzz2MWj0P42P</a></span><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong>&nbsp;Trung Hoa<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- Địa chỉ:&nbsp;</strong>Song V&acirc;n _T&acirc;n Y&ecirc;n _Bắc Giang<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- Điện thoại:&nbsp;</strong>0988746444 - Fax: 0986973659<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- email:&nbsp;</strong><br /></span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/130893-BAN-BO-CAU-PHAP-GIONG-O-BAC-GIANG#ixzz2MWjlvr00">http://agriviet.com/home/threads/130893-BAN-BO-CAU-PHAP-GIONG-O-BAC-GIANG#ixzz2MWjlvr00</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung Hoa
- Địa chỉ: Song Vân _Tân Yên _Bắc Giang
- Điện thoại: 0988746444 - Fax: 0986973659
- email: