BÁN BỒ CÂU PHÁP TẠI NHA TRANG - KHÁNH HOÀ

  • Thread starter banbocau
  • Ngày gửi
B

banbocau

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important">Chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u Ph&aacute;p (loại Mimas, Titan) đủ m&agrave;u sắc, giống to con, khoảng 0,8 - 1kg/con. Nhận cung cấp số lượng lớn chim giống, chim ra r&agrave;ng</span><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important">Gi&aacute; cả:<br />Chim Ph&aacute;p giống (02 th&aacute;ng tuổi) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 300.000 đ/cặp</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important" /><span style="color: #2c6dc4; font-family: Tahoma; font-size: 13.5pt">Chim Ph&aacute;p bắt cặp (01 th&aacute;ng sau sẽ đẻ): 450.000&nbsp;</span><span style="color: #2c6dc4; font-family: Tahoma; font-size: 18px">đ/cặp</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="color: #2c6dc4; font-family: Tahoma; font-size: 18px">Chim Ph&aacute;p đang&nbsp;</span><span style="color: #2c6dc4; font-family: Tahoma; font-size: 18px">đẻ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: 550.000&nbsp;</span><span style="color: #2c6dc4; font-family: Tahoma; font-size: 18px">đ/cặp</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important">Chim Ph&aacute;p ra r&agrave;ng &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 150.000 đ/cặp<br />Chim lai Ph&aacute;p giống &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 200.000 đ/cặp<br />Chim lai Ph&aacute;p ra r&agrave;ng &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : &nbsp; 80.000 đ/cặp<br />Chuồng nu&ocirc;i th&eacute;p 2,2 li, k&iacute;ch thước 100x50x50 cm, gi&aacute;: 200.000 đ/chuồng.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important">Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Mr. VINH, số điện thoại:</span><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important">0977061668</span><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important">.&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important">Trại chim ở </span><span style="color: #2c6dc4; font-family: Tahoma; font-size: 18px">Tổ</span><span style="color: #2c6dc4; font-family: Tahoma; font-size: 13.5pt">&nbsp;14, Cồn NGỌC THẢO (ngay cầu H&Agrave; RA</span><span class="apple-converted-space" style="color: #2c6dc4; font-family: Tahoma; font-size: 13.5pt; -webkit-box-shadow: none !important">,&nbsp;</span><span style="color: #2c6dc4; font-family: Tahoma; font-size: 13.5pt">đường 2/4 quẹo v&agrave;o), phường NGỌC HIỆP, TP NHA TRANG, tỉnh KH&Aacute;NH H&Ograve;A.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: justify; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma; color: #2c6dc4; -webkit-box-shadow: none !important" /></p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/119475-Diem-ban-bo-cau-Phap-tai-Nha-Trang-Khanh-Hoa#ixzz2DcFwNV96">http://agriviet.com/home/threads/119475-Diem-ban-bo-cau-Phap-tai-Nha-Trang-Khanh-Hoa#ixzz2DcFwNV96</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr. Vinh
- Địa chỉ: Tổ 14, cồn Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
- Điện thoại: 0977061668 - Fax:
- email: Ugly_frog84@yahoo.com