Bán Bột cá và Dầu cá (hồi+ saba)

  • Thread starter Nguyá»…n Thị HÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thị Hương

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Hương
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0974497675
- email: donga_nth@yahoo.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nh&agrave; m&aacute;y tại H&agrave; T&acirc;y(cũ)&nbsp;chuy&ecirc;n sản xuất Bột c&aacute;, Dầu c&aacute;(hồi,saba).Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i Qu&yacute; c&ocirc;ng ty sẽ mua được Sản phẩm c&oacute; chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute;(<em>v&igrave; kh&ocirc;ng phải qua một kh&acirc;u trung gian n&agrave;o cả</em><font size="3">)<font face="Times New Roman">. <font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m 1 nh&agrave; sản xuất thu mua ổn định,l&acirc;u d&agrave;i</font>.</font></font><font face="Times New Roman">Để tiện cho giao dịch v&agrave; vận chuyển c</font>&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ b&aacute;n cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất&nbsp;ở miền Bắc.Qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i chủ DN Hương 0974497675&nbsp;,<font size="3"><strong>Email: </strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><a href="mailto:donga_nth@yahoo.com.vn" target="_blank"><strong>donga_nth@yahoo.com.vn</strong></a></font></p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>Giao h&agrave;ng tận nơi miễn ph&iacute;&nbsp;&ndash; chu đ&aacute;o - chuy&ecirc;n nghiệp</em></strong><br /></font></font><font size="3"><strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;Chất lượng đảm bảo - Gi&aacute; b&aacute;n cạnh tranh</font></em></strong>&nbsp;<br /></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top