Bán các loại gỗ thô Trắc , Cẩm Lai, Hương , Gõ Đỏ, căm xe

  • Thread starter yenntn
  • Ngày gửi
Y

yenntn

Guest
#1
<div>&nbsp;</div><div><br /></div><p>- Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện nay c&oacute; khai th&aacute;c về loại gỗ nh&oacute;m 1 từ cửa khẩu Lao Bảo (Hương Kh&ecirc; - H&agrave; Tỉnh) về gồm c&oacute; những loại gỗ như : Trắc, Cầm Lai, Hương , G&otilde; Đỏ , Căm Xe...co nhiều loại quy c&aacute;ch( gỗ th&ocirc;) cho KH lựa chọn , gi&aacute; cả hợp l&yacute; &lt; c&oacute; giấy tờ h&oacute;a đơn va hợp ph&aacute;p đầy đủ).</p><p>&nbsp;- CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; kho h&agrave;ng chứa gỗ ở TPHCM , Kh c&oacute; nhu cầu mua gỗ th&ocirc; nh&oacute;m 1 th&igrave; cứ đến cty ch&uacute;ng t&ocirc;i cho xem h&agrave;ng &nbsp;v&agrave; lựa chọn( ko lấy 1 khoản ph&iacute; n&agrave;o khi đến cty ch&uacute;ng t&ocirc;i xem h&agrave;ng- nếu chưa l&agrave;m &nbsp;hợp đồng mua b&aacute;n).</p><p>&nbsp;- CTy sẽ lấy gi&aacute; ưu đ&atilde;i cho kh n&agrave;o c&oacute; nhu cầu lấy gỗ nh&oacute;m 1 từ 50m3 trở l&ecirc;n của mỗi loại gỗ( nếu k&iacute; hợp đồng d&agrave;i hạn ) v&agrave; khi mua gỗ th&ocirc; tại cty , kh n&agrave;o c&oacute; nhu cầu muốn xẻ theo quy c&aacute;ch th&igrave; cty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; xưởng để xẽ miễn ph&iacute; cho kh.</p><p>&nbsp;- Tr&acirc;n Trọng được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với KH thiện ch&iacute; !</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Ngọc Yến
- Địa chỉ: 35 - Chế Lan Viên - F: Tây Thạnh - Q. Tân Phú
- Điện thoại: 08.38155135 - Fax: 0904740097
- email: yenntn.sales@anhrangdong.com