bán các loại máy thổi khí oxy,máy bơm nước,thiết bị hồ cá,máy bơm hồ c

#1
<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; những người đi ti&ecirc;n phong trong việc t&igrave;m ra giải ph&aacute;p gi&uacute;p bạn đ&aacute;p ứng đầy v&agrave; đủ những nhu cầu thiết yếu của thị trường,lu&ocirc;n lu&ocirc;n nắm bắt đ&uacute;ng xu hướng của thị trường người ti&ecirc;u d&ugrave;ng l&agrave; một trong những t&ecirc;u ch&iacute; h&agrave;ng đầu m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt ra cho sự tồn tại của m&igrave;nh.&nbsp;<br />Nhờ v&agrave;o đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển l&acirc;u đời tại thị trường ngh&agrave;nh h&agrave;ng m&aacute;y tạo kh&iacute; oxy cho tất cả c&aacute;c lĩnh vực.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp những sản phẩm :<br />- M&aacute;y bơm d&agrave;nh cho hồ c&aacute;.<br />- Thiết bị hồ c&aacute;.<br />- Đ&egrave;n d&agrave;nh cho hồ c&aacute;.<br />- M&aacute;y lọc d&agrave;nh cho hồ c&aacute;.<br />- M&aacute;y thổi kh&iacute; oxy d&ugrave;ng để nu&ocirc;i c&aacute; trong gia đ&igrave;nh,hoặc nu&ocirc;i c&aacute;c bể c&aacute; lớn.<br />- M&aacute;y thổi kh&iacute; cung cấp oxy nu&ocirc;i hải sản tươi sống cho c&aacute;c vựa hải sản lớn,cho c&aacute;c shop b&aacute;n c&aacute; cảnh.<br />- M&aacute;y tạo kh&iacute; sử dụng nguồn năng lượng của nước để massage d&ugrave;ng cho c&aacute;c Spa cao cấp.<br />- M&aacute;y tạo s&oacute;ng trong c&aacute;c hồ lớn.<br />V&agrave; c&ograve;n nhiều nữa..<font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important"><font color="Red" style="-webkit-box-shadow: none !important">.BẠN C&Oacute; THỂ THAM KHẢO TH&Ecirc;M C&Aacute;C SẢN PHẨM CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TẠI TRANG WED :&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://www.thietbihoca.com/">www.thietbihoca.com</a></font></font><font color="Red" style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /></font><br />MỘT SỐ H&Igrave;NH ẢNH SẢN PHẨM :<br />M&Aacute;Y THỔI OXY V&Agrave; M&Aacute;Y BƠM NƯỚC HIỆU HAILEA:<br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://
"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px" src="http://i380.photobucket.com/albums/oo246/betrinhu/HX-8670-B.jpg" /></a><br />M&Aacute;Y BƠM NƯỚC Model : HX-8670.<br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px" src="http://i380.photobucket.com/albums/oo246/betrinhu/HX-8200-B.jpg" />[/URL]<br />M&Aacute;Y BƠM NƯỚC Model : HX-8200.<br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://
"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px" src="http://i380.photobucket.com/albums/oo246/betrinhu/HX-6830-B.jpg" /></a><br />M&Aacute;Y BƠM HỒ C&Aacute; Model : HX-6840<br />C&ocirc;ng suất : 200w<br />C&ocirc;ng dụng : sử dụng tr&ecirc;n cạn v&agrave; dưới nước.<br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://
"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px" src="http://i380.photobucket.com/albums/oo246/betrinhu/AC0-108-B-1.jpg" /></a><br />M&Aacute;Y THỔI KH&Iacute; OXY Model : ACO_<br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://
"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px" src="http://i380.photobucket.com/albums/oo246/betrinhu/HAP-60-B.jpg" /></a><br />M&Aacute;Y THỔI KH&Iacute; OXY Model : HAP-100 .&nbsp;<br />C&ocirc;ng xuất : 105W.M&aacute;y thổi oxy si&ecirc;u &ecirc;m.<br />Bảo h&agrave;nh : 6 th&aacute;ng<br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://
"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px" src="http://i380.photobucket.com/albums/oo246/betrinhu/VB-125G-B.jpg" /></a><br />M&aacute;y thổi kh&iacute; oxy c&aacute;nh quạt.<br />Model : VB-290.C&ocirc;ng suất : 370w.<br />Model : VB-600.C&ocirc;ng suất : 750w.<br />Bảo h&agrave;nh : 6 th&aacute;ng.<br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://
"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border: 0px" src="http://i380.photobucket.com/albums/oo246/betrinhu/l-23-b.gif" /></a><br />M&Aacute;Y BƠM NƯỚC Model : L-23<br />C&ocirc;ng Suất : 750W<br />Đẩy cao 12m&eacute;t.<br />Lưu lượng 23.000 l&iacute;t/khối<br />Vỏ Inox,bạc đạn bằng sứ.<br /><br />Bạn c&ograve;n chần chờ g&igrave; m&agrave; kh&ocirc;ng nhấc m&aacute;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i h&ocirc;m nay.Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ đ&aacute;p ứng đ&uacute;ng c&aacute;c nhu cầu cần thiết nhất của bạn.<br />H&atilde;y gọi đến số 0909.199.345 (gặp H&agrave;o) để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p tốt nhất<br />ĐC : 115 Tạ Uy&ecirc;n_F.15_Q.5_TPHCM</strong><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/101652-ban-cac-loai-may-thoi-khi-oxy-thiet-bi-ho-ca-may-bom-ho-ca-may-sui-oxy#ixzz226aT8o54">http://agriviet.com/home/threads/101652-ban-cac-loai-may-thoi-khi-oxy-thiet-bi-ho-ca-may-bom-ho-ca-may-sui-oxy#ixzz226aT8o54</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LAM CANG HAO
- Địa chỉ: 115 tạ uyên,phường 15,quận 5
- Điện thoại: 0909199345 - Fax:
- email: my_trinh85@yahoo.com
 

Top