Bán cây cảnh trang trí văn phòng , Cây cảnh trồng trang trí sân vườn

  • Thread starter CAY CANH GIA HUY
  • Ngày gửi
C

CAY CANH GIA HUY

Guest
#1
<p><font size="3">C&acirc;y cảnh l&agrave; một th&uacute; chơi c&oacute; từ rất xưa . C&acirc;y cảnh ng&agrave;y nay cũng vậy c&oacute; nhiều c&aacute;ch chơi c&acirc;y kh&aacute;c nhau v&agrave; cũng c&oacute; mu&ocirc;n h&igrave;nh mu&ocirc;n vạn chủng loại c&acirc;y . Nhưng tựu chung lại khi chơi c&acirc;y cảnh l&agrave; ch&uacute;ng ta đang g&oacute;p phần cho cuộc sống th&ecirc;m xanh hơn v&agrave; đang đưa thi&ecirc;n nhi&ecirc;n gần với cuộc sống con người hơn.</font></p><p><strong><font size="3">C&Ocirc;NG TY C&Acirc;Y CẢNH GIA HUY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N&nbsp;</font></strong></p><p><font size="3">- Sản xuất v&agrave; nh&acirc;n giống c&aacute;c loại hoa c&acirc;y cảnh , c&acirc;y cảnh trang tr&iacute; nội thất , c&acirc;y xanh b&oacute;ng m&aacute;t c&aacute;c loại...</font></p><p><font size="3">- B&aacute;n v&agrave; cung cấp c&acirc;y cảnh trang tr&iacute; nội thất , <a href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.com/">c&acirc;y cảnh văn ph&ograve;ng</a> , nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn&nbsp; c&aacute;c loại như : C&acirc;y tr&uacute;c Hawai, C&acirc;y Thiết Mộc Lan , C&acirc;y Vạn Li&ecirc;n Thanh , C&acirc;y kim tiền ...<br /></font></p><p><font size="3">- C&acirc;y cảnh , <a href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.com/">hoa c&acirc;y cảnh trồng s&acirc;n vườn </a> , bồn hoa khu&ocirc;n vi&ecirc;n như : C&acirc;y hoa Tiểu hồng m&ocirc;n , C&acirc;y hoa Chu Đinh Lan , C&acirc;y hoa D&atilde; yến thảo , Hoa dừa cạn ...</font></p><p><font size="3">- <a href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.com">Cung cấp c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t </a> , c&acirc;y xanh c&ocirc;ng tr&igrave;nh số lượng lớn v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y cổ thụ như : M&iacute;t , Xo&agrave;i , V&uacute; Sữa ...</font></p><p><font size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ&nbsp;</font></p><p><font size="3">Mr Tuấn &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0985010406&nbsp; , 0935968585</font></p><p><font size="3">Wed &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.com/">www.caycanhgiahuy.com</a></font> </p><p><font size="3">Văn ph&ograve;ng &nbsp;&nbsp; Ng&otilde; 358 B&ugrave;i Xương Trạch - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội</font></p><p><font size="3">Nh&agrave; Vườn &nbsp; &nbsp; &nbsp; km 8 Đại Lộ Thăng Long ( Gần Thi&ecirc;n Đường Bảo Sơn ) </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CÂY CẢNH GIA HUY
- Địa chỉ: an khánh- hoài đức -hn
- Điện thoại: 0985010406 - Fax:
- email: caycanhgiahuyth@gmail.com