Bán cây giống: cây ăn quả và hoa kiểng giá sỉ

  • Thread starter ynhi09
  • Ngày gửi
Y

ynhi09

Guest
#1
<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #ff0000">---&gt; 01 c&acirc;y c&oacute;c thường cao 3m, gốc to gần bằng bắp ch&acirc;n, trồng rất mau ra t&aacute;n v&agrave; cho quả: gi&aacute;: 300k</span><span style="color: #0000ff"><br /><img border="0" title="80" style="border: none" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/80.gif" />&nbsp;S&agrave;i g&ograve;n chật chội v&agrave; n&oacute;ng bức, sao bạn kh&ocirc;ng kiến tạo cho kh&ocirc;ng gian ở của m&igrave;nh một ch&uacute;t sinh động bằng một v&agrave;i chậu hoa kiểng xinh xắn hay một b&oacute;ng c&acirc;y đủ m&aacute;t m&agrave; lại thường xuy&ecirc;n cho hoa tr&aacute;i chất lượng. Chỉ với v&agrave;i chục ng&agrave;n đến 1,2 trăm ng&agrave;n, bạn sẽ c&oacute; ngay những c&acirc;y giống chất lượng, cho sản phẩm đầu m&ugrave;a chỉ sau 1,5 - 2 năm sau khi trồng.<br /><img border="0" title="85" style="border: none" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/85.gif" />&nbsp;Hiện tại m&igrave;nh mang c&acirc;y giống từ vườn ươm dưới Tiền Giang l&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ cho mọi người ( v&igrave; chưa đủ vốn mở vựa c&acirc;y cảnh n&ecirc;n tạm thời chỉ rao b&aacute;n tr&ecirc;n mạng). Nếu cần số nhiều th&igrave; m&igrave;nh gặp trực tiếp v&agrave; sẽ c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n ưu đ&atilde;i hơn.<br /><img border="0" title="83" style="border: none" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/83.gif" />&nbsp;Anh em n&agrave;o muốn c&oacute; 1 v&agrave;i c&acirc;y về trồng th&igrave; cứ li&ecirc;n lạc trực tiếp với m&igrave;nh:<br />sđt: 0917.814.815 (ba Khang)<br />Địa chỉ: c63b Nguyễn Thị S&oacute;c x&atilde; B&agrave; Điểm huyện H&oacute;c M&ocirc;n tpHCM. bạn n&agrave;o muốn ship đến tận nh&agrave; th&igrave; cộng th&ecirc;m v&agrave;i chục ng&agrave;n tiền xăng d&ugrave;m m&igrave;nh nha. C&ograve;n nếu đến tận nơi xem th&igrave; alo hẹn trước m&igrave;nh v&igrave; nhiều khi đi vắng k c&oacute; ở nh&agrave;.<br /><img border="0" title="Doubt" style="border: none" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/doubt.gif" />Sau đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i loại c&acirc;y ti&ecirc;u biểu,sẽ c&ograve;n update th&ecirc;m nữa. Bạn n&agrave;o muốn loại n&agrave;o th&igrave; cứ alo m&igrave;nh, nếu chưa c&oacute; th&igrave; m&igrave;nh sẽ alo để dưới vườn gởi l&ecirc;n, hoặc bạn muốn c&oacute; h&igrave;nh xem trước th&igrave; pm yahoo:&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="mailto:dkhang1987@yahoo.com"><span style="color: #0000ff">dkhang1987@yahoo.com</span></a><br /><span style="color: #0000ff">gmail:&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="mailto:dkhang1987@gmail.com"><span style="color: #0000ff">dkhang1987@gmail.com</span></a><span style="color: #0000ff"><br /><br /></span><span style="color: #0000ff">Anh em gh&eacute; qua xem up phụ m&igrave;nh c&aacute;i nha. Nhất định sẽ trả lễ đầy đủ. xia x&igrave;a mọi người đ&atilde; đọc tin.<br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/thanhtra.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/thanhtra.jpg" /></a><br />* C&acirc;y thanh tr&agrave;_ loại c&acirc;y giống đang đc ph&aacute;t triển rộng r&atilde;i ở miền t&acirc;y cho sản lượng cao, quả ch&iacute;n v&agrave;ng v&agrave; ngọt lịm.<br />Chiều cao c&acirc;y giống: 1m-1.2m<br />Gi&aacute; b&aacute;n : 120k<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/cayly.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/cayly.jpg" /></a><br />* C&acirc;y l&yacute; ( c&acirc;y roi) c&agrave;nh l&aacute; sum su&ecirc; quả ngọt lịm v&agrave; m&ugrave;i thơm đặc biệt, l&aacute; giống l&aacute; mận<br />c&acirc;y cao 2m5- 3m gi&aacute; 250- 300k<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/xoai.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/xoai.jpg" /></a><br />* Xo&agrave;i th&igrave; c&oacute; nhiều loại: xo&agrave;i tứ qu&yacute;, xo&agrave;i th&aacute;i, c&aacute;t h&ograve;a lộc...<br />Chiều cao v&agrave; gi&aacute; b&aacute;n:&nbsp;<br />0.7m...........................50k ( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........45k)<br />1m .............................80k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........70k)</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">1.5m.........................120k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........110k)</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">2 m......................... .200k&nbsp;<br /></span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/vusua.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/vusua.jpg" /></a><br />* V&uacute; sữa l&ograve; r&egrave;n: cao 0.5 - 0.6m.......................60k<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/mitthai.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/mitthai.jpg" /></a><br />* M&iacute;t th&aacute;i l&aacute; b&agrave;ng trồng 1.5 năm l&agrave; c&oacute; tr&aacute;i<br />0.7m..........................40k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........35k)</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">1m- 1m3.................100k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n..........90k)</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">1m9- 2m.................. 150k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n........140k)</span></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/sori.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/sori.jpg" /></a><br />* C&acirc;y sơ ri ngọt: chiều cao&nbsp;<br />1m............................50k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........45k)</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">1.5m.........................70k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........60k)</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">Loại sơ ri lớn, gốc to khoảng bắp ch&acirc;n, t&aacute;n đ&atilde; ra nhiều c&agrave;nh, cao khoảng 1.8m - 2m th&igrave; li&ecirc;n hệ yahoo m&igrave;nh để xem h&igrave;nh thực tế nha, gi&aacute; khoảng 400,600,700,800...đến 1 triệu.<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/saurieng.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/saurieng.jpg" /></a><br />* C&acirc;y sầu ri&ecirc;ng: giống sầu ri&ecirc;ng G6 cơm v&agrave;ng hạt l&eacute;p. loại n&agrave;y th&igrave; khoảng 3.5 năm trở l&ecirc;n mới cho tr&aacute;i.<br />Chiều cao: 0.8m...........................60k<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........50k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/sapoche.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/sapoche.jpg" /></a><br />* C&acirc;y sapoche: nhiều c&acirc;y đ&atilde; c&oacute; tr&aacute;i<br />cao 0.8m...................70k<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........60k)</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/oikhonghat.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/oikhonghat.jpg" /></a><br />* Ổi kh&ocirc;ng hạt:&nbsp;<br />1m......................60k<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........50k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br />Đ&atilde; c&oacute; tr&aacute;i r&ugrave;i nha mọi người.<br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/nhanxuong.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/nhanxuong.jpg" /></a><br />* Nh&atilde;n xuồng cơm v&agrave;ng<br />0.7m...................55k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br />( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........45k)</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/mangcut.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/mangcut.jpg" /></a><br />* Măng cụt. Loại n&agrave;y th&igrave; trồng kh&aacute; l&acirc;u đ&acirc;y, khoảng tr&ecirc;n 4 năm mới c&oacute; tr&aacute;i<br />0.6m-0.8m....................50k<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........45k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/mananphuoc.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/mananphuoc.jpg" /></a><br />* Mận An Phước:&nbsp;<br />0.5m.....................40k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........30k)</span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">1m.......................90k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........80k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br />1.6m..................120k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........110k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">2m.....................150k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........140k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">v&agrave; nhiều size lớn hơn đ&atilde; ra tr&aacute;i<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/caytac.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/caytac.jpg" /></a><br />* C&acirc;y tắc 0.5m......................40k đ&atilde; c&oacute; tr&aacute;i lai rai<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/khengot.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/khengot.jpg" /></a><br />* Khế ngọt&nbsp;<br />1m2-1m5................70k</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br />( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........60k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">h&igrave;nh n&agrave;y chỉ minh họa th&ocirc;i nh&eacute;, h&agrave;ng mới cao hơn, đ&atilde; ra tr&aacute;i<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/cocthai.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/cocthai.jpg" /></a><br />* C&oacute;c th&aacute;i. 0.5m...........................60k<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........50k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">* C&oacute;c thường 0.8m......................35k&nbsp;<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/chanh.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/chanh.jpg" /></a><br />* Chanh giấy v&agrave; chanh kh&ocirc;ng hạt<br />th&acirc;n mới l&ecirc;n 1 nh&aacute;nh cao&nbsp;<br />0.8m................60k&nbsp;<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........50k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">th&acirc;n đ&atilde; l&ecirc;n nhiều nh&aacute;nh 1 m................200k&nbsp;<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/buoi.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/buoi.jpg" /></a><br />* Bưởi da xanh ruột hồng<br />c&acirc;y cao&nbsp;<br />1m-1m3..................70k .&nbsp;<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........60k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">loại to hơn 1 ch&uacute;t, đ&atilde; c&oacute; tr&aacute;i như tr&aacute;i banh tenis th&igrave; gi&aacute; cao hơn ch&uacute;t<br /><br /></span></span><a target="_blank" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 18px; font-size: 12px" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/caythanky.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/caythanky.jpg" /></a><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">* C&acirc;y thần kỳ biến chua th&agrave;nh ngọt g&igrave; g&igrave; đ&oacute;&nbsp;<img border="0" title=";)" style="border: none" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/wink.png" />). c&acirc;y chỉ khoảng 2 tấc th&ocirc;i, gi&aacute; 110k<br /></span></span><br /><a target="_blank" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 18px; font-size: 12px" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/chanhday.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/chanhday.jpg" /></a><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">* C&acirc;y chanh d&acirc;y c&oacute; 2 loại:&nbsp;<br />cao 0.8m.................................30k<br />1.5m.................................60k</span></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/duaxiemdua.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/duaxiemdua.jpg" /></a><br />*Dừa xi&ecirc;m dứa 0.5m...................................50k&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........40k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/hoathienly.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/hoathienly.jpg" /></a><br />* Hoa thi&ecirc;n l&yacute;. C&aacute;i n&agrave;y m&agrave; x&agrave;o thịt b&ograve; th&igrave; z&ocirc; bia phải biết&nbsp;<img border="0" title=":D" style="border: none" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/Big%20Grin.gif" /><br />0.7m.......................................45k<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/hoangnam.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/hoangnam.jpg" /></a><br />* C&acirc;y ho&agrave;ng nam cao&nbsp;<br />1m3- 1m6.................................85k&nbsp;<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........75k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/hongloc.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/hongloc.jpg" /></a><br />* C&acirc;y hồng lộc&nbsp;<br />1m4-1m6................................150k<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........140k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/daiphu.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caynew1/daiphu.jpg" /></a><br />* C&acirc;y đại ph&uacute;.0.7m.................................200k<br /></span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/locvung.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/locvung.jpg" /></a><br />* C&acirc;y lộc vừng: th&acirc;n 1 nh&aacute;nh cao 0.4m.............40k<br />th&acirc;n nhiều nh&aacute;nh th&igrave; alo nh&eacute;<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/caytungnhat.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/caytungnhat.jpg" /></a><br />* C&acirc;y t&ugrave;ng nhật: cao 2m.................250k<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/b.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/b.jpg" /></a><br />* C&acirc;y trang 0.4m...................25k<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/a1.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/a1.jpg" /></a><br />* C&acirc;y &aacute;nh dương 0.4m...................45k<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/sake.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/sake.jpg" /></a><br />* C&acirc;y sake th&acirc;n 1 nh&aacute;nh chiết to như trong h&igrave;nh<br />1.5m.............150k<br />c&acirc;y ra t&aacute;n th&igrave; li&ecirc;n hệ yahoo để xem h&igrave;nh v&agrave; gi&aacute; cả cụ thể nha<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/osaka.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/osaka.jpg" /></a><br />* C&acirc;y osaka( b&ograve; cạp v&agrave;ng)<br />0.8m- 1m.............50k&nbsp;<br /></span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff">( 2 c&acirc;y trở l&ecirc;n.........40k)</span></span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; color: #4d4d4d; font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/nguyetque.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/nguyetque.jpg" /></a><br />* C&acirc;y nguyệt quế hoa rất thơm nh&eacute;, c&acirc;y đ&atilde; ra t&aacute;n v&agrave; c&oacute; thể trồng chậu<br />08-1m2................120-140k<br /><br /><a target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/sungoclan.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/sungoclan.jpg" /></a><br />* C&acirc;y sứ ngọc lan đ&atilde; bắt đầu ra t&aacute;n<br />1m.......................130k<br />1m8-2m................180-200k<br /><br /><a target="_blank" style="color: #e97d13" href="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/thala.jpg"><img border="0" width="690" height="458.72576177285316" style="border: none" src="http://i356.photobucket.com/albums/oo3/tinhca2387/caycanh/thala.jpg" /></a><br />* C&acirc;y thala 1m3.......................80k<br />c&acirc;y ra t&aacute;n to cao 2m6- 3m.........260k-300k<br />Ngo&agrave;i ra c&ograve;n nhiều loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i v&agrave; hoa kiểng kh&aacute;c chưa kịp up l&ecirc;n, mọi người cần loại n&agrave;o v&agrave; size cỡ n&agrave;o th&igrave; cứ alo m&igrave;nh nha.&nbsp;</span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Ý Nhi
- Địa chỉ: số 3, kp3, phường TTN, Quận 12, TP. HCM
- Điện thoại: 0917814815 - Fax:
- email: nguyen_thi_y_nhi_1993@yahoo.com