BÁN CÂY GIỐNG CỎ NGỌT VÀ CỎ NGỌT KHÔ CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter comatchaumy
  • Ngày gửi
C

comatchaumy

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><p><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP&nbsp;GIỐNG C&Acirc;Y CỎ NGỌT HO&Agrave;NG GIA </font></p><div class="bodytext"><br /><font size="2">&nbsp;&nbsp; - Loại Cỏ Ngọt Ho&agrave;ng Gia L&agrave; loại cỏ ngọt c&oacute; vị ngọt gấp&nbsp;300 - 400&nbsp;lần so với chữ lượng đường&nbsp;</font><font size="2">m&iacute;a v&agrave; </font><font size="2">l&agrave;&nbsp;đường kh&ocirc;ng l&ecirc;n men tốt cho người bị bệnh tiểu đường, cao huyết &aacute;p, mỡ m&aacute;u, b&eacute;o ph&igrave;.....</font></div><div class="bodytext"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cung cấp c&acirc;y giống chuy&ecirc;n nghiệp, uy t&iacute;n,&nbsp;đảm bảo chất luợng c&acirc;y giống tốt, vận </font></div><div class="bodytext"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;chuyển gửi c&acirc;y&nbsp;đến </font><font size="2">người mua nhanh nhất.&nbsp;<br /></font></div><div class="bodytext"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ: Trần Minh Hạnh 0985 812 405</font></div><br /><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Trần Minh Hạnh<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội<br /><strong>- Điện thoại: </strong>0985 812 405&nbsp;- Fax: <br /><strong>- email: </strong>tmh.kinhdo@gmail.com <br /><br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/89956-Ban-cay-giong-co-ngot-va-co-kho#ixzz22wSBVpZL">http://agriviet.com/home/threads/89956-Ban-cay-giong-co-ngot-va-co-kho#ixzz22wSBVpZL</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Hạnh
- Địa chỉ: Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0985 812 405 - Fax:
- email: tmh.kinhdo@gmail.com