Bán Cây Hải Đường Đỏ

#1
<p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong><strong style="font-size: small; font-family: tahoma; line-height: 18px; text-align: center">Chuy&ecirc;n cung cấp c&acirc;y Hoa Hải Đường Đỏ, V&agrave;ng, T&iacute;m, Tr&agrave; Hoa Vang nụ hoa v&agrave;ng loại lớn: c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, bonsai, c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t, c&acirc;y cổ thụ....</strong></p><p class="p_first" style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>chủ yếu ( Hải Đường, t&ugrave;ng, t&ugrave;ng la h&aacute;n,&nbsp;<strong>chuối cảnh,&nbsp;</strong>si xanh, đa, sữa, lộc vừng, bằng lăng......)</strong></span></p><p class="p_first" style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>- &nbsp;C&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t, c&acirc;y cổ thụ, c&oacute; đủ k&iacute;ch thước lớn nhỏ&nbsp;</strong></span></p><p class="p_first" style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>HẢI ĐƯỜNG</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>-Loại 1: Đường k&iacute;nh th&acirc;n từ 6-9cm.</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>-Loại 2: Đường K&iacute;nh th&acirc;n từ 10-14cm.</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>-Loại 3: Đường k&iacute;nh th&acirc;n từ 15-20cm.</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>-loại 4:&nbsp;<strong>Đường k&iacute;nh th&acirc;n từ</strong>&nbsp;20-25cm.</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>-loại 5:&nbsp;<strong>Đường k&iacute;nh th&acirc;n từ</strong>25-30cm</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>-loại 6 : Th&acirc;n 1 Đường k&iacute;nh từ 2-25cm</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>Gi&aacute; cả t&ugrave;y thuộc v&agrave;o từng loại, từng thời điểm, (cam kết gi&aacute; rẻ hơn thị trường 30%)</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với &nbsp;MR: S&Acirc;M &nbsp;( tam quan-tam đảo-vĩnh ph&uacute;c)</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>ĐT : 0974296889 , &nbsp;01645.259.890</strong></span></p><p style="line-height: 18px; font-family: tahoma; font-size: 11.818181991577148px; text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>Email: samnhieu@gmail.com</strong></span></p><strong style="font-size: small; font-family: tahoma; line-height: 18px; text-align: center">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</strong><strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px">!</span></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: xuân sâm
- Địa chỉ: tam đảo - vĩnh phúc
- Điện thoại: 0974296889 - Fax: 01645259890
- email: samnhieu@gmail.com
 

Top