Bán Cây Sưa Giống

  • Thread starter tamdao
  • Ngày gửi
cây sưa dễ trồng ,xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân mình
Vườn ươm Tam Đảo
Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hang.
Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
(Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau):
Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
Liên hệ: Trần Hoàng Tú
(Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
SĐT: 02113860344
DĐ: 0979730222

cây sưa dễ trồng ,xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân mình.m ình tr ồng r ất nhi ều r ồi c ây s ống t ốt l ắm
 T

tamdao

Guest
Bán Cây Sưa Giống(Quí hiến)

cây sưa dễ trồng ,xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân mình.mình trồng rất nhiều rồi cây sống tốt lắm


Thông tin người gửi

· DN/CN: Trần Hoàng Tú
· Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
· Điện Thoại:0979730222 hoặc 02113860344

Bán Cây giống Sưa Đỏ
· Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
· (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
· (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
 
T

tamdao

Guest
Bán Giống Cây Sưa (Quí hiến)

cây sưa dễ trồng ,xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân mình.mình trồng rất nhiều rồi cây sống tốt lắm. Đây là cơ hội tốt cho những ng ười nông dân nghèo đổi đời.sẽ làm cho cuộc sống đỡ khổ hơn .thoát khỏi kiếp nghèo
Thông tin người gửi
· DN/CN: Trần Hoàng Tú
· Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
· Điện Thoại:0979730222 hoặc 02113860344

Bán Cây giống Sưa Đỏ
· Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
· (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
· (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
 
T

tamdao

Guest
Bán Sưa Giống

Vườn ươm Tam Đảo
Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hang.
Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
(Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau):
Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.

Thông tin người gửi

· DN/CN: Trần Hoàng Tú
· Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
· Điện Thoại:0979730222 hoặc 02113860344

Bán Cây giống Sưa Đỏ
· Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
· (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
· (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
 
T

tamdao

Guest
Bán Giống Cây Sưa

Sưa dễ trồng lắm bác ak. đất nào cũng trồng được nhưng tốt nhất là đất phù sa pha cát, em trồng đc hơn chục cây rùi, sau 3năm đường kính đã 15Cm rùi.

Thông tin người gửi: Bán Cây giống Sưa Đỏ
· DN/CN: Lăng Thị Phúc
· Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
· Điện Thoại: 02113860344 hoac 0979730222
Cây công trình, cây cổ thụ, cây bong mát, chúng tôi nhận trồng rừng các loại cây

· Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
· (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
· (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
 
Last edited by a moderator:
T

tamdao

Guest
Bán Giống Cây Sưa đỏ (Quí hiến)

Bán cây sưa giống(Sưađỏ)
Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
Vườn ươm Tam Đảo
Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
(Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
Liên hệ: Trần Hoàng Tú
(Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
SĐT: 02113860344
DĐ: 0979730222
Rất hân hạnh được vân chuyển cây đến tân nơi cho khách hang.Rất mong được phuc vu quí khách.
 
T

tamdao

Guest
c ây s ưa d ễ tr ồng,mang l ại hi ệu qu ả kinh t ế cao.b à con n ông d ân minh h ãy tr ồng đi d ẽ s ống l ắm .m à 10 n ăm đ ã thu ho ạch r ồi. x óa đ ói gi ảm ngh èo t ốt hay tr ông ngay h ôm nay.

Bán cây sưa giống(Sưađỏ)
Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
Vườn ươm Tam Đảo
Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
(Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
Liên hệ: Trần Hoàng Tú
(Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
SĐT: 02113860344
DĐ: 0979730222
Rất hân hạnh được vân chuyển cây đến tân nơi cho khách hang.Rất mong được phuc vu quí khách.
 
T

tamdao

Guest
Bán Giống Cây Sưa (Quí hiến)

c ây s ưa l à la òi qu í hi ếm .n ó đ ư ợc dung l àm c ông ngh ệ cao,l àm thu ốc ch ống ung th ư, v ân g ỗ đ ẹp ,b à con n ông d ân h ãy tr ồng ng ay h ôm nay,mang l ại hi ễu qu ả kinh t ế cao xo á đ ói gi ảm ngh èo.

Bán cây sưa giống(Sưađỏ)
Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
Vườn ươm Tam Đảo
Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
(Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
Liên hệ: Trần Hoàng Tú
(Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
SĐT: 02113860344
DĐ: 0979730222
Rất hân hạnh được vân chuyển cây đến tân nơi cho khách hang.Rất mong được phuc vu quí khách.
 
T

tamdao

Guest
Bán Sưa Giống

c ây s ưa l à la òi qu í hi ếm .n ó đ ư ợc dung l àm c ông ngh ệ cao,l àm thu ốc ch ống ung th ư, v ân g ỗ đ ẹp ,b à con n ông d ân h ãy tr ồng ng ay h ôm nay,mang l ại hi ễu qu ả kinh t ế cao x
c ây s ưa l à la òi qu í hi ếm .n ó đ ư ợc dung l àm c ông ngh ệ cao,l àm thu ốc ch ống ung th ư, v ân g ỗ đ ẹp ,b à con n ông d ân h ãy tr ồng ng ay h ôm nay,mang l ại hi ễu qu ả kinh t ế cao xo á đ ói gi ảm ngh èo.

Thông tin người gửi: Bán Cây giống Sưa Đỏ
· DN/CN: Lăng Thị Phúc
· Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
· Điện Thoại: 02113860344 DĐ:0979730222
Cây công trình, cây cổ thụ, cây bong mát, chúng tôi nhận trồng rừng các loại cây

· Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
· (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
· (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).o á đ ói gi ảm ngh èo.
 
T

tamdao

Guest
ban giong cay sua

Bán cây giống Sưa đỏ
Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
Vườn ươm Tam Đảo
Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
(Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
Liên hệ: Trần Hoàng Tú
(Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
SĐT: 02113860344
DĐ: 0979730222
Rất hân hạnh được vân chuyển cây đến tân nơi cho khách hang.Rất mong được phuc vu quí khách.
 
T

tamdao

Guest
Ban Giong Cay Sua

Bán cây giống Sưa đỏ
Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
Vườn ươm Tam Đảo
Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
(Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
Liên hệ: Trần Hoàng Tú
(Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
SĐT: 02113860344
DĐ: 0979730222
Rất hân hạnh được vận chuyển cây đến tận nơi cho khách hàng.Rất mong được phục vụ quí khách.
 
T

tamdao

Guest
Bán Giống Cây Sưa

Bán cây giống Sưa đỏ
Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
Vườn ươm Tam Đảo
Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
(Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
Liên hệ: Trần Hoàng Tú
(Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
SĐT: 02113860344
DĐ: 0979730222
Rất hân hạnh được vận chuyển cây đến tận nơi cho khách hàng.Rất mong được phục vụ quí khách.

 
T

tamdao

Guest
Bán Cây Giống Sưa Đỏ
Liên hệ : (0979730222) Mr HoàngTú
Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
Chúng tôi đã có kinh nghiệm 10 năm nay .
Chúng tôi cung cấp toàn bộ 3 miền(Bắc-Trung-nam). Sưa Đỏ của chúng tôi tốt nhất và uy tín nhất trong cả nước(Sưa Đỏ :Vĩnh Yên-Vĩnh phúc)100%.
Uy tín và chất lượng là thương hiệu của chúng tôi và bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi cung cấp cây giống :Sưađỏ, lát,lim Si,sanh ,lộcvừng ,sấu, Tùnglahán, CẩmLai ,GõĐỏ ……
Chúng tôi đã có kinh nghiệm trồng rừng và các dự án bên Lào, Campuchia….
Chúng tôi nhận làm các dự án trồng rừng, cây xanh ,cây công trình,cây cổ thụ,cây bong mát.
(Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
(Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
Liên hệ: Trần Hoàng Tú.
(Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh phúc).
SĐT:02113.860344
DĐ:0979.730222
Chúng tôi bảo hành cho quí khách .
Chúng tôi hân hạnh chuyển cây đến tân nơi cho khách hàng .Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.


 
T

tamdao

Guest
Bán Cây Giống Sưa Đỏ
Liên hệ : (0979730222) Mr HoàngTú
Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
Chúng tôi đã có kinh nghiệm 10 năm nay .
Chúng tôi cung cấp toàn bộ 3 miền(Bắc-Trung-nam). Sưa Đỏ của chúng tôi tốt nhất và uy tín nhất trong cả nước(Sưa Đỏ :Vĩnh Yên-Vĩnh phúc)100%.
Uy tín và chất lượng là thương hiệu của chúng tôi và bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi cung cấp cây giống :Sưađỏ, lát,lim Si,sanh ,lộcvừng ,sấu, Tùnglahán, CẩmLai ,GõĐỏ ……
Chúng tôi đã có kinh nghiệm trồng rừng và các dự án bên Lào, Campuchia….
Chúng tôi nhận làm các dự án trồng rừng, cây xanh ,cây công trình,cây cổ thụ,cây bong mát.
(Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
(Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
Liên hệ: Trần Hoàng Tú.
(Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh phúc).
SĐT:02113.860344
DĐ:0979.730222
Chúng tôi bảo hành cho quí khách .
Chúng tôi hân hạnh chuyển cây đến tân nơi cho khách hàng .Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
http://dantri.com.vn/c20/s20-532199/sung-so-truoc-2-cu-cay-duoc-dinh-gia-150-ty-dong.htm


 
T

tamdao

Guest
Thông tin người gửi: Bán Cây giống Sưa Đỏ
• DN/CN: Nguyễn Phương Thảo

Địa chỉ: Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc
• Điện Thoại: 02113860344
• DĐ:01278686332
Cây công trình, cây cổ thụ, cây bong mát, chúng tôi nhận trồng rừng các loại cây

• Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
• (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
• (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
• Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
• Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
• Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
• Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
 
T

tamdao

Guest
Bán cây giống Sưa đỏ
Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
Vườn ươm Tam Đảo
Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
(Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
Liên hệ: Trần Hoàng Tú
(Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
SĐT: 02113860344
DĐ: 0979730222
Rất hân hạnh được vận chuyển cây đến tận nơi cho khách hàng.Rất mong được phục vụ quí khách.

 
T

tamdao

Guest
Bán Giống Cây Sưa (Quí hiến)

Cây Sưa có giá trị kinh tế cao và xoá đói giảm nghèo cho người dân tốt.
Cây lấy gỗ ,gỗ rất quí và tốt.Gỗ được thu mua được tính bằng kg.
khoảng 18 đến 19 triệu đồng /1kg.
Gỗ được áp dụng vào công nghệ cao, làm thuốc,chống lại sự oxi hoá,gỗ rất tốt cho sức khoẻ con người.
Về mặt tâm linh cây gỗ rât tốt cho sức khoẻ con người và chống lại được tà ma, đem lại may mắn và giàu có thịnh vượng.
Bán Cây Sưa Đỏ(0979730222) Mr HoàngTú
Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):

Chúng tôi cung cấp toàn bộ 3 miền(Bắc-Trung-nam). Sưa Đỏ của chúng tôi tốt nhất và uy tín nhất trong cả nước(Sưa Đỏ :Vĩnh Yên-Vĩnh phúc).100%
Uy tín và chất lượng là thương hiệu của chúng tôi.
Chúng tôi chuyên cung cấpcâygiống:Sưađỏ,lát,lim,Si,sanh,lộcvừng,sấu,Tùnglahán, CẩmLai,GõĐỏ ……
Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….
(Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
Liên hệ: Trần Hoàng Tú
(Địa chỉ:Tam quan-Tam Đảo-Vĩnh phúc).
SĐT:02113.860344
DĐ:0979.730222
Chúng tôi bảo hành cho quí khách .
Chúng tôi hân hạnh chuyển cây đến tân nơi cho khách hàng .Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
http://dantri.com.vn/c20/s20-532199/sung-so-truoc-2-cu-cay-duoc-dinh-gia-150-ty-dong.htm
 
T

tamdao

Guest
Bán Cây Giống Sưa Đỏ
Liên hệ : (0979730222) Mr HoàngTú

Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
Chúng tôi đã có kinh nghiệm 10 năm nay .
Chúng tôi cung cấp toàn bộ 3 miền(Bắc-Trung-nam). Sưa Đỏ của chúng tôi tốt nhất và uy tín nhất trong cả nước(Sưa Đỏ :Vĩnh Yên-Vĩnh phúc)100%.
Uy tín và chất lượng là thương hiệu của chúng tôi và bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi cung cấp cây giống :Sưađỏ, lát,lim Si,sanh ,lộcvừng ,sấu, Tùnglahán, CẩmLai ,GõĐỏ ……
Chúng tôi đã có kinh nghiệm trồng rừng và các dự án bên Lào, Campuchia….
Chúng tôi nhận làm các dự án trồng rừng, cây xanh ,cây công trình,cây cổ thụ,cây bong mát.
(Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
(Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
Liên hệ: Trần Hoàng Tú.
(Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh phúc).
SĐT:02113.860344
DĐ:0979.730222
Chúng tôi bảo hành cho quí khách .
Chúng tôi hân hạnh chuyển cây đến tân nơi cho khách hàng .Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.


 
T

tamdao

Guest
Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc : Bán Cây Sưa Giống
Liên hệ : (01278686332) Mrs Thảo

Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
Chúng tôi đã có kinh nghiệm 10 năm nay .
Chúng tôi cung cấp toàn bộ 3 miền(Bắc-Trung-nam). Sưa Đỏ của chúng tôi tốt nhất và uy tín nhất trong cả nước(Sưa Đỏ :Vĩnh Yên-Vĩnh phúc)100%.
Uy tín và chất lượng là thương hiệu của chúng tôi và bảo hành cho quí khách hàng.
Chúng tôi cung cấp cây giống :Sưađỏ, lát,lim Si,sanh ,lộcvừng ,sấu, Tùnglahán, CẩmLai ,GõĐỏ ……
Chúng tôi đã có kinh nghiệm trồng rừng và các dự án bên Lào, Campuchia….
Chúng tôi nhận làm các dự án trồng rừng, cây xanh ,cây công trình,cây cổ thụ,cây bong mát.
(Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
(Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).

Liên hệ: Phương Thảo
(Địa chỉ: Vĩnh yên-Vĩnh phúc).
SĐT:02113.860344
DĐ:01278686332
Chúng tôi bảo hành cho quí khách .
Chúng tôi hân hạnh chuyển cây đến tân nơi cho khách hàng .Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

 

Quảng cáoTop