bán cây vạn niên tùng cao 3m chu vi gốc 35-40cm 1,9tr/cây

#1
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">c&acirc;u lạc bộ thế giới c&acirc;y cảnh</strong></span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #00ff00">nơi cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh - c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh - bonsai v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y giống...</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">đc: số 17 đường DT750 tổ 4 ấp 3 x&atilde; Trừ Văn Thố huyện Bến C&aacute;t tỉnh B&igrave;nh Dương</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">đt: 06503552402 ;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium">0906194819</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">email: clbthegioicaycanh@gmail.com</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">web:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://caycanhmekong.tk%3C/p%3E">http://caycanhmekong.tk</a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><br /><img id="div_img_1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/08/10/893752/201208223903_img055.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- cần b&aacute;n c&acirc;y vạn ni&ecirc;n t&ugrave;ng cao 3m , chu vi gốc 30cm 1,9tr/c&acirc;y</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><br /><img id="div_img_1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/08/10/893752/201208224902_27062012088.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- vạn ni&ecirc;n t&ugrave;ng giống cao 45 - 50cm 19000đ/c&acirc;y</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- vạn ni&ecirc;n t&ugrave;ng đ&agrave;i loan cao 3,5 - 4m 950000đ/c&acirc;y</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><br /><img id="div_img_1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/08/10/893752/201208225211_img015.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- vạn ni&ecirc;n t&ugrave;ng đ&agrave;i loan giống cao 45 - 50cm 19000đ/c&acirc;y</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><br /><img id="div_img_1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/08/10/893752/201208225340_img140.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- t&ugrave;ng kim cương c&acirc;y gh&eacute;p 95000đ/c&acirc;y</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;<br /><img id="div_img_1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/08/10/893752/201208225511_img079.jpg" border="0" />&nbsp;<br />&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- sen vua khổng lồ c&acirc;y lớn đk l&aacute; 1,2 - 2m , 9,5tr/c&acirc;y</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- sen vua giống 4,5tr/c&acirc;y</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">- linh sam b&ocirc;ng t&iacute;m ph&ocirc;i đk 3cm , cao 1m, 95000đ/c&acirc;y</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><br /><img id="div_img_1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/08/10/893752/201208230019_img201.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- linh sam giống cao 50cm 19000đ/c&acirc;y</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">c&ugrave;ng nhiều loại c&acirc;y cảnh - c&acirc;y giống kh&aacute;c</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">lh:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">clb thế giới c&acirc;y cảnh&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0000ff">đt:&nbsp;</span></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0000ff">0906194819</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #333333">web:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: 12px; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://caycanhmekong.tk%3C/span%3E%3C/p%3E">http://caycanhmekong.tk</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: clb thế giới cây cảnh
- Địa chỉ: số 17 đường DT750 tổ 4 ấp 3 xã Trừ Văn Thốhuyện Bến Cát tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650552402 - Fax: 0906194819
- email: clbthegioicaycanh@gmail.com
 

Top