(bán cây vú sữa giống + bán cây vú sữa)

  • Thread starter huongxicun
  • Ngày gửi
H

huongxicun

Guest
#1
<strong><em><u>Li&ecirc;n Hệ: 0937.660.332<br /></u></em></strong><strong><em>Địa Chỉ : 42B (Khu D&acirc;n Cư Vĩnh Lộc B) .Đường Tỉnh Lộ 10 .B&igrave;nh Ch&aacute;nh TPHCM<br /></em></strong><strong><em><u><p>&nbsp;</p></u></em></strong><strong><em><u>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y V&Uacute; SỮA</u></em></strong><strong><em><u><br /></u></em></strong><strong><em><u>*ĐẶC BIỆT : </u></em></strong><strong><em>V&Uacute; SỮA L&Ograve; R&Egrave;N</em></strong><strong><em> &amp; </em></strong><strong><em>V&Uacute; SỮA T&Iacute;M</em></strong><strong><em><u><br /></u></em></strong><span /><br />&nbsp;<strong><u>Xuất xứ</u></strong>: V&uacute; sữa l&ograve; r&egrave;n v&agrave; v&uacute; sữa t&iacute;m c&oacute; được hương vị dặc trưng v&agrave; được xếp v&agrave;o loại tr&aacute;i ngon ,với lợi thế đ&oacute; loại c&acirc;y n&agrave;y được t&igrave;nh tiền giang đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển .<br /><strong><em>H&Igrave;NH ẢNH THẬT<br /></em></strong><strong><em></em></strong><strong><em><br /></em></strong><strong><u><p>&nbsp;</p></u></strong><strong><u></u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong><u></u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong><u></u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong><em><u>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I B&Aacute;N SỈ &amp;LẺ C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y <br /></u></em></strong>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em><u>TUỔI TỪ 10 NĂM ĐẾN 50 NĂM , C&Acirc;Y C&Oacute; NHIỀU D&Aacute;NG ĐẸP V&Agrave; LẠ .<br /></u></em></strong>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em><u>B&Aacute;N C&Acirc;Y GIỐNG CON KHỎE<br /></u></em></strong>&nbsp;<br /><strong><u>Moị y&ecirc;u cầu xin li&ecirc;n hệ trực tiếp chủ trang trại:</u></strong><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>:</strong> <strong>Nguy&ecirc;n L&acirc;m</strong><strong><br />- Địa chỉ</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><strong>:</strong><strong> </strong><strong><em>42B (khu d&acirc;n cư vĩnh lộc B &ndash; Huyện b&igrave;nh ch&aacute;nh &ndash; tphcm )<br /></em></strong><p class="MsoNormal"><strong>- Điện thoại</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>: </strong>0937.660.332 <br /><strong>- email</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>: </strong>ctynguyenlam@yahoo.com <br /><br /><strong><u>C&oacute; b&aacute;n b&ograve; giống :</u></strong><br />Link: <a href="http://agriviet.com/home/threads/83926-Ban-Bo-Giong-ban-bo-giong-trang-trai-0937-660-332#ixzz22wKS0YGp">http://agriviet.com/home/threads/83926-Ban-Bo-Giong-ban-bo-giong-trang-trai-0937-660-332#ixzz22wKS0YGp</a></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p><span />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanh lâm
- Địa chỉ: vinh loc B, huyen binh chanh , tphcm
- Điện thoại: 0988879379 - Fax:
- email: ctynguyenlam@yahoo.com