BÁN CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ TRẮNG TẠI QUẢNG NINH

huuhien_ubqn

bán chim trĩ đỏ nhé ae !
#1
hiện nay <font size="1"><font size="1"><font size="1">đ</font>&atilde; <font size="1">đ<font size="1">ến mu<font size="1">&agrave; sinh s<font size="1">ản ace n<font size="1">&agrave;o c<font size="1">&oacute; nhu c<font size="1">ầu mua<font size="1"> tr<font size="1">ứng,</font></font> <font size="1">ch</font>im Tr<font size="1">ĩ v<font size="1">ề nu<font size="1">&ocirc;i gi<font size="1">ống hay <font size="1">l<font size="1">&agrave;m c<font size="1">ảnh <font size="1">alo m<font size="1">&igrave;nh nha.ace n<font size="1">&agrave;o <font size="1">ở g<font size="1">ần <font size="1">đ<font size="1">ến th<font size="1">ăm quan trang tr<font size="1"><font size="1">ại</font> c<font size="1">ủa m<font size="1">&igrave;nh</font> v<font size="1">&agrave;</font></font> gia<font size="1">o l<font size="1">ưu c<font size="1">&aacute;c s<font size="1">ản ph<font size="1">ẩm ,gi<font size="1">ống ch<font size="1">ăn nu<font size="1">&ocirc;i m<font size="1">ới nha .</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>01666926363.mobile01213336828.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐINH HƯU HIỀN
- Địa chỉ: Bắc Sơn_Uông Bí _Quảng Ninh
- Điện thoại: 01666926363 - Fax: 01213336828
- email: huuhien_ubqn@yahoo