ban chim tri do tai phu tho

  • Thread starter van@gmail
  • Ngày gửi
V

van@gmail

Guest
#1
<p><u style="font-size: 11px">&nbsp;Tại một số nước c&oacute; nền c&ocirc;ng nghiệp nu&ocirc;i chim ph&aacute;t triển ( Mỹ , UC , Singgapore , Thaisland ..vv&nbsp; ) Chim trĩ đỏ đ&atilde; được nu&ocirc;i phổ biến như c&aacute;c loại gia cầm th&ocirc;ng dụng . .Đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i chim được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong tất cả c&aacute;c loại gia cầm .Với hai thị trường ti&ecirc;u thụ song song kh&aacute; hiệu quả đ&oacute; l&agrave; cung cấp thương phẩm v&agrave; con giống cho thị trường chim cảnh . Tại Việt Nam chim trĩ đỏ khoang cổ hiện c&ograve;n rất &iacute;t trong tự nhi&ecirc;n ( c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; hiếm trong những năm gần đ&acirc;y . nguy&ecirc;n nh&acirc;n do nạn săn bắn bừa b&atilde;i , t&agrave;n ph&aacute; rừng &hellip;.V&igrave; vậy chim trĩ đỏ khoang cổ đ&atilde; được liệt v&agrave;o danh s&aacute;ch c&aacute;c lo&agrave;i động vật qu&yacute; hiếm cần được bảo vệ . Trong nhữnng năm qua phong tr&agrave;o g&acirc;y nu&ocirc;i trĩ đỏ tại nước ta mới chỉ dừng lại ở mức nu&ocirc;i chơi ki&ecirc;ng , tự ph&aacute;t&nbsp; chưa c&oacute; tổ chức ,&nbsp; c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o mạnh dạn đầu tư g&acirc;y nu&ocirc;i theo quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp như c&aacute;c nước bạn . Nắm được thực tế n&agrave;y trong 2 năm qua c&aacute;c đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu thực nghiệm về chim trĩ đỏ đ&atilde; được triển khai ,Vườn Chim Việt tiền th&acirc;n l&agrave; 1 cơ sở nu&ocirc;i chim kiểng của anh Trần Nhữ Gi&aacute;p đ&atilde; ti&ecirc;n phong trong lĩnh vực sản xuất con giống hang loạt cung cấp cho thị trường nội địa . Được sự gi&uacute;p đỡ của nhiều tổ chức , c&aacute; nh&acirc;n trong , ngo&agrave;i&nbsp; nước trong lĩnh vực cung cấp con giống v&agrave; hỗ trợ kỹ thuật cộng với kinh nghiệm nu&ocirc;i trĩ đỏ sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng trong nhiều năm .Vườn Chim Việt đ&atilde; đưa ra được phương ph&aacute;p kỹ thuật nu&ocirc;i chim trĩ đỏ đạt hiệu quả cao nhất cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n . Dưới đ&acirc;y l&agrave; tr&iacute;ch dẫn t&oacute;m lược một số th&ocirc;ng tin lien quan đến quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i trĩ đỏ</u></p><p>&nbsp;<strong style="font-size: 11px"><em><u>&nbsp;Một điểm đ&aacute;ng lưu &yacute;</u></em></strong><u style="font-size: 11px">&nbsp;: hiện nay chim trĩ đỏ vẫn nằm trong danh mục động vật hoang d&atilde; n&ecirc;n việc g&acirc;y nu&ocirc;i vẫn phải c&oacute; khai b&aacute;o với chi cục kiểm l&acirc;m sở tại .Phần lớn c&aacute;c cở sở&nbsp; nh&acirc;n giống tự ph&aacute;t tr&ecirc;n cả nước hiện vẫn chưa được đăng k&yacute; g&acirc;y nu&ocirc;i , Đ&acirc;y cũng l&agrave; một vấn đề kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; đối với c&aacute;c cơ quan hữu quan cũng như việc vận chuyển , bu&ocirc;n b&aacute;n cho c&aacute;c hộ d&acirc;n .&nbsp; B&agrave; con n&ecirc;n t&igrave;m đến c&aacute;c cơ sở g&acirc;y nu&ocirc;i được cấp ph&eacute;p để mua con giống với nguồn gốc hợp lệ .Tr&aacute;nh mua tr&ocirc;i lổi tr&ecirc;n thị trường sẽ gặp phải kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn trong kh&acirc;u vận chuyển cũng như c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n giống v&agrave; ti&ecirc;u thụ sản phẩm về sau</u></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px"><strong><u>3 ) Kỹ Thuật l&agrave;m chuồng trại :</u></strong></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px"><u>&nbsp;Chim trĩ th&iacute;ch nghi tốt ở nhiều điều kiện địa h&igrave;nh v&agrave; v&ugrave;ng kh&iacute; hậu . Việc l&agrave;m chuồng trại nu&ocirc;i chim trĩ kh&aacute; đơn giản b&agrave; con c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c khu chuồng nu&ocirc;i cũ , hoặc nh&agrave; kho , sưởng, sau đ&oacute; cải tạo lại ,&nbsp; miễn sao đảm bảo vệ sinh , tho&aacute;ng m&aacute;t ,v&agrave; k&iacute;n để chim kh&ocirc;ng bay đi mất</u></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px">&nbsp;Với chim non từ 1 -3 th&aacute;ng tuổi : nu&ocirc;i , &uacute;m trong chuồng lưới mắt c&aacute;o , hoặc dải chấu ,hạn chế tiếp đất , nu&ocirc;i ở nơi k&iacute;n gi&oacute; v&agrave; đảm bảo tốt nhất về c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh v&agrave; c&aacute;ch ly ph&ograve;ng ngừa bệnh dịch , Hạn chế cho người lạ hoặc vật nu&ocirc;i kh&aacute;c tiếp cận</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>+&nbsp; Mật độ nu&ocirc;i &uacute;m trong chuồng nhỏ&nbsp;<br /></strong>&nbsp;Chim 0 &ndash; 30 ng&agrave;y tuổi : 40 - 15 con /m2 :</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 &ndash; 60 ng&agrave;y tuổi : 12 &ndash; 6 con / m2</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 &ndash; 90 ng&agrave;y tuổi : 4 &ndash; 2 con /m2</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px">&nbsp;Sau 90 ng&agrave;y tuổi c&oacute; thể đưa chim ra chuồng lớn với mật độ nu&ocirc;i 1 &ndash; 2 con /m2</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px">&nbsp;gi&aacute; :120 nghin /1doi 1tuan tuoi</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 11px">&nbsp;<img style="font-size: 10px" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWNWXJ36aO19T35Rg3cV6E75raGKRQ7AIr-xEdO-RsCkUoqggEBg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thái Văn
- Địa chỉ: phuong van co.thanh pho viet tri
- Điện thoại: 0918308899 - Fax:
- email: van@gmail.com
 

X

xuanhoatq

Guest
#3
Chao ong anh

chào bác, ko biết bác còn nho em ko nhi, bác cho em hoi bac con chim tri loai 3thang ko? em dang dinh lay khoang 10 con ko biet bac ban nhu the nao nhi? lien he cho em qua 0986820865 nha