Bán Chim trĩ đỏ-xanh giống tại Quảng Nam, ĐN. LH 0905251952

#1
<font face="Times New Roman" style="color: #000099; background-color: #e1e1e2; font-size: small">Trĩ Đỏ hay t&ecirc;n đầy đủ l&agrave; Trĩ Đỏ khoang cổ, đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i chim qu&yacute; thuộc họ Trĩ nằm trong s&aacute;ch đỏ Việt ffice:smarttags&quot; /&gt;Nam. Trĩ Đỏ thường sống ở khu vực miền bắc Việt&nbsp;Nam&nbsp;v&agrave; đ&ocirc;ng nam Trung Quốc.</font><br /><font face="Times New Roman" style="color: #000099; background-color: #e1e1e2; font-size: small">Nu&ocirc;i Trĩ Đỏ đang l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mới của c&aacute;c gia đ&igrave;nh, c&aacute;ch nu&ocirc;i Trĩ Đỏ rất đơn giản (gần giống như nu&ocirc;i g&agrave;) nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với nu&ocirc;i g&agrave;.</font><br /><font face="Times New Roman" style="color: #000099; background-color: #e1e1e2; font-size: small">Mỗi năm Trĩ Đỏ đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 30 đến 40 quả. Sau mỗi lứa đẻ Trĩ Đỏ nghỉ ngơi v&agrave; thay l&ocirc;ng rồi lại đẻ tiếp. Trứng chim Trĩ Đỏ to gấp khoảng 3 lần so với trứng chim c&uacute;t v&agrave; c&oacute; gi&aacute; tới gần 100 000<sup>đ</sup>/quả, c&ograve;n gi&aacute; thịt thương phẩm gần 500 000<sup>đ</sup>/kg.</font><br /><font face="Times New Roman" style="color: #000099; background-color: #e1e1e2; font-size: small">Ngo&agrave;i lợi nhuận kinh tế mang lại rất cao, Trĩ Đỏ c&ograve;n c&oacute; bộ l&ocirc;ng rất đẹp l&ecirc;n thường được nu&ocirc;i nhốt trong c&aacute;c khu bảo tồn động vật qu&yacute; hiếm, khu vườn quốc gia, khu du lịch sinh th&aacute;i, khu vườn b&aacute;ch th&uacute;, khu biệt thự, khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n &hellip;</font><br /><font face="Times New Roman" style="color: #000099; background-color: #e1e1e2; font-size: small">Hiện nay trang trại của gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nu&ocirc;i sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng Trĩ Đỏ v&agrave; đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n giống v&agrave; b&aacute;n thịt lo&agrave;i chim qu&yacute; hiếm n&agrave;y.</font><br /><font face="Times New Roman" style="color: #000099; background-color: #e1e1e2; font-size: small">Vậy anh, chị n&agrave;o cần mua Trĩ Đỏ hoặc trao đổi c&aacute;c th&ocirc;ng tin về c&aacute;ch nu&ocirc;i dưỡng ,chăm s&oacute;c Trĩ Đỏ h&atilde;y li&ecirc;n hệ với gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau: Th&ocirc;n Trung Sơn x&atilde; Tam L&atilde;nh huyện Ph&uacute; Ninh tỉnh Quảng Nam. ĐT 0905251952</font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax: 05106.524.011
- email: ntphuong1887@gmail.com
 

Top