Bán chim trĩ giống tại quảng nam và đà nẵng

#1
<p><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: red; background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Trụ Sở 2 &nbsp;Điện Dương&nbsp;Điện B&agrave;n Quảng Nam,Gi&aacute;p Giới Đ&agrave; Nẵng.</span></em></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: red; background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nối D&agrave;i&nbsp;Đường Sơn Tr&agrave;&nbsp;Điện Ngọc C&aacute;ch Furama(9Km)</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: red"></span></em></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">0913 .038 .910 &ndash; 0903. 038. 910</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16pt; color: red">mail,nguyenlamhung84@gmail.com<strong></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial; color: blue">Trang Trại Nguyễn H&ugrave;ng:</span><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial; color: blue"><br /> Chuy&ecirc;n Cung cấp Chim trĩ l&agrave;m con giống, chim thương phẩm, chim cảnh.trứng chim<br /> Đảm bảo uy t&iacute;n chất lượng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 20pt; color: red; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 20pt; font-family: inherit; color: red; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 20pt; color: red; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 20pt; color: red; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; gi&aacute; chim trĩ mới nhất cho những b&agrave; con quan t&acirc;m tham khảo.</span><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">lOẠI 1</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">CHIM MỚI NỞ</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">70.000Đ/CON</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">LOẠI 2</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">CHIM 1 TUẦN TUỔI</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">100.000Đ/CON</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">LOẠI 3</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">CHIM 2 TUẦN TUỔI</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">150.000Đ/CON</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">LOẠI 4</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">CHIM 1 TH&Aacute;NG TUỔI</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">200.000Đ/CON</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">LOẠI 5</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">CHIM 2 TH&Aacute;NG TUỔI</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">(Đ&atilde; ph&acirc;n biệt chim trống, m&aacute;i)</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">250.000Đ/CON</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">LOẠI 6</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">CHIM BỐ MẸ</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">900.000/CON</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">TRỨNG CHIM</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: inherit; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">40.000/QUẢ</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">CHIM THỊT</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">500.000/KG</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">CHIM L&Agrave;M CẢNH( đẹp)</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">2.200.000/cặp</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: blue">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Hung
- Địa chỉ: Trụ Sở 2 Điện Dương Điện Bàn Quảng Nam,Giáp Giới Đà Nẵng
- Điện thoại: 0913038910 - Fax: 0903038910
- email: nguyenlamhung84@gmail.com