Bán chim vẹt mã lai sắp đẻ jui

dinhluyen

Lữ khách
#1
<div align="center"><font size="5"><font color="#660000">C<font size="5">ẦN B<font size="5">&Aacute;N V<font size="5">ẸT M<font size="5">&Atilde; LAI G<font size="5">ẤP ( GI<font size="5">&Aacute; R<font size="5">Ẻ)</font></font></font></font></font></font></font></font></font><br /> <br /> </div><font size="5"><font color="#3300FF">M&igrave;nh <font size="5">đang </font>cần b&aacute;n g<font size="5">ấp </font>hai đ&ocirc;i vẹt M&atilde; lai (hay c&ograve;n gọi l&agrave; vẹt m&agrave;o Cookatiel ) <font size="5"><font color="#CC9900">S</font><font size="5"><font color="#CC9900">ẮP </font><font size="5"><font color="#CC9900">Đ</font><font size="5"><font color="#CC9900">Ẻ</font> </font></font></font></font></font></font> <font size="5">do bận kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian chăm s&oacute;c . Gi&aacute; 1 triệu một đ&ocirc;i . M&igrave;nh ở H&agrave; nội , Ai c&oacute; nhu cầu mua th&igrave; li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh theo số điện thoại sau </font><br /> <font size="6"> <font color="#FF0000">Mr Luyện </font>: <font color="#9900CC">01664484655</font></font><br /> <font color="#996633"><font size="6">H&igrave;nh của c&aacute;c p&eacute; đ&acirc;y:</font></font><br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/274541950787214.jpg" /><br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/920646051248525.jpg" /><br /> <br /> <br /> <font color="#0000CC">P&Eacute; ĐANG XO&Aacute;Y Ổ N&Egrave; ^-^ !!!</font><br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/478684243942179.jpg" /><br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/640496108876953.jpg" /><br /> <br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/43374198396671.jpg" /><br /> <br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/43451606450490.jpg" /><br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/662573552603687.jpg" /><br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/826830941938542.jpg" /><br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/707940024199918.jpg" /><br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/707761515139552.jpg" /><br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/918342745421748.jpg" /><br /> <br /> <br /> <img border="0" style="max-width: 450px; cursor: pointer" src="http://www.raovatbinhduong.vn/upload/pages/119894070514470.jpg" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐinhLuyện
- Địa chỉ: Hà Nội
- Điện thoại: 01664484655 - Fax:
- email: hâinm2505@yahoo.com