BÁN CỦ NGHỆ XẤY KHÔ

phanle1979

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-indent: 0.25in; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 16pt"><a title="CẦN B&Aacute;N CỦ NGHỆ TƯƠI, KH&Ocirc;" href="http://m.yeutraicay.com/2012/01/08/can-ban-cu-nghe-tuoi-kho-2/"><span style="color: windowtext; text-decoration: none">CẦN</span></a> B&Aacute;N CỦ NGHỆ SẤY KH&Ocirc;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-indent: 0.25in; vertical-align: baseline">XIN CH&Agrave;O QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY, QU&Yacute; DOANH NGHIỆP<br /> HIỆN TẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG C&Oacute; NGHỆ ĐỎ SỐ LƯỢNG RẤT LỚN. CUNG CẤP THƯỜNG XUY&Ecirc;N ỔN ĐỊNH. </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-indent: 0.25in; vertical-align: baseline">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG T&Igrave;M ĐỐI T&Aacute;C TI&Ecirc;U THỤ TIỀM NĂNG CHO MẶT H&Agrave;NG NGHỆ SẤY KH&Ocirc; NGUY&Ecirc;N CỦ.<br /> GIAO H&Agrave;NG TUẦN KHOẢNG 5 &ndash; 10 Tấn/tuần. C&Oacute; THỂ L&Agrave;M NGHỆ KH&Ocirc; THEO NHU CẦU KH&Aacute;CH H&Agrave;NG, </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-indent: 0.25in; vertical-align: baseline">ĐẠT TI&Ecirc;U CHUẨN XUẤT KHẨU. H&Agrave;M LƯỢNG TINH CHẤT CURCUMIN KHOẢNG 4-5%, QUY C&Aacute;CH Đ&Oacute;NG </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-indent: 0.25in; vertical-align: baseline">G&Oacute;I THEO Y&Ecirc;U CẦU.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-indent: 0.25in; vertical-align: baseline">GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI GI&Aacute; CẢ THỎA THUẬN HỢP L&Yacute; ĐẢM BẢO ƯU Đ&Atilde;I CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG LỚN.<br /> THANH TO&Aacute;N LINH HOẠT BẰNG TIỀN MẶT HOẶC CHUYỂN KHOẢN ỨNG TRƯỚC HOẶC THANH TO&Aacute;N </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-indent: 0.25in; vertical-align: baseline">NGAY SAU KHI GIAO H&Agrave;NG.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN V&Agrave; MONG HỢP T&Aacute;C TỐT ĐẸP<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ MAIL: <a href="mailto:kyhaco.ltd@gmail.com"><span style="color: windowtext; text-decoration: none">kyhaco.ltd@gmail.com</span></a> hoặc ĐT 0906679699</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Xuân Phương
- Địa chỉ: Châu Đức, BRVT
- Điện thoại: 0906679699 - Fax:
- email: kyhaco.ltd@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx