Bán dế giống

traidedaihiep

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cơ sở nuôi Dế Đại Hiệp
- Địa chỉ: thôn Nguộn Trong, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
- Tel, Fax: 0240 6554 618 ::: FaX ::: FaX
- email: traidedaihiep@gmail.com
================================

<p><font style="background-color: #ffffff" color="#0000cc" size="2">Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; Dế giống cung cấp cho thị trường.</font></p><p><font color="#0000cc" size="2">B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu về Dế giống xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, gi&aacute; cả phải chăng, hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i tận t&igrave;nh, chu đ&aacute;o.</font></p><p><font color="#0000cc" size="2">Mọi chi tiết xin l&ecirc;n hệ: Cơ sở nu&ocirc;i Dế Đại Hiệp;</font></p><p><font color="#0000cc" size="2">Đại diện: Anh: Nguyễn Đức Đại, đt: 0975.303.886</font></p><p><font color="#0000cc" size="2">hoặc chị: L&yacute; Thị Hiệp, đt: 0168.551.2126</font></p><p><font color="#0000cc" size="2" /></p><p><font color="#0000cc" size="2" /></p>
 
Top