Bán gà đá Bến Tre năm mới 5-1-2013

nhattambt

Lữ khách
#1
<ul><li> <span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="img_0151" style="height: 130px" href="http://upanh.com/img_0151_upanh/v/evfd7i9ldqn.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0151" src="http://nt6.upanh.com/b5.s33.d2/f4d6b9e704a3ff0eb9b798977fc047a9_52337456.img0151.120x1.jpg" /></a></span></li></ul><p class="p_first"><span style="font-size: large"> </span></p> <ul><li><span style="font-size: large">1/ Họa Long Ti&ecirc;n Sinh 2.45kg gi&aacute; 12T</span></li></ul><ul><li> <span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="img_0142" style="height: 130px" href="http://upanh.com/img_0142_upanh/v/cvfbci1s2pf.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0142" src="http://nt0.upanh.com/b2.s33.d3/32d2f87eb438aa499378e50453cc1587_52337370.img0142.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">2/ Điều que ch&acirc;n xanh 2.6kg gia 3T</span></p> </li><li><span style="font-size: large" /><br /></li><li> <span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="img_0143" style="height: 130px" href="http://upanh.com/img_0143_upanh/v/bvfe7i1sdwr.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0143" src="http://nt9.upanh.com/b5.s35.d2/e52d9686ac3868138063c8321bbd7b83_52337379.img0143.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">3/ Chuối ch&acirc;n xanh 2.6kg gi&aacute; 4T<br /></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="img_0144" style="height: 130px" href="http://upanh.com/img_0144_upanh/v/evfb0i6lbcv.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0144" src="http://nt0.upanh.com/b4.s34.d3/411345a30b9f3c166604d43a4ace5baf_52337400.img0144.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">4/ Đều b&ocirc;ng 2.4kg gi&aacute; 3.5T</span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="img_0145" style="height: 130px" href="http://upanh.com/img_0145_upanh/v/4vf6bi1l8nn.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0145" src="http://nt2.upanh.com/b5.s35.d2/7624195bb0a348b45de2908eff54e6a7_52337412.img0145.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">5/ Kh&eacute;t đỏ mồng tr&iacute;ch nặng 2.6kg gi&aacute; 3.5T<br /></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="img_0146" style="height: 130px" href="http://upanh.com/img_0146_upanh/v/cvf53i6ldnx.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0146" src="http://nt1.upanh.com/b6.s35.d3/24e75863ee5240fc90e81196c20239b4_52337421.img0146.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">6/ V&agrave;ng ch&acirc;n xanh 2.4kg gi&aacute; 3.5T<br /></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="img_0147" style="height: 130px" href="http://upanh.com/img_0147_upanh/v/6vf48i6l0nj.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0147" src="http://nt9.upanh.com/b3.s33.d2/52984926290699fc52f71ab2f7cc1b55_52337429.img0147.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">7/ V&agrave;ng &uacute;a 2.5kg gi&aacute; 3.5T<br /></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="img_0148" style="height: 130px" href="http://upanh.com/img_0148_upanh/v/0vfd1i2l9dx.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0148" src="http://nt3.upanh.com/b1.s32.d2/a8da9c2a021eed35830877ba948f3cad_52337443.img0148.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">8/ G&agrave; buốm ch&acirc;n thao 2.6kg (Đ&atilde; Win) gi&aacute; 6T<br /></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="img_0149" style="height: 130px" href="http://upanh.com/img_0149_upanh/v/fvf50i4l9du.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0149" src="http://nt6.upanh.com/b2.s33.d1/09ed3e5068f401683fab1710bb262cac_52337446.img0149.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">9/ G&agrave; đều mồng tr&iacute;ch 2.5kg gi&aacute; 2.4kg <br /></span></p> </li></ul><ul><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0139" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0139_upanh/v/8vyf6y7i3vp.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0139" src="http://nt5.upanh.com/b6.s32.d2/541ca846e79811d6483f714fe0d7e137_52224015.img0139.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">10/ Kh&eacute;t đỏ 2.5kg gi&aacute; 3T<br /></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0140" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0140_upanh/v/cvyc2y4idre.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0140" src="http://nt9.upanh.com/b3.s33.d2/286f62f2254205e0494b476ddde50f46_52224019.img0140.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">11/ Đều ch&acirc;n thao 3.5T</span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0141" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0141_upanh/v/5vy43y6i6ry.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0141" src="http://nt5.upanh.com/b3.s35.d3/74876df31da654ee953e7553c212e075_52224025.img0141.120x1.jpg" /></a></span></li></ul><ul><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0135" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0135_upanh/v/2vy59y4ibvj.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0135" src="http://nt1.upanh.com/b6.s33.d3/f6645db36b20c5d3bc6b943f3fcd8546_52224001.img0135.120x1.jpg" /></a></span></li><li><span style="font-size: large">12/Kh&eacute;t ch&acirc;n thao 2.6kg gi&aacute; 4T</span></li><li><span style="font-size: large"><br /></span></li><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0136" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0136_upanh/v/6vy38yeifvs.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0136" src="http://nt7.upanh.com/b2.s33.d3/34ea299e3514c758f8e6c483e7692bac_52224007.img0136.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">13/ Xanh đều 2.6kg gi&aacute; 4T<br /></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0137" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0137_upanh/v/2vy46y7i6rt.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0137" src="http://nt1.upanh.com/b6.s32.d2/d3199889b496fb6717b78fe55cde51df_52224011.img0137.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">14/ Đều ch&acirc;n thao 2.5kg gi&aacute; 3.5T</span></p></li><li><span style="font-size: large">Sau đ&acirc;y H&igrave;nh những em đ&atilde; b&aacute;n rồi cho anh em xem tham khảo nha !<br /></span></li></ul><ul><li><span style="font-size: large"><a title="img_0131" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0131_upanh/v/1vy51g2h7go.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0131" src="http://nt8.upanh.com/b3.s34.d2/0003cc269f873a86d224ec3eb79a6cdb_52223988.img0131.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">2/ Que xanh 2.35kg <span style="color: #ff0000">Đ&atilde; b&aacute;n</span></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0132" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0132_upanh/v/avy8dg2hagz.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0132" src="http://nt0.upanh.com/b3.s33.d2/5a184d27eeecd697c5a907cd80c0eb63_52223990.img0132.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">3/ Que em 2.2kg <span style="color: #ff0000">Đ&atilde; b&aacute;n</span></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0133" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0133_upanh/v/4vy77g0h3gw.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0133" src="http://nt2.upanh.com/b6.s35.d4/ef6ab7216d6ab87433e41f3ac7c85e1c_52223992.img0133.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">4/ V&agrave;ng b&ocirc;ng ch&acirc;n xanh em <span style="color: #ff0000">Đ&atilde; b&aacute;n</span>(chưa đ&aacute;)<br /></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0134" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0134_upanh/v/6vy93g9h9gj.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0134" src="http://nt7.upanh.com/b2.s35.d4/7bc73953ae0ef13e483fb54d4b614774_52223997.img0134.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">5/ Chuối ch&acirc;n thao 2.3kg gi&aacute; <span style="color: #ff0000">Đ&atilde; b&aacute;n</span></span></p> </li><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0138" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0138_upanh/v/3vy85y4ibrc.htm"><img border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0138" src="http://nt3.upanh.com/b1.s35.d1/6a476538df3b3b572e0d9b227ae6608c_52224013.img0138.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">Kh&eacute;t c&uacute;u ch&acirc;n thao 2.55kg, c&aacute;i m&igrave;nh cứng ngắt <span style="color: #ff0000">Đ&atilde; b&aacute;n</span></span></p> </li><li><span style="font-size: large" /><br /></li><li><span style="font-size: large">Đều lai 2.5 kg gi&aacute; 4T</span></li></ul><ul><li> <span style="font-size: large"><a title="img_0130" target="_blank" style="height: 130px" rel="nofollow" href="http://upanh.com/img_0130_upanh/v/9vy65g9h5gr.htm"><img width="399" height="432" border="0" style="max-height: 130px; max-width: 120px" alt="img_0130" src="http://nt3.upanh.com/b5.s34.d4/5966588c3979f454f47e5854d08a5b57_52223983.img0130.120x1.jpg" /></a></span> <p style="height: 30px"><span style="font-size: large">1/ V&agrave;ng b&ocirc;ng ch&acirc;n xanh 2.3kg <span style="color: #ff0000">Đ&atilde; b&aacute;n</span></span></p> </li></ul><ul><li><span style="font-size: large">G&agrave; rất nhiều anh em xem tạm nhi&ecirc;u đ&oacute; nhe !</span></li><li><span style="font-size: large">C&aacute;m ơn c&aacute;c anh đ&atilde; ủng hộ em</span></li><li><span style="font-size: large">xin li&ecirc;n hệ 0984393819 T&acirc;m</span></li></ul>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Nhật Tâm
- Địa chỉ: 503D, khu phố 3, phường 8, TP.Bến Tre
- Điện thoại: 0984393819 - Fax:
- email: nhattambt@gmail.com