Bán Gà Đông Tảo Hưng Yên thuần chủng tại An Giang

  • Thread starter thienthienhuong
  • Ngày gửi
T

thienthienhuong

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><span style="color: #000080"><span style="font-size: large">Trại g&agrave; Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Hưng Y&ecirc;n thuần chủng với số lượng lớn</span></span></p> <p>Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng phải đi mua ở xa v&igrave; g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo đ&atilde; được nh&acirc;n giống tại trại giống Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương ở T&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; An Giang.</p> <p>&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/nth1350278430.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_nth1350278430.JPG" /></a><span style="color: #000080"><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/yot1351394647.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_yot1351394647.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/saj1351394630.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_saj1351394630.JPG" /></a></span></span></p> <p>G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo l&agrave; loại g&agrave; c&oacute; xuất xứ tại x&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i Ch&acirc;u, tỉnh Hưng Y&ecirc;n, l&agrave; loại g&agrave; qu&iacute;, thịt ăn rất ngon v&agrave; gi&ograve;n.</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/nze1350278545.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_nze1350278545.JPG" /></a><span style="color: #000080"><span style="font-size: large"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/efb1351394663.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_efb1351394663.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/krh1351394840.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_krh1351394840.JPG" /></a></span></span></p> <p>G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo được nu&ocirc;i thả vườn, ph&aacute;t triển rất nhanh, trung b&igrave;nh mỗi th&aacute;ng tăng trọng từ 500gr =&gt; 600gr, khi g&agrave; trưởng th&agrave;nh, g&agrave; trống nặng từ 4,5kg =&gt; 6kg, g&agrave; m&aacute;i nặng từ 3,5kg =&gt; 4,5kg v&agrave; khoảng 160 ng&agrave;y l&agrave; g&agrave; m&aacute;i đẻ, mỗi lứa từ 10 =&gt; 12 trứng v&agrave; ấp b&igrave;nh thường.</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/htk1350278460.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_htk1350278460.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/vwm1351394921.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_vwm1351394921.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/zlm1351394819.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_zlm1351394819.JPG" /></a></p> <p>Thị trường ti&ecirc;u thụ: thịt g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo ăn rất thơm, ngon v&agrave; gi&ograve;n n&ecirc;n được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tại TP/HCM rất ưa chuộng v&agrave; săn l&ugrave;ng để mua, nhưng vẫn thiếu g&agrave; v&igrave; chưa c&oacute; trại nu&ocirc;i lớn để cung cấp, m&agrave; chỉ mới ph&aacute;t triển tại c&aacute;c hộ nu&ocirc;i nhỏ, lẻ để tự nh&acirc;n giống. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n được c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh mua nu&ocirc;i kiểng v&agrave; l&agrave;m qu&agrave; biếu v&agrave;o c&aacute;c dịp lễ tết.</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/mip1350278450.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_mip1350278450.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/tdx1351394787.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_tdx1351394787.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/ruu1351394710.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_ruu1351394710.JPG" /></a></p> <p>C&ograve;n ở c&aacute;c tỉnh Miền T&acirc;y, chưa c&oacute; trại nu&ocirc;i để cung cấp con giống v&agrave; g&agrave; thịt.</p> <p>Trại nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo (tức DNTN xe kh&aacute;ch Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương) đ&atilde; di thực được giống g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo về tại T&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; An Giang, v&agrave; chuy&ecirc;n cung cấp con giống thuần chủng cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n để ph&aacute;t triển kinh tế gia đ&igrave;nh v&igrave; hiệu quả kinh tế rất cao.</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/foo1351394680.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_foo1351394680.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/baf1351394761.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_baf1351394761.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/moe1351394723.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_moe1351394723.JPG" /></a></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/fsa1351488558.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_fsa1351488558.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/eau1351488542.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_eau1351488542.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/bpa1351488723.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_bpa1351488723.JPG" /></a></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000080">BẢNG GI&Aacute; G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000080">1. G&agrave; giống:</span></span></p> <p><span style="font-size: medium">- G&agrave; con 15 ng&agrave;y tuổi: 200.000đ/con</span></p> <p><span style="font-size: medium">- G&agrave; con 1 th&aacute;ng tuổi: 300.000đ/con</span></p> <p><span style="font-size: medium">- G&agrave; tr&ecirc;n 1 th&aacute;ng tuổi: 100.000đ/100gr</span></p> <p><span style="font-size: medium">- G&agrave; từ 1,2Kg -&gt; 3Kg: 80.000đ/100gr</span></p> <p><span style="font-size: medium">- G&agrave; m&aacute;i trưởng th&agrave;nh: 80.000đ/100gr</span></p> <p><span style="font-size: medium">- G&agrave; trống trưởng th&agrave;nh:gi&aacute; thỏa thuận t&ugrave;y theo mức độ đẹp nhiều hay &iacute;t</span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000080">2. G&agrave; thịt:</span></span></p> <p><span style="font-size: medium">- G&agrave; trống thịt: 400.000đ/Kg</span></p> <p><span style="font-size: medium">- G&agrave; m&aacute;i thịt: 350.000đ/Kg</span></p> <p><span style="color: #000080"><span style="font-size: large">PHƯƠNG THỨC GIAO H&Agrave;NG:</span></span></p> <p><span style="font-size: medium">+ Tại TP/HCM: giao g&agrave; tại số 532 An Dương Vương, P9, Q5</span></p> <p><span style="font-size: medium">+ Tại c&aacute;c tỉnh Miền T&acirc;y: giao g&agrave; tại c&aacute;c Bến xe địa phương.</span></p> <p><span style="color: #000080"><span style="font-size: large">PHƯƠNG THỨC B&Aacute;N:(giao dịch trực tiếp qua điện thoại)<br /></span></span></p> <p><span style="font-size: medium">- B&aacute;n trực tiếp tại trại g&agrave;</span></p> <p><span style="font-size: medium">- Chuyển khoản trước, giao h&agrave;ng sau</span></p> <p><span style="font-size: medium"><br /><span style="color: #000080">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo (tức DNTN xe kh&aacute;ch Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương)</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #003366">Địa chỉ: 87 T&ocirc;n Đức Thắng, P.Long Thạnh, TX.T&acirc;n Ch&acirc;u - An Giang</span></span></p> <p class="p_last"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium">ĐT: </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium">0913179063</span></span></p></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN Thiên Thiên Hương
- Địa chỉ: 87 Tôn Đức Thắng, Tân Châu, An Giang
- Điện thoại: 0913179063 - Fax:
- email: thienthienhuong616@gmail.com
 

#2
Thương hiệu đã được khẳng định từ rất lâu. Hỏi đến gà đông tảo thì chắc chắn không ai là không biết. Một giống gà chân rất to, cân nặng lên tới gần 6kg (Khủng), màu lông thì tuyệt đẹp, thức ăn thì đơn giản chỉ là ngô, gạo,… Nếu có một con gà như vậy thì thật là một thú chơi tao nhã hay chỉ đơn giản là muốn có được hàng độc???

Giá gà từ 200k – 2.5 triệu/ 1 con
Chúng tôi còn cung cấp gà thịt đủ các loại. Đặc biệt là gà trống từ 3.5kg trở lên, chất lượng thịt tuyệt ngon là thịt dai, thơm, da giòn và chân to,… giá là 280k/1kg. Và gà mái đặc biệt được nuôi khoảng 1 năm tạo nên chất lượng thịt tuyệt vời là thịt dai, thơm, da giòn, ăn ngon tuyệt vời cân nặng khoảng 2.5 kg trở lên.

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết và báo giá cụ thể
ĐỖ XUÂN HIỂU
Mobile: 0984158756
WEBSITE:http://http://gadongtaohy.com/
Email: gadontao2223@gmail.com


(Giao hàng toàn quốc và đủ loại gà (chưa bao gồm phí vận chuyển). Gà có thể xem gà tại nhà ĐỖ XUÂN HIỂU - Đông Tảo – Khoái Châu – Hưng Yên)
 
Last edited: