Bán gà lai mỹ giá rẽ - gà bổn dữ

tpdong07

Lữ khách
#1
<p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; lai tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng số lượng kh&aacute; lớn g&agrave; lai mỹ 50; lai 75. (G&agrave; bố Mỹ 100 - d&ograve;ng Hatch; g&agrave; mẹ bổn tốt, d&ograve;ng may độ). Ae c&oacute; nhu cầu t&igrave;m giống g&agrave; chất lượng, vui l&ograve;ng đến xem g&agrave; v&agrave; chọn lựa. G&agrave; trống Mỹ 100 được cung cấp bởi trang trại www.gamy.vn (tham khảo nh&eacute;).</p><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px">- Li&ecirc;n hệ:&nbsp;<strong style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">Quang - 0916.207292</strong>&nbsp;(gọi ko bắt m&aacute;y, nhắn SMS nh&eacute;).</p><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px">- Địa chỉ:&nbsp;<strong style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">Đầm Dơi -&nbsp;<a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://camau.jaovat.com/">c&agrave; mau</a></strong></p><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px">- Gi&aacute;:&nbsp;<strong style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">Rẽ, thỏa thuận, đa dạng</strong></p><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px"><strong style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px"><br /></strong></p><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px">Hiện tại, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cho lai giữa d&ograve;ng m&aacute;i mỹ 75 với trống Mexico để tạo ra d&ograve;ng g&agrave; mới. Một loại nữa l&agrave; G&agrave; rừng lai g&agrave; Mỹ. Ae xem ảnh b&ecirc;n dưới nh&eacute;.</p><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px">Xem clip g&agrave; rừng:&nbsp;<strong style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">http://www.youtube.com/watch?v=fGHLdDuk2gE&amp;list=UUBAJfc4dk7JuW6fPKE7iDBQ&amp;index=3&amp;feature=plcp</strong></p><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px">xem clip g&agrave; mexico:&nbsp;<strong style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">http://www.youtube.com/watch?v=3P2yS74nuZ0&amp;list=UUBAJfc4dk7JuW6fPKE7iDBQ&amp;index=2&amp;feature=plcp</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Quang
- Địa chỉ: Cà Mau
- Điện thoại: 0916207292 - Fax:
- email: quanggalai@gmail.com