Bán gà mái tre việt, tre lai mỹ + 10 trứng gà lai mỹ 25, peru 25

#1
V&agrave;o thẳng vấn đề:<br />Hiện đang kẹt tiền n&ecirc;n cần b&aacute;n 2 con m&aacute;i tre việt, 7 con tre lai mỹ 50 v&agrave; 10 trứng tre lai mỷ 25, peru 25.<br />H&igrave;nh thật mới chụp hồi s&aacute;ng bằng đt c&ugrave;i bắp:<img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(1).jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(2).jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(3).jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(4).jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(5).jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(6).jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(7).jpg" border="0" /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(8).jpg" border="0" /><br /><br /><br /><br /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(9).JPG" border="0" /><br /><br /><img src="http://thietkecantho.net/images/stories/Ban_Ga_Rung/1%20(11).JPG" border="0" /><br /><br />M&aacute;i tre Điều v&agrave; tre C&uacute; đang đẻ mổi con được 5 trứng, g&agrave; cha của 10 trứng l&agrave; g&agrave; trống trong h&igrave;nh 50 mỷ 50 peru (g&agrave; 5 th&aacute;ng rưởi).<br /><br />1. M&aacute;i tre Điều 300k =&gt; fix 200k<br />2. M&aacute;i tre C&uacute; 300k =&gt; fix 200k (ae mua 2 con gi&aacute; 400k)<br />3. 10 trứng lai 25 mỷ, 25 peru, 50 tre việt gi&aacute; mổi trứng 30k (mua hết 10 trứng fix gi&aacute; 250k)<br />4. Tre lai mỷ 50 7con g&agrave; 2 th&aacute;ng 20 ng&agrave;y (3 trống 4 m&aacute;i) b&aacute;n cả bầy gi&aacute; 1000k =&gt; fix gi&aacute; 850k (k b&aacute;n lẻ)<br /><br />Anh em n&agrave;o mua hết cả bộ gi&aacute;: 1tr9 =&gt; fix gi&aacute; 1tr3 (m&igrave;nh chỉ c&oacute; thể chuyển l&ecirc;n Q.10 S&agrave;i G&ograve;n)<br />Anh em n&agrave;o ở gần c&oacute; thể tận nơi xem g&agrave; vừa &yacute; bắt, k th&igrave; giao lưu cafe n&oacute;i chuyện chơi nha!<br />M&igrave;nh đi l&agrave;m giờ h&agrave;nh ch&aacute;nh n&ecirc;n xem g&agrave; v&agrave;o buổi trưa hoặc chiều tối.<br /><br />Th&ocirc;ng tin:<br />ĐT: <span class="skype_pnh_print_container_1364355270">0925 735 446</span><span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_mark"> begin_of_the_skype_highlighting</span> <span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common"><span class="skype_pnh_left_span"> </span><span class="skype_pnh_dropart_span"><span class="skype_pnh_dropart_flag_span" style="background-position: -6057px 1px !important"> </span> </span><span class="skype_pnh_textarea_span"><span class="skype_pnh_text_span">0925 735 446</span></span><span class="skype_pnh_right_span"> </span></span> <span class="skype_pnh_mark">end_of_the_skype_highlighting</span></span> Ho&agrave;ng Mến 27t.<br />Yahoo: thietkecantho<br />Địa chỉ: Cầu B&agrave; Bộ (v&agrave;o 2km), Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.<br /><br />C&aacute;m ơn anh em đ&atilde; đọc tin, ae c&oacute; gh&eacute; ngang cho m&igrave;nh xin chữ UP nha!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Mến
- Địa chỉ: Cầu Bà Bộ (vào 2km), Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0925735446 - Fax:
- email: thietkecantho@yahoo.com.vn