BÁN GÀ TRE ĐÁ TIỀN - GÀ BỔN

serama2013

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">Hiện m&igrave;nh đang sở hữu 1 số g&agrave; tre đ&aacute; rất l&agrave; đẹp trai đ&acirc;y ! hiện g&agrave; của m&igrave;nh đ&atilde; được từ 8 th&aacute;ng tuổi đến 1 năm tuổi g&agrave; chưa cắt long con zing 100% &nbsp;tất m&igrave;nh bao xổ,bao miệng l&ocirc;ng,g&agrave; bổn bang,gốc g&aacute;c r&otilde; r&agrave;ng,mua b&aacute;n tại nh&agrave; n&ecirc;n vấn đề chất lượng th&igrave; lu&ocirc;n lu&ocirc;n h&agrave;ng đầu cho anh em m&igrave;nh y&ecirc;n t&acirc;m khi phải chọn 1 con g&agrave; chọi cho xứng đ&aacute;ng tuối tiền của m&igrave;nh bỏ ra để sở hữu 1 ch&uacute; linh kh&ecirc; tuyệt vời ! <br /> Vui l&ograve;ng gọi để biết gi&aacute; ch&iacute;nh thức: 01283822237 </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">V&igrave; l&yacute; do kỹ thuật n&ecirc;n m&igrave;nh chưa thể &uacute;p h&igrave;nh l&ecirc;n được mong ACE Th&ocirc;ng c&atilde;m! </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">Em sẻ tranh thủ 1 &ndash; 2 ng&agrave;y nữa sẻ c&oacute; h&igrave;nh cho ACE !</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">Tốt nhất l&agrave; ACE li&ecirc;n hệ trực tiếp!</span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: long Tứ
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 01283822237 - Fax: 01283822237
- email: serama2013@gmail.com