ban ga tre

nangnong

Lữ khách
#1
<div>Ch&agrave;o tất cả ae!. M&igrave;nh đăng gi&ugrave;m &ocirc;ng anh v&agrave;i con g&agrave; đ&aacute; tiền. Ae n&agrave;o thấy hợp nh&atilde;n th&igrave; al&ocirc; chủ g&agrave;:0909942874 T&acirc;m(26t). Bu&ocirc;n b&aacute;n tại nh&agrave; ngay cầu 41.Q8n&ecirc;n ae y&ecirc;n t&acirc;m(Ngay cầu 41 call T&acirc;m ra đ&oacute;n) G&agrave; bổn bang đ&agrave;ng ho&agrave;ng, g&agrave; c&oacute; sao n&oacute;i vậy, uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu. Ae mua g&agrave; nhớ đem g&agrave; qua xổ để biết lối đ&aacute; của g&agrave; cần mua.</div><div><br /></div><div>MS1: G&agrave; n&ograve;i lai 50% nặng 2kg2. Bo đ&aacute; cực tốt (Gi&agrave;nh để đ&aacute; tiền lớn).Gi&aacute; ra đi 4T.(Xong)</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>MS2: Điều lai mồng l&aacute; nặng 950g. Đ&aacute; rất hay (bao ae đ&aacute;).Gi&aacute; 1tr1</div><div>
</div><div>MS3: Chuối trắng 1kg yếu, đ&aacute; đ&ograve;n lớn, ăn l&ocirc;ng tới ph&uacute;t cuối, l&ocirc;ng h&igrave;nh như g&agrave; 1kg2. Gi&aacute; xongl&nbsp;</div><div>
</div><div>MS4: Điều lai rừng 50%nặng 950g . Đ&aacute; kh&ocirc;n g&agrave;,tr&aacute;nh n&eacute; , đặt biệt đ&aacute; d&agrave;n nạp cực hay (hơi tơ). Gi&aacute; Call</div><div>
</div><div>MS5:X&aacute;m n&ograve;i đẹt nặng 1kg2(c&ograve;n ốm) lai mỹ (lai nặng). Đ&aacute; nạp l&ugrave;a, nhanh lẹ. Gi&aacute; 750k</div><div>
</div><div><br /></div><div>K&eacute; gi&ugrave;m thằng em 2 con g&agrave;:</div><div>MS6: &Oacute; m&atilde; lại lai mỹ gần rặt, g&agrave; 11 th&aacute;ng, nặng 950g. Gi&aacute; 800k</div><div>
</div><div>MS7: G&agrave; tre th&aacute;i đẹp, nặng 600g. 650k</div><div>
</div><div>Ae đi ngang đ&aacute; đ&iacute;t gi&ugrave;m e 1 c&aacute;i, e sẽ trả lễ sau. C&aacute;m ơn ae đ&atilde; đọc tin.</div><div>&ldquo;Lưu &yacute;, c&oacute; g&igrave; mong ae g&oacute;p &yacute; hoặc muốn biết th&ecirc;m j cứ call chủ g&agrave;&rdquo;.</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quoc Phi Dang
- Địa chỉ: Tra Vinh
- Điện thoại: 0909942874 - Fax:
- email: jaclieu@yahoo.com.vn
 

Top