Bán giống gà Đông Tảo Hưng Yên thuần chủng tại An Giang

  • Thread starter thienthienhuong
  • Ngày gửi
T

thienthienhuong

Guest
#1
<p class="p_first"><span style="color: #000080"><span style="font-size: large">Trại g&agrave; Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Hưng Y&ecirc;n thuần chủng với số lượng lớn</span></span></p> <p>Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng phải đi mua ở xa v&igrave; g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo đ&atilde; được nh&acirc;n giống tại trại giống Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương ở T&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; An Giang.</p> <p>&nbsp;<a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/nth1350278430.JPG"><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_nth1350278430.JPG" border="0" /></a></p> <p>G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo l&agrave; loại g&agrave; c&oacute; xuất xứ tại x&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i Ch&acirc;u, tỉnh Hưng Y&ecirc;n, l&agrave; loại g&agrave; qu&iacute;, thịt ăn rất ngon v&agrave; gi&ograve;n.</p> <p><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/nze1350278545.JPG"><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_nze1350278545.JPG" border="0" /></a></p> <p>G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo được nu&ocirc;i thả vườn, ph&aacute;t triển rất nhanh, trung b&igrave;nh mỗi th&aacute;ng tăng trọng từ 500gr =&gt; 600gr, khi g&agrave; trưởng th&agrave;nh, g&agrave; trống nặng từ 4,5kg =&gt; 6kg, g&agrave; m&aacute;i nặng từ 3,5kg =&gt; 4,5kg v&agrave; khoảng 160 ng&agrave;y l&agrave; g&agrave; m&aacute;i đẻ, mỗi lứa từ 10 =&gt; 12 trứng v&agrave; ấp b&igrave;nh thường.</p> <p><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/htk1350278460.JPG"><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_htk1350278460.JPG" border="0" /></a></p> <p>Thị trường ti&ecirc;u thụ: thịt g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo ăn rất thơm, ngon v&agrave; gi&ograve;n n&ecirc;n được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tại TP/HCM rất ưa chuộng v&agrave; săn l&ugrave;ng để mua, nhưng vẫn thiếu g&agrave; v&igrave; chưa c&oacute; trại nu&ocirc;i lớn để cung cấp, m&agrave; chỉ mới ph&aacute;t triển tại c&aacute;c hộ nu&ocirc;i nhỏ, lẻ để tự nh&acirc;n giống. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n được c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh mua nu&ocirc;i kiểng v&agrave; l&agrave;m qu&agrave; biếu v&agrave;o c&aacute;c dịp lễ tết.</p> <p><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/mip1350278450.JPG"><img style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_mip1350278450.JPG" border="0" /></a></p> <p>C&ograve;n ở c&aacute;c tỉnh Miền T&acirc;y, chưa c&oacute; trại nu&ocirc;i để cung cấp con giống v&agrave; g&agrave; thịt.</p> <p>Trại nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo (tức DNTN xe kh&aacute;ch Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương) đ&atilde; di thực được giống g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo về tại T&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; An Giang, v&agrave; chuy&ecirc;n cung cấp con giống thuần chủng cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n để ph&aacute;t triển kinh tế gia đ&igrave;nh v&igrave; hiệu quả kinh tế rất cao.</p> <p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo (tức DNTN xe kh&aacute;ch Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương)</p> <p><span style="color: #003366"><span style="font-size: small">Địa chỉ: 87 T&ocirc;n Đức Thắng, P.Long Thạnh, TX.T&acirc;n Ch&acirc;u - An Giang</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium">ĐT: 0913179063</span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đình Thiên Quan
- Địa chỉ: 87 Tôn Đức Thắng, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu
- Điện thoại: 0918262399 - Fax:
- email: thienthienhuong616@gmail.com
 

Hongtue

Thành viên mới
#3
Trại gà Thiên Thiên Thiên Hương chuyên cung cấp giống gà Đông Tảo Hưng Yên thuần chủng với số lượng lớn
Quí khách hàng không phải đi mua ở xa vì gà Đông Tảo đã được nhân giống tại trại giống Thiên Thiên Hương ở Tân Châu – An Giang.
 

Gà Đông Tảo là loại gà có xuất xứ tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là loại gà quí, thịt ăn rất ngon và giòn.

Gà Đông Tảo được nuôi thả vườn, phát triển rất nhanh, trung bình mỗi tháng tăng trọng từ 500gr => 600gr, khi gà trưởng thành, gà trống nặng từ 4,5kg => 6kg, gà mái nặng từ 3,5kg => 4,5kg và khoảng 160 ngày là gà mái đẻ, mỗi lứa từ 10 => 12 trứng và ấp bình thường.

Thị trường tiêu thụ: thịt gà Đông Tảo ăn rất thơm, ngon và giòn nên được các nhà hàng tại TP/HCM rất ưa chuộng và săn lùng để mua, nhưng vẫn thiếu gà vì chưa có trại nuôi lớn để cung cấp, mà chỉ mới phát triển tại các hộ nuôi nhỏ, lẻ để tự nhân giống. Ngoài ra còn được các hộ gia đình mua nuôi kiểng và làm quà biếu vào các dịp lễ tết.

Còn ở các tỉnh Miền Tây, chưa có trại nuôi để cung cấp con giống và gà thịt.
Trại nuôi gà Đông Tảo (tức DNTN xe khách Thiên Thiên Hương) đã di thực được giống gà Đông Tảo về tại Tân Châu – An Giang, và chuyên cung cấp con giống thuần chủng cho bà con nông dân để phát triển kinh tế gia đình vì hiệu quả kinh tế rất cao.
Mọi chi tiết xin liên hệ: trại gà Đông Tảo (tức DNTN xe khách Thiên Thiên Hương)
Địa chỉ: 87 Tôn Đức Thắng, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu - An Giang
ĐT: 0913179063
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đình Thiên Quan- Địa chỉ: 87 Tôn Đức Thắng, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu- Điện thoại: 0918262399 - Fax: - email: thienthienhuong616@gmail.com
Gà dep qúa cho gía đi bn Hiền up phụ bán đắc hàng nè..
 
T

thienthienhuong

Guest
#4
Giá gà Đông Tảo

Gà 5 ngày tuổi 200k/con
Gà 15 ngày tuổi 300k/con
Gà 30 ngày tuổi 400k/con
Trên 30 ngày tuổi cứ 100gr= 100k
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx