Bán giống lan hồ điệp nuôi cấy mô

  • Thread starter sinhhocnongnghiep
  • Ngày gửi
S

sinhhocnongnghiep

Guest
#1
<p class="p_first" style="text-align: center"><span style="font-size: small"><strong><span style="color: #0000ff">TRUNG T&Acirc;M PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG NGHIỆP C&Ocirc;NG NGHỆ CAO CK<br /></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><strong><span style="color: #0000ff">Trường ĐHNN H&agrave; Nội - Tr&acirc;u Quỳ - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Tell: 0466.827.228 - Fax: 043.67.57.301</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Website: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.sinhhocnongnghiep.com/">www.sinhhocnongnghiep.com</a> - Email: <a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:sinhhocnongnghiep@gmail.com">sinhhocnongnghiep@gmail.com</a></span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giống hoa lan c&aacute;c loại gồm:</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">1. Giống hoa lan hồ điệp.</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">2. Giống hoa lan đai Ch&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">3. Giống hoa lan Vũ Nữ.</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">4. Giống hoa lan Vanda.</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">5. Giống hoa lan Ho&agrave;ng Thảo.</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Giống ở c&aacute;c độ tuổi kh&aacute;c nhau - C&acirc;y trong b&igrave;nh, c&acirc;y ngo&agrave;i vường ươm ( 1 th&aacute;ng tuổi, 2 th&aacute;ng tuổi... v&agrave; tr&ecirc;n 1 năm tuổi</span><span style="color: #0000ff">. Giống c&oacute; nguồn gốc từ nu&ocirc;i cấy m&ocirc; thuộc Viện Sinh học N&ocirc;ng nghiệp - Trường đại học N&ocirc;ng nghiệp H&agrave; nội. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin chắc rằng sẽ mang lại cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng nguồn giống với chất lượng tốt nhất!!!</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Rất mong được sự ủng hộ từ Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</span></span></p> <p style="text-align: left"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.<br /></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Bộ phận chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng - Tell: </span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">0466.827.228</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="color: #ff0000">Hotline: 0962.950.199</span></strong></span></span></p> <div align="center"><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">Web: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.sinhhocnongnghiep.com/">www.sinhhocnongnghiep.com</a> - Email: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://mce_host/raovat/sinhhocnongnghiep@gmail.com">sinhhocnongnghiep@gmail.com</a></span></span></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ Cao CK
- Địa chỉ: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
- Điện thoại: 0466.827.228 - Fax: 043.6757301
- email: sinhhocnongnghiep@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx