Bán giống Sen Thái lùn - Cây nhỏ, hoa đẹp, dễ trồng!

#1
<p class="p_first"><span style="font-size: small">Xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /><br /><span style="font-family: arial"> Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp giống</span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://senta.vn/"><em><strong> Sen v&agrave; S&uacute;ng</strong></em></a> c&aacute;c loại, trong đ&oacute; c&oacute; giống <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://senta.vn/"><em><strong>Sen Th&aacute;i l&ugrave;n</strong></em></a>, đ&acirc;y l&agrave; giống sen mới được trồng tại Việt Nam, giống sen n&agrave;y c&acirc;y nhỏ, hoa nở rất đẹp, ph&ugrave; hợp trồng ở nhiều điều kiện như s&acirc;n vườn, tiểu cảnh, trong nh&agrave;, văn ph&ograve;ng...<br /><br /> Ngo&agrave;i <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://senta.vn/"><em><strong>Sen Th&aacute;i l&ugrave;n,</strong></em></a> Sen của ch&uacute;ng t&ocirc;i bao gồm <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.senta.vn/"><em><span style="color: #008000"><strong>Sen Việt</strong></span></em> </a>(hồng, trắng), <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.senta.vn/"><em><strong>Sen Th&aacute;i </strong></em></a>(sen trăm c&aacute;nh, trắng v&agrave; hồng), <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.senta.vn/"><strong><span style="color: #008000"><em>Sen Đ&agrave;i Loan</em></span></strong></a> (lấy hạt), <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.senta.vn/"><em><strong>Sen Vua</strong></em>... </a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://senta.vn/"><em><strong>S&uacute;ng trắng, S&uacute;ng t&iacute;m, S&uacute;ng Hồng, S&uacute;ng v&agrave;ng...<br /></strong></em></a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.senta.vn/"><em><strong>Tư vấn miễn ph&iacute; kỹ thuật trồng Sen v&agrave; giống Sen c&aacute;c loại.</strong></em></a><br /><br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp số lượng lớn, trồng ở nhiều nơi tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Qu&yacute; kh&aacute;ch cần th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết hay bảng b&aacute;o gi&aacute; xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br /><br /><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><span style="color: seagreen"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.senta.vn/"><span style="color: red"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH TM - DV - Ph&aacute;t Triển Sen Ta</strong></span></a><br /></span><span style="color: seagreen">Đ/C: 132/16 L&ecirc; Lợi, P4, Q.G&ograve; Vấp, Tp.HCM<br /></span></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><span style="color: seagreen">Tel: 08.35885799 Fax: 08.35885790<br /></span><em><strong><span style="color: #ff0000">Hotline</span></strong></em><span style="color: seagreen">: </span></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><span style="color: seagreen">ĐT: Mr. Chu Văn - 0902.4999.30 - Mr. Tuấn - 0973.862.113</span></span></span><br /><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><span style="color: seagreen">Website:<strong> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.senta.vn/">www.senta.vn</a></strong></span></span></span> hoặc: <strong><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.dichvutrongsen.com/">www.dichvutrongsen.com</a></strong><br /><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><span style="color: seagreen">Email: <a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:sentagroup@gmail.com">sentagroup@gmail.com</a></span></span></span> <br /><strong><span style="color: #008000">Y.M: mr_titop</span></strong> </span> <span style="font-size: small" /></p><p class="p_first"><span style="font-size: small"><br /> Một số h&igrave;nh ảnh về giống Sen Th&aacute;i l&ugrave;n:</span></p> <span style="color: #000000"><br /><a target="_blank" href="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/DSC07964-1.jpg"><img width="690" height="517.5" border="0" src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/DSC07964-1.jpg" /></a><br /><br /><a target="_blank" href="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/DSC07968-1.jpg"><img width="690" height="517.5" border="0" src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/DSC07968-1.jpg" /></a><br /><br /><br /><a target="_blank" href="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/P1030823.jpg"><img width="690" height="517.5" border="0" src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/P1030823.jpg" /></a><br /><br /><br /><a target="_blank" href="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/P1030839.jpg"><img width="690" height="517.5" border="0" src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/P1030839.jpg" /></a><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM - DV & Phát Triển Sen Ta
- Địa chỉ: 132/16 Lê Lợi, P4, Gò Vấp
- Điện thoại: 08.35885799 - Fax: 08.35885790
- email: sentagroup@gmail.com