Bán hạt giống đậu hà lan nhập khẩu từ new zealand

phuphutran

Lữ khách
#1[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD]Tên[/TD]
[TD]Trưởng thành[/TD]
[TD]Chiều cao cây
(cm)
(trung bình)[/TD]
[TD]Chiều dài quả
(mm)
(trung bình)[/TD]
[TD="colspan: 2"]Số hạt/quả
(trung bình)[/TD]
[TD="colspan: 2"]Số quả/cây
(trung bình)[/TD]
[TD]Kháng bệnh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 9"]Đậu Hà Lan dùng cho chế biến hàng ngày trong gia đình[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kelvedon[/TD]
[TD]RS[/TD]
[TD]60[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD="colspan: 2"]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]8[/TD]
[TD]A/C/D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Meteor[/TD]
[TD]RS[/TD]
[TD]62[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD="colspan: 2"]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]9[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Douce[/TD]
[TD]RS[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD]72[/TD]
[TD="colspan: 2"]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]10[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Early Onward[/TD]
[TD]S-TB[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]88[/TD]
[TD="colspan: 2"]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]10[/TD]
[TD]A/D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PF 400[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]85[/TD]
[TD]78[/TD]
[TD="colspan: 2"]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]10[/TD]
[TD]A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Picton[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]65-75[/TD]
[TD]100-110[/TD]
[TD="colspan: 2"]10-11[/TD]
[TD="colspan: 2"]10-12[/TD]
[TD]E[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Alderman[/TD]
[TD]TB-M[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD="colspan: 2"]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]7[/TD]
[TD]A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Greenshaft[/TD]
[TD]TB-M[/TD]
[TD]79[/TD]
[TD]105[/TD]
[TD="colspan: 2"]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]10[/TD]
[TD]A/D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Greenfeast[/TD]
[TD]TB-M[/TD]
[TD]77[/TD]
[TD]89[/TD]
[TD="colspan: 2"]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]10[/TD]
[TD]A/D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rondo[/TD]
[TD]M[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]95[/TD]
[TD="colspan: 2"]8-9[/TD]
[TD="colspan: 2"]7[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Utrillo[/TD]
[TD]M[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD="colspan: 2"]9[/TD]
[TD="colspan: 2"]8-9[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Onward[/TD]
[TD]M[/TD]
[TD]71[/TD]
[TD]89[/TD]
[TD="colspan: 2"]7[/TD]
[TD="colspan: 2"]8[/TD]
[TD]A/D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 9"]Đậu Hà Lan dùng cho chế biến công nghiệp[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sonata[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]8-9[/TD]
[TD="colspan: 2"]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]E[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Columbus[/TD]
[TD]TB-M[/TD]
[TD]85[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]8-9[/TD]
[TD="colspan: 2"]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]E[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cawood[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]8-9[/TD]
[TD="colspan: 2"]12[/TD]
[TD="colspan: 2"]E[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Genesis[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]8-9[/TD]
[TD="colspan: 2"]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]E[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tango[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]90[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD]7-8[/TD]
[TD="colspan: 2"]12[/TD]
[TD="colspan: 2"]E[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bolero[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]8-9[/TD]
[TD="colspan: 2"]11[/TD]
[TD="colspan: 2"]A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Princess[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]85[/TD]
[TD]78[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD="colspan: 2"]10[/TD]
[TD="colspan: 2"]A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aztec[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]85[/TD]
[TD]7-8[/TD]
[TD="colspan: 2"]10[/TD]
[TD="colspan: 2"]A/D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Puget[/TD]
[TD]TB[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]8-9[/TD]
[TD="colspan: 2"]10[/TD]
[TD="colspan: 2"]A/D[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="colspan: 2"]TRƯỞNG THÀNH[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]KHÁNG BỆNH[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RS[/TD]
[TD]RẤT SỚM[/TD]
[TD][/TD]
[TD]A[/TD]
[TD]BỆNH HÉO RŨ [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S[/TD]
[TD]SỚM[/TD]
[TD][/TD]
[TD]C[/TD]
[TD]BỆNH VÀNG NGỌN[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]TB[/TD]
[TD]TRUNG BÌNH[/TD]
[TD][/TD]
[TD]D[/TD]
[TD]BỆNH KHẢM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]M[/TD]
[TD]MUỘN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]E[/TD]
[TD]BỆNH ĐỐM TRẮNG[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


Liên hệ:
Ms. Phương
Công ty Thiết bị và Bí quyết Nông nghiệp Green 2000 - Israel
Tel: 04 393 88 967
Phone: 0976 366 911
Email: phuongtv@green-ltd.com