Bán K-Humate. Acid Humic, Amino Acid

  • Thread starter xuansa
  • Ngày gửi
X

xuansa

Guest
#1
<div><br /></div><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">Cty H&oacute;a CHất Thi&ecirc;n Việt chuy&ecirc;n cung cấp sỉ &amp; lẻ nguy&ecirc;n liệu sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute;.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau:</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">1) Potassium Humate (super grade):</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">- HA: 75- 80</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">- K2O: 10-12</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- Gi&aacute; : Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">2) Potassium Humate 85 %</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">- HA: 50%</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">- K2O : 8-10 %</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">3) Humic Acid 55%</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">- &nbsp;Xuất Xứ : China</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">- Đ&oacute;ng G&oacute;i : 25Kg/bao.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;- Gi&aacute; : Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;4) Amino Acid 50%</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- Đ&oacute;ng G&oacute;i 25Kg/bao</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- Xuất Xứ : China</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;- Gi&aacute; : Li&ecirc;n hệ</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">H&agrave;ng c&oacute; sẵn tại kho.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">Ngo&agrave;i những mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều loại Potassium Humate, &nbsp;Acid Humic với h&agrave;m lượng kh&aacute;c nhau v&agrave; c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mua, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Tran Thi Xuan Sa (Ms)</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><br />&nbsp;0937 686 479</strong></span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">THIEN VIET CHEMICAL COMPANY LIMITED</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">355 Quang Trung St., Ward 10., Govap Dist., Hochiminh city. Vietnam</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">Tel : 84-8-38942317/39896526/</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">38941010 Ext.&nbsp;102&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">FAX : 84-8-39895562.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">E-mail :&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="mailto:thienviet@tvchem.com"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #3366ff">thienviet@tvchem.com</span></a>&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">Website:&nbsp;<a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: initial" href="http://www.thienvietcorp.com/"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #3366ff">www.thienvietcorp.com</span></a></span><br /><br /></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #3366ff">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty Hóa Chất Thiên Việt
- Địa chỉ: 355 Quang Trung ,p10, Gò Vấp
- Điện thoại: 083 8942317 - Fax: 083 9895562
- email: thienviet@tvchem.com