Bán men vi sinh nguyên liệu trong sản xuất thuốc thủy sản và xư

  • Thread starter menvisinhminaco
  • Ngày gửi
M

menvisinhminaco

Guest
#1
<p class="p_first" style="font-family: arial, tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: center"><img border="0" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/oly1364274282.jpg" /></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: center"><strong style="font-family: Arial, Tahoma">C&ocirc;ng ty TNHH SINH HỌC MI&Ecirc;̀N NAM</strong></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: center"><strong style="font-family: Arial, Tahoma">Trụ sở: 13 đường Hương L&ocirc;̣ 45, f.Ngọc Hi&ecirc;̣p, tp.Nha Trang, tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a</strong></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: center"><strong style="font-family: Arial, Tahoma">S&ocirc;́ đi&ecirc;̣n thoại: 0588-503-163 &nbsp;fax: 0583-545-121</strong></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: center"><strong style="font-family: Arial, Tahoma">Email: infominaco@gmail.com</strong></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: center">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t v&agrave; cung c&acirc;́p c&aacute;c chủng men vi sinh đơn chủng, đa chủng d&ugrave;ng l&agrave;m nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u trong sản xu&acirc;́t thu&ocirc;́c thủy sản, xử l&iacute; m&ocirc;i trường nước ao nu&ocirc;i v&agrave; men ti&ecirc;u h&oacute;a.</strong></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma">M&ocirc;̣t s&ocirc;́ sản ph&acirc;̃m vi sinh của ch&uacute;ng t&ocirc;i:</strong></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="line-height: 19px; font-size: small">Bacillus subtilis<br />Bacillus megaterium<br />Bacillus licheniformis<br />Lactobacillus plantarum<br />Lactobacillus acidophilus<br /></span>Men ti&ecirc;u h&oacute;a s&ocirc;́ng ( đa chủng )<br />Men sử l&iacute; ao nu&ocirc;i ( vi sinh đa chủng )</strong></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><a target="_blank" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/uhk1364359406.jpg"><img border="0" width="690" height="517.5" style="border: none" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/uhk1364359406.jpg" /></a></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><img border="0" style="font-family: Arial, Tahoma; border: none" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/fux1364359399.jpg" /></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><a target="_blank" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/pon1364119469.JPG"><img border="0" width="690" height="517.5" style="border: none" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/pon1364119469.JPG" /></a></p><p style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Sản ph&acirc;̉m ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đảm bảo ch&acirc;́t lượng v&agrave; s&ocirc;́ lượng</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Hy vọng hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Mọi chi ti&ecirc;́t vui l&ograve;ng li&ecirc;n h&ecirc;̣:</span></p><p class="p_last" style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: center"><strong style="font-family: Arial, Tahoma">C&ocirc;ng ty TNHH SINH HỌC MI&Ecirc;̀N NAM<br /><strong>Trụ sở: 13 đường Hương L&ocirc;̣ 45, f.Ngọc Hi&ecirc;̣p, tp.Nha Trang, tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a<br /><strong>S&ocirc;́ đi&ecirc;̣n thoại: 0588-503-163 &nbsp;fax: 0583-545-121<br /><strong>Email: infominaco@gmail.com</strong></strong></strong></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mr Phương
- Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0588503163 - Fax:
- email: infominaco@gmail.com