Bán men vi sinh Trichoderma xử lí sơ dừa dùng làm phân bón.

#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center"><a title="Link cố định đến t&ograve;an b&agrave;i" href="http://hoangdi.blogtiengviet.net/2012/07/05/chaof_phaoum_vi_sinh_xarn_la_xan_daroa_l"><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: #003cff">CHẾ PHẨM VI SINH XỬ L&Yacute; XƠ DỪA L&Agrave;M PH&Acirc;N B&Oacute;N, ĐẤT SẠCH</span></strong></a><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: #003cff"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><a title="Link cố định đến t&ograve;an b&agrave;i" href="http://hoangdi.blogtiengviet.net/2012/07/05/chaof_phaoum_vi_sinh_xarn_la_xan_daroa_l"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; color: blue; text-decoration: initial"> </span></a><span style="font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 115%">CHẾ PHẨM VI SINH XỬ L&Yacute; XƠ DỪA L&Agrave;M PH&Acirc;N B&Oacute;N, ĐẤT SẠCH</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 115%">1. Men xử l&yacute;:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt; line-height: 115%">- T&ecirc;n sản phẩm: TRICHODERMA (dạng bột)<br /> - Th&agrave;nh phần: (vi sinh vật)<br /> Trichoderma spp.: 109 CFU/g<br /> V&agrave; c&aacute;c vi sinh vật c&oacute; &iacute;ch kh&aacute;c<br /> <strong>- C&ocirc;ng dụng:</strong><br /> Ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất hữu cơ từ xơ dừa.<br /> Ph&ograve;ng ngừa một số bệnh thường gặp về rễ c&acirc;y trồng, hạn chết bệnh h&eacute;o rũ, thối rễ, &hellip;<br /> Cung cấp hệ vi sinh vật c&oacute; lợi trong đất gi&uacute;p đất m&agrave;u mỡ, tơi xốp.<br /> <strong>- Hướng dẫn sử dụng:</strong><br /> D&ugrave;ng 1000gr men vi sinh trichoderma cho 1 khối xơ dừa.<br /> C&aacute;ch d&ugrave;ng: H&ograve;a tan chế phẩm với nước sạch v&agrave; đổ đều khắp bền mặt xơ dừa. Sau đ&oacute; đảo trộn v&agrave; ủ k&iacute;n lại.</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 115%">&nbsp;</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 115%"><br /> Ch&uacute; &yacute;: Kh&ocirc;ng trộn chung với v&ocirc;i hoặc c&aacute;c chất h&oacute;a học c&oacute; nồng độ cao kh&aacute;c. Khi pha chế phẩmvới nước th&igrave; sử dụng liền, kh&ocirc;ng n&ecirc;n để qu&aacute; 2h.<br /> <strong>- Bảo quản:</strong></span><span style="font-size: 15pt; line-height: 115%">&nbsp;</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 115%"><br /> Bảo quản sản phẩm nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh &aacute;nh nắng trực tiếp.<br /> - Quy c&aacute;ch: Theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 115%">2. C&ocirc;ng dụng xơ dừa đ&atilde; qua xử l&yacute; hệ vi sinh:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt; line-height: 115%">- D&ugrave;ng l&agrave;m gi&aacute; thể trong trồng lan, c&acirc;y cảnh, trồng nấm b&agrave;o ngư hoặc c&oacute; thể d&ugrave;ng trong xử l&yacute; nước thải.<br /> - Cải tạo đất l&agrave;m đất tơi xốp, th&ocirc;ng tho&aacute;ng từ đ&oacute; l&agrave;m tăng độ ph&igrave; nhi&ecirc;u của đất.<br /> - Giữ ẩm tốt gi&uacute;p c&acirc;y chịu hạng v&agrave;o m&ugrave;a kh&ocirc;,<br /> - Ph&ograve;ng ngừa c&aacute;c bệnh g&acirc;y hại thường gặp ở bộ rễ c&acirc;y trồng như bệnh h&eacute;o rũ, thối rễ, lở cổ rễ tr&ecirc;n một số c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp như c&agrave; ph&ecirc;, ti&ecirc;u<br /> - Gi&uacute;p c&acirc;y sinh trưởng tốt, cho năng suất cao v&agrave; ổn định g&oacute;p phần giảm chi ph&iacute; sản xuất.<br /> - Th&iacute;ch hợp với quy tr&igrave;nh trồng rau sạch theo VietGAP.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nghiêm
- Địa chỉ: TPHCM
- Điện thoại: 0978955863 - Fax:
- email: quocnghiem1990@gmail.com