BÁN NHÍM GIỐNG VÀ CHIA SẺ KỸ THUẬT NUÔI/BẢO ĐẢM ĐẦU RA CHO BÀ CON ...

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: THÔN 2A XÃ ĐÔNG HÀ HUYỆN ĐỨC LINH BÌNH THUẬN
- Tel, Fax: 0917213448 - 0623531069 ::: FaX
- email: ledaisaigon@yahoo.com
================================

<p align="justify"><span style="background-color: #ff0000"><strong><u><span style="font-size: medium">Cung cấp nh&iacute;m giống gi&aacute; rẻ tại miền nam.</span></u></strong> <br /></span><br /><font color="#3f3f3f"><span style="font-size: 14px">trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do cục kiểm l&acirc;m tỉnh b&igrave;nh thuận cấp, n&ecirc;n c&aacute;c bạn y&ecirc;n t&acirc;m trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i v&agrave; vận chuyển, nh&iacute;m l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mới v&agrave; đang dần dần ph&aacute;t triển, nh&iacute;m l&agrave; loại động vật hoang d&atilde; đ&atilde; được thuần chủng, rất dễ nu&ocirc;i &iacute;t bệnh tật, nếu c&aacute;c bạn muốn biết th&ecirc;m chi tiết th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n hệ </span><br /></font><span style="font-size: medium"><font color="#3f3f3f"><span style="color: #ff0000">A ĐẠI :&nbsp;0917.213.448 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0989775482 </span></font></span></p><p align="justify"><span style="font-size: medium"><font color="#3f3f3f"><em><span style="color: #ff0000">Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo đầu ra cho b&agrave; con với gi&aacute; tốt nhất , B&agrave; con y&ecirc;n t&acirc;m nu&ocirc;i . </span><br /></em></font></span></p><div class="textbox"><div class="textbox-title"><h4><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://www.nhimgiong.net/shop/read.php?6" target="_blank"><font color="#2686c7">Gi&aacute; tham khảo</font></a></h4></div><div class="textbox-content"><span style="font-size: 14px"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute; chỉ mang t&iacute;nh chất tham khảo<br />1. Nh&iacute;m 2.5 th&aacute;ng tuổi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 triệu đồng/đ&ocirc;i<br />2. Nh&iacute;m 3 th&aacute;ng tuổi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.5 triệu đồng/đ&ocirc;i<br />3. Nh&iacute;m 6 7 th&aacute;ng tuổi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14.5 triệu đồng/đ&ocirc;i<br />8. Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19.5 triệu đồng/đ&ocirc;i<br /><span style="background-color: #0000ff"><span style="font-size: medium">9. Nh&iacute;m bố mẹ đang mang 2 con theo gi&aacute; 37 triệu / đ&ocirc;i </span></span><br /><br /></span></span></div></div><div class="textbox"><div class="textbox-title"><h4><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://www.nhimgiong.net/shop/read.php?3" target="_blank"><font color="#2686c7">H&igrave;nh Ảnh</font></a></h4></div><div class="textbox-content"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 14px">Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh</span></span></div><div class="textbox-content"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 14px"><img id="imgb" height="438" src="http://www.enbien.com/club/image/advert/IMG_170002.jpg" width="603" border="0" /></span></span></div><div class="textbox-content"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: 14px" /><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://www.nhimgiong.net/shop/DSC00951.JPG" target="_blank"></a><br />Nh&iacute;m mẹ v&agrave; 2 con 1,5 th&aacute;ng tuổi</span></div><div class="textbox-content"><span style="color: #ff0000"><img id="imgb" height="305" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=72638" width="405" border="0" /></span></div><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></div><div class="textbox"><span style="color: #ff0000"><div class="textbox-content"><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://www.nhimgiong.net/shop/DSC00963.JPG" target="_blank"></a><br /><br /><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://www.nhimgiong.net/shop/DSC00964.JPG" target="_blank"></a><br />Cửa chuồng v&agrave; 5 con 4 th&aacute;ng tuổi<br /></div></span></div><div class="textbox"><div class="textbox-title"><div class="textbox-label"><img id="imgb" height="313" src="http://tuoitrethanhhoa.vn/Portals/0//Upload/news/1240305182_nhim-giong-bo-me.jpg" width="450" border="0" /></div></div><div class="textbox-content"><p align="center"><span style="font-size: 24px"><strong><u>Quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i Nh&iacute;m Bờm</u></strong></span></p><br /><br /><span style="color: #ff0000">Nh&iacute;m bờm c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Acanthion subcristatum (swinhoc). Thịt nh&iacute;m hơi giống thịt lợn rừng, nhiều nạc, &iacute;t mỡ, l&agrave; m&oacute;n ăn đặc sản vừa thơm ngon vừa c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao. Bao tử nh&iacute;m l&agrave; loại dược liệu qu&iacute; d&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc chữa bệnh đau bao tử, k&iacute;ch th&iacute;ch ăn uống, ti&ecirc;u h&oacute;a tốt <br />QUY TR&Igrave;NH NU&Ocirc;I NH&Iacute;M BỜM<br />&nbsp;&nbsp;1. LỜI N&Oacute;I ĐẦU<br />&nbsp;&nbsp;Nh&iacute;m bờm c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Acanthion subcristatum (swinhoc). Tiếng la tinh c&oacute; nghĩa l&agrave;: Quill pig (lợn l&ocirc;ng) (mặc d&ugrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng phải l&agrave; lợn). Tiếng Anh l&agrave; Porcupine. T&ecirc;n tiếng Th&aacute;i: T&ocirc; Mển, tiếng Giao: Điền dạy. L&agrave; một lo&agrave;i vật gặm nhấm, sống hoang d&atilde; ở một số nước như N&ecirc;pan, Miến Điện, Th&aacute;i Lan, L&agrave;o, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc. Tại nước ta, ch&uacute;ng sống dọc theo c&aacute;c v&ugrave;ng đồi n&uacute;i v&agrave; trung du, rừng rậm.<br />Thịt nh&iacute;m hơi giống thịt lợn rừng, nhiều nạc, &iacute;t mỡ, l&agrave; m&oacute;n ăn đặc sản vừa thơm ngon vừa c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao. Bao tử nh&iacute;m l&agrave; loại dược liệu qu&iacute; d&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc chữa bệnh đau bao tử, k&iacute;ch th&iacute;ch ăn uống, ti&ecirc;u h&oacute;a tốt. L&ocirc;ng nh&iacute;m d&ugrave;ng l&agrave;m đồ trang sức, chữa vi&ecirc;m tai giữa, đau răng. Mật nh&iacute;m d&ugrave;ng chữa đau mắt, đau lưng v&agrave; xoa b&oacute;p chấn thương. Thịt, ruột gi&agrave;, gan v&agrave; cả ph&acirc;n nh&iacute;m d&ugrave;ng chữa bệnh phong nhiệt.<br />&quot;Bản thảo cương mục&quot; của L&yacute; Thời Tr&acirc;n cho biết, dạ d&agrave;y nh&iacute;m vị ngọt, t&iacute;nh h&agrave;n, kh&ocirc;ng độc; được sử dụng l&agrave;m thuốc chữa bệnh dạ d&agrave;y ở người. Theo G&iacute;ao sư Tiến sĩ&nbsp;&nbsp;Đỗ Tất Lợi, dạ d&agrave;y nh&iacute;m c&ograve;n c&oacute; thể giải độc, m&aacute;t m&aacute;u, chữa l&ograve;i dom, di mộng tinh, n&ocirc;n mửa, kiết lỵ ra m&aacute;u... Người Trung Quốc rất coi trọng những c&ocirc;ng dụng n&agrave;y v&agrave; thường xuy&ecirc;n t&igrave;m mua dạ d&agrave;y nh&iacute;m. <br />Theo &quot;C&acirc;y cỏ v&agrave; động vật l&agrave;m thuốc ở Việt Nam&quot;, da nh&iacute;m được d&ugrave;ng trong y học cổ truyền với t&ecirc;n thuốc l&agrave; th&iacute;ch vị b&igrave;. L&ocirc;ng nh&iacute;m l&agrave; h&agrave;o trư mao th&iacute;ch. Dạ d&agrave;y nh&iacute;m l&agrave; h&agrave;o trư đỗ.<br />Với gi&aacute; trị dinh dưỡng cao, Gi&aacute; thịt nh&iacute;m khoảng 2 &ndash; 300.000 đồng / kg hơi. Khoảng 10 năm gần đ&acirc;y, nh&iacute;m l&agrave; một đối tượng bị săn bắt, đ&aacute;nh bẫy rất nhiều, nh&iacute;m rừng hoang d&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n khan hiếm, cạn kiệt.<br />B&ecirc;n cạnh việc săn bắt, một số người đ&atilde; t&igrave;m c&aacute;ch nu&ocirc;i n&oacute;. Người đầu ti&ecirc;n c&oacute; lẽ l&agrave; &ocirc;ng Tu&acirc;n (Củ chi) nu&ocirc;i nh&iacute;m từ năm 1988, với 2 con giống. Tiếp đ&oacute; l&agrave; người d&acirc;n Sơn la, (nu&ocirc;i nh&iacute;m từ năm 1995). C&ograve;n b&acirc;y giờ th&igrave; việc nu&ocirc;i nh&iacute;m lan ra rất nhiều nơi: B&igrave;nh Dương, T&acirc;y Ninh, Vũng t&agrave;u, H&agrave; t&acirc;y, H&agrave; nội, Bắc giang, Hưng y&ecirc;n.&nbsp;&nbsp;Hộ nu&ocirc;i nhiều c&oacute; đến 100 con, hộ nu&ocirc;i &iacute;t cũng đến 4 con . Tuy nhi&ecirc;n, con giống vẫn c&ograve;n rất khan hiếm, kh&oacute; t&igrave;m mua, cung kh&ocirc;ng đủ cầu . Gi&aacute; nh&iacute;m giống hiện nay từ 5 - 10 triệu / cặp 2 - 8 th&aacute;ng tuổi. Về kỹ thuật nu&ocirc;i, kh&aacute; đa dạng,&nbsp;&nbsp;mỗi nơi một c&aacute;ch. Một số điều tra sơ bộ cho thấy: nh&iacute;m dễ nu&ocirc;i, &iacute;t bệnh tật. Đ&agrave;n nh&iacute;m nu&ocirc;i tại nh&agrave; sinh sản kh&aacute; tốt.<br />Kiến thức v&agrave; kinh nghiệm l&agrave; v&ocirc; tận. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong b&agrave; con h&atilde;y tự đ&uacute;c r&uacute;t, ngo&agrave;i những điều t&igrave;m hiểu được qua t&agrave;i liệu n&agrave;y, h&atilde;y học hỏi lẫn nhau v&agrave; kh&ocirc;ng qu&ecirc;n chia sẽ th&ocirc;ng tin với ch&uacute;ng t&ocirc;i. C&oacute; như vậy ch&uacute;ng ta mới c&oacute; điều kiện n&acirc;ng dần kiến thức của ch&uacute;ng ta l&ecirc;n v&agrave; ng&agrave;y một hiệu quả hơn trong chăn nu&ocirc;i. <br /><br />2. C&Aacute;C ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NH&Iacute;M BỜM&nbsp;&nbsp;ĐƯỢC NU&Ocirc;I HIỆN TẠI<br />2.1.&nbsp;&nbsp; Nhận dạng<br />Nh&iacute;m Bờm l&agrave; loại lớn nhất trong bộ gặm nhấm, nặng trung b&igrave;nh từ 13-15kg, th&acirc;n v&agrave; đu&ocirc;i d&agrave;i từ 80-90cm. H&igrave;nh d&aacute;ng nặng nề, m&igrave;nh tr&ograve;n đầu to, m&otilde;m ngắn c&oacute; 4 răng cửa dẹp v&agrave; rất sắc, mắt nhỏ, tai nhỏ, ch&acirc;n ngắn (4 chi) 2 chi sau ngắn hơn 2 chi trước, m&oacute;ng ch&acirc;n nhọn sắc. Tr&ecirc;n lưng l&ocirc;ng biến th&agrave;nh gai cứng, nhọn nhất l&agrave; nửa lưng ph&iacute;a sau, d&agrave;i từ 10- 30cm. Đu&ocirc;i ngắn, c&oacute; những sợi l&ocirc;ng ph&iacute;a đầu ph&igrave;nh ra th&agrave;nh h&igrave;nh cốc rỗng ruột m&agrave;u trắng. <br />Nh&iacute;m đực c&oacute; m&otilde; d&agrave;i hơn, đầu nhọn, th&acirc;n h&igrave;nh thon d&agrave;i, đu&ocirc;i d&agrave;i hơn, t&iacute;nh t&igrave;nh hung dữ, hay l&ugrave;ng sục, đ&aacute;nh lại con đực kh&aacute;c để &ldquo;bảo vệ l&atilde;nh thổ&rdquo;. <br />Khi gặp kẻ th&ugrave; th&igrave; nh&iacute;m rung đu&ocirc;i, những l&ocirc;ng chu&ocirc;ng n&agrave;y tạo th&agrave;nh một tiếng k&ecirc;u &ldquo;l&aacute;ch c&aacute;ch&rdquo;, &ldquo;l&egrave; x&egrave;&rdquo; để doạ nạt kẻ th&ugrave; v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o với những con vật c&ugrave;ng đ&agrave;n. <br />L&uacute;c nhỏ, lỗ sinh dục con đực c&oacute; &ldquo;gai&rdquo;, v&agrave; con c&aacute;i kh&ocirc;ng c&oacute;. (Để ph&acirc;n biệt, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể vật ngửa nh&iacute;m con, vạch lỗ sinh dục để xem). <br />L&uacute;c trưởng th&agrave;nh: Con đực c&oacute; dương vật v&agrave; dịch ho&agrave;n nh&ocirc; ra ph&iacute;a bụng, c&aacute;ch lỗ hậu m&ocirc;n khoảng 2-3 cm. Con c&aacute;i c&oacute; &ldquo;lỗ sinh dục&rdquo; cũng c&aacute;ch hậu m&ocirc;n 2-3 cm.&nbsp;&nbsp;<br />Nh&iacute;m c&aacute;i c&oacute; 6 v&uacute; nằm ở 2 b&ecirc;n sườn. Khi cho con b&uacute; nh&iacute;m mẹ nằm &uacute;p bụng xuống đất. <br />2.2.&nbsp;&nbsp; Sinh trưởng của nh&iacute;m <br />Khối lượng cơ thể của nh&iacute;m kh&aacute; dao động. <br />Sơ&nbsp;&nbsp;Sinh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,32 &plusmn; 0,06 (kg)<br />3 th&aacute;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 &plusmn; 0,48 (kg)<br />6 th&aacute;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,72 &plusmn; 1,02 (kg)<br />9 th&aacute;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,96 &plusmn; 0.32 (kg)<br />12 th&aacute;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,75 &plusmn; 0.42 (kg) <br />Nh&igrave;n chung từ sơ sinh đến 1 năm tuổi, nh&iacute;m sinh trưởng đều , mỗi th&aacute;ng c&oacute; thể đạt 1kg,. Sau tuổi n&agrave;y sự ph&aacute;t triển bắt đầu chậm lại.&nbsp;&nbsp;<br />Như vậy, nếu nu&ocirc;i nh&iacute;m vỗ b&eacute;o, th&igrave; k&eacute;o d&agrave;i qu&aacute; một năm, tốc độ tăng trọng kh&ocirc;ng c&ograve;n tốt nữa. L&uacute;c n&agrave;y ta phải t&iacute;nh to&aacute;n kinh tế, liệu k&eacute;o d&agrave;i thời gian vỗ b&eacute;o sẽ c&oacute; l&atilde;i hay kh&ocirc;ng. <br />Tuy nhi&ecirc;n đối với nh&iacute;m hậu bị (nu&ocirc;i sinh sản), ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n vỗ b&eacute;o. H&atilde;y hạn chế lượng thức ăn sao cho tăng trọng 0.8 kg / th&aacute;ng l&agrave; vừa đủ.&nbsp;&nbsp;<br />Tỉ lệ thịt xẻ so với khối lượng sống chiếm từ 62% đến 69%. Tỉ lệ thịt đ&ugrave;i so với thịt xẻ l&agrave; 20%. Thịt nh&iacute;m 1 năm tuổi rất &iacute;t mỡ.<br />&nbsp;&nbsp;<br />2.3.&nbsp;&nbsp; Tập t&iacute;nh <br />a. T&iacute;nh bầy đ&agrave;n / gia đ&igrave;nh &ldquo;m&aacute;u mủ&rdquo;.<br />Nh&iacute;m l&agrave; lo&agrave;i động vật c&oacute; t&iacute;nh gia đ&igrave;nh rất cao, con đực chỉ chấp nhận ở c&ugrave;ng những nh&iacute;m con m&agrave; ch&iacute;nh do ch&uacute;ng đẻ ra. Những con nh&iacute;m c&aacute;i m&agrave; đ&atilde; mang thai với đực kh&aacute;c khi gh&eacute;p đ&ocirc;i với đực mới th&igrave; khi đẻ ra con đực sẽ cắn chết ngay những con con n&agrave;y. Nhưng ở lứa đẻ sau th&igrave; ch&uacute;ng lại sống với nhau b&igrave;nh thường, nh&iacute;m con đẻ ra ph&aacute;t triển tốt. <br />Với nh&iacute;m nu&ocirc;i thả theo l&ocirc; tập thung ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy nh&iacute;m kh&oacute; c&oacute; khả năng th&acirc;n thiết nhau, ch&uacute;ng hay đ&aacute;nh nhau gặm cụt l&ocirc;ng của nhau thậm ch&iacute; ch&uacute;ng c&ograve;n giết chết nhau, những l&ocirc; nh&iacute;m gh&eacute;p một đực với v&agrave;i con c&aacute;i th&igrave; chưa thấy nh&iacute;m c&aacute;i sinh sản.&nbsp;&nbsp;<br />Kết hợp với những kinh nghiệm thu được qua c&aacute;c đ&agrave;n kh&aacute;c, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thấy rằng kh&ocirc;ng n&ecirc;n nu&ocirc;i thả từng bầy đ&agrave;n. N&ecirc;n gh&eacute;p ch&uacute;ng th&agrave;nh từng đ&ocirc;i nu&ocirc;i ri&ecirc;ng từng &ocirc;, v&agrave; c&oacute; thể đổi đực giống. <br />Ch&iacute;nh v&igrave; thế, trong c&aacute;c chuồng nu&ocirc;i, nếu được qu&acirc;y bằng lưới sắt thưa, ch&acirc;n chuồng phải được x&acirc;y k&iacute;n, để nh&iacute;m con kh&ocirc;ng thể th&ograve; ch&acirc;n, người sang chuồng b&ecirc;n để đề ph&ograve;ng con kh&aacute;c cắn. <br />b. Ngủ / nghỉ ngơi <br />Nh&iacute;m chủ yếu sinh hoạt về đ&ecirc;m. Ban ng&agrave;y nh&iacute;m tập trung ngủ từ 10 giờ s&aacute;ng đến 3 giờ chiều. Như vậy người chăn nu&ocirc;i kh&ocirc;ng n&ecirc;n c&oacute; những hoạt động l&agrave;m mất giấc ngủ của nh&iacute;m&nbsp;&nbsp;trong buổi trưa.&nbsp;&nbsp;<br />c. ăn - uống : <br />C&oacute; một số trại&nbsp;&nbsp;kh&ocirc;ng cho nh&iacute;m uống nước, b&ugrave; lại thức ăn phần lớn l&agrave; củ, quả v&agrave; l&aacute; nhiều nước. C&aacute;c trại chăn nu&ocirc;i kh&aacute;c đều cho uống. Nh&iacute;m rất hay uống nước v&agrave; đi tiểu nhiều lần trong ng&agrave;y. Nước tiểu rất h&ocirc;i v&agrave; c&oacute; hiện tượng l&agrave; &iacute;t ruồi nhặng gần nơi ở của nh&iacute;m. <br />Sau khi sinh 5&nbsp;&nbsp;ng&agrave;y nh&iacute;m con đ&atilde; tập nhấm nh&aacute;p thức ăn. Nh&iacute;m nhặt nhạnh tất cả c&aacute;c loại thức ăn rơi v&atilde;i tr&ecirc;n nền. L&agrave; lo&agrave;i gặm nhấm, n&ecirc;n nh&iacute;m ăn đủ thứ thức ăn, c&aacute;c loại rau, củ quả, gặm cả xương, th&acirc;n c&acirc;y kh&ocirc;. Nh&igrave;n chung nh&iacute;m ăn nhiều về đ&ecirc;m.&nbsp;&nbsp; <br />2.4.&nbsp;&nbsp; C&aacute;c loại thức ăn d&agrave;nh cho nh&iacute;m <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nh&iacute;m ti&ecirc;u thụ thức ăn kh&aacute; đa dạng:&nbsp;&nbsp;<br />Ăn nhiều (&gt;80): B&iacute; đỏ, chuối t&acirc;y, củ dong riềng, đậu tương, đu đủ, khoai lang, khoai t&acirc;y, đậu phộng, M&iacute;a c&acirc;y, bắp hạt, khoai m&igrave;, sắn d&acirc;y củ, su h&agrave;o, c&acirc;y chuối, c&acirc;y ng&ocirc;, quả sung, quả vả, khoai sọ, t&aacute;o quả, quả roi, quả ổi, xương động vật, sắn l&aacute;t kh&ocirc;, c&aacute;m gạo <br />Ăn kh&aacute; (60-80):&nbsp;&nbsp;Cỏ voi, ghi n&ecirc;, du zi,&nbsp;&nbsp;rau muống, d&acirc;y khoai lang <br />Ăn Trung b&igrave;nh (40-60):&nbsp;&nbsp;Ch&agrave;m b&ocirc;ng v&agrave;ng, ch&agrave;m tai tượng, l&aacute; d&acirc;u <br />Ăn k&eacute;m (&lt;40):&nbsp;&nbsp;L&aacute; sung <br />C&aacute;c loại thức ăn dạng bột l&agrave; thứ m&agrave; nh&iacute;m kh&ocirc;ng th&iacute;ch sử dụng trong bữa ăn của m&igrave;nh. Nếu khi ta cho c&ugrave;ng một l&uacute;c hai loại thức ăn dạng củ quả v&agrave; dạng bột v&agrave;o th&igrave; bao giờ Nh&iacute;m cũng ăn loại thức ăn củ quả trước. <br />2.5.&nbsp;&nbsp; Động dục&nbsp;&nbsp;<br />Từ 8 th&aacute;ng tuổi, nếu sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục tốt, nh&iacute;m c&oacute; thể giao phối lần đầu. <br />Những động dục b&ecirc;n ngo&agrave;i kh&ocirc;ng r&otilde; rệt, đặc biệt l&agrave; nh&iacute;m mới bắt từ rừng về. Những ng&agrave;y động dục nh&iacute;m c&aacute;i tiết ra một &iacute;t chất nhờn lẫn m&aacute;u. Khi nh&iacute;m cọ v&agrave;o nền chuồng hoặc m&aacute;ng ăn, chất nhầy được đẩy ra d&iacute;nh v&agrave;o nơi nằm, v&agrave; d&iacute;nh v&agrave;o &acirc;m hộ. Một v&agrave;i ng&agrave;y chất nhầy n&agrave;y kh&ocirc; đi v&agrave; nh&iacute;m trở lại b&igrave;nh thường.&nbsp;&nbsp; <br />Thời gian động dục một lần l&agrave; 2-3 ng&agrave;y. <br />Ttrong điều kiện nu&ocirc;i nhốt, thức ăn được cấp đều thường xuy&ecirc;n, thời điểm động dục thường xuất hiện quanh năm.&nbsp;&nbsp;<br />Nếu phối giống kh&ocirc;ng chửa, 30-32 ng&agrave;y sau nh&iacute;m động dục trở lại. <br />Đối với nh&iacute;m đẻ chết con thời gian động dục sau khi đẻ từ 10-15 ng&agrave;y.&nbsp;&nbsp;<br />Nh&iacute;m đực v&agrave; nh&iacute;m c&aacute;i t&igrave;m đến nhau th&ocirc;ng qua m&ugrave;i của con c&aacute;i v&agrave; biểu hiện rung chu&ocirc;ng.&nbsp;&nbsp;Khi đưa nh&iacute;m đực đến, nếu c&aacute;i c&oacute; triệu chứng động dục ch&uacute;ng c&oacute; thể giao phối lu&ocirc;n. <br />2.6.&nbsp;&nbsp; Giao phối <br />Thường nh&iacute;m giao phối với nhau v&agrave;o 2 - 5 giờ s&aacute;ng.. Mỗi khi giao phối con đực tiến s&aacute;t con c&aacute;i, thậm ch&iacute; &eacute;p con c&aacute;i. Khi giao phối con đực nhảy chồm l&ecirc;n con c&aacute;i hệt như b&ograve; - lợn. L&uacute;c đ&oacute; con c&aacute;i nằm ệp xuống v&agrave; chổng đ&iacute;t l&ecirc;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Do biểu hiện động dục kh&ocirc;ng r&otilde;, phối giống thường xẩy ra ban đ&ecirc;m, kh&ocirc;ng c&oacute; người, kh&oacute; quan s&aacute;t, biểu hiện chửa cũng kh&ocirc;ng r&otilde; lắm, n&ecirc;n người chăn nu&ocirc;i&nbsp;&nbsp;đ&atilde; phải nhốt chung c&aacute;i v&agrave; đực trong thời gian d&agrave;i: <br />20 ng&agrave;y (như Trại nh&iacute;m Tu&acirc;n Ho&agrave;, Củ chi) <br />2 &ndash; 3 th&aacute;ng (như trại nh&iacute;m C&ocirc; Năm Triều, G&ograve; Dầu, T&acirc;y Ninh) <br />Cả đời như một số trại ở Sơn la. <br />Việc phối giống th&agrave;nh c&ocirc;ng rất quan trọng trong việc tăng đ&agrave;n, v&igrave; thế người chăn nu&ocirc;i hết sức lưu &yacute; để ph&aacute;t hiện động dục, theo d&otilde;i l&yacute; lịch đầy đủ v&agrave; cho phối kịp thời. Đối với c&aacute;c nh&agrave; chăn nu&ocirc;i chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm, n&ecirc;n chọn phương &aacute;n gh&eacute;p đ&ocirc;i 1 đực + 1 c&aacute;i v&agrave; sinh sống với nhau trọn đời. <br />Chế độ dinh dưỡng của con đực cũng phải tốt để n&oacute; c&oacute; thể đủ sức. Một số chủ trại nh&iacute;m c&oacute; những kinh nghiệm (b&iacute; q