Bán sắn lát sất khô để sản xuất cồn

#1
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n hơn 300 tấn sắn kh&ocirc; cần b&aacute;n. Qu&yacute; doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cần thu mua xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp;để biết th&ocirc;ng tin chi tiết.</span><br /><br /><span style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">- Do sắn ch&uacute;ng t&ocirc;i để giữ lưu v&agrave; bảo quản trong kho từ trước Tết &acirc;m lịch&nbsp;n&ecirc;n độ ẩm cao hơn 14%.&nbsp;</span><br /><br /><span style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">Tr&acirc;n trọng cảm&nbsp;ơn Qu&yacute;&nbsp;đối t&aacute;c<br /><br />Li</span><font color="#222222" face="Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px">&ecirc;n hệ:<br /></span></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><span class="font_6" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-size: 18px; line-height: 1.3em; font-family: Overlock, sans-serif; color: #65aa23"><span class="bold" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700">C&Ocirc;NG TY CP XNK N&Ocirc;NG SẢN VIỆT TUẤN</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><span class="font_8" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.3em; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif"><span class="color_24" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #437117"><span class="italic" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-style: italic">Trụ sở: Đường Kim B&igrave;nh, Phường Tr&agrave;ng Đ&agrave;, Th&agrave;nh phố Tuy&ecirc;n Quang<br />Kho h&agrave;ng: Km 30, H&agrave;m Y&ecirc;n, Tuy&ecirc;n Quang</span></span><br /><span class="color_25" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #21380b"><span class="italic" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-style: italic">Hotlines:</span></span>&nbsp;<span class="color_19" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #a94308"><span class="bold" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700">0968.555.000 - 0943.159.159</span></span><br /><span class="color_24" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #437117"><span class="italic" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-style: italic">Email:</span></span>&nbsp;<span class="color_3" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #0b16ff"><span class="bold" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: 700">nongsanviettuan@gmail.com</span></span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN VIỆT TẤN
- Địa chỉ: Kim Bình, Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang
- Điện thoại: 0968555000 - Fax: 0943159159
- email: nongsanviettuan@gmail.com
 

#2
Nông Sản Việt Tuấn đã giải quyết xong hơn 300 tấn Sắn Khô loại này.

Trân trọng cảm ơn Quý đối tác và doanh nghiệp đã liên hệ với chúng tôi.

Quý Doanh nghiệp và Cá nhân có nhu cầu, xin liên hệ trực tiếp với Chúng tôi:

CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN VIỆT TUẤN – VAGRIMEX
Viettuan Agricultural Products JSC
--------------------------------------------------------------------
Office : Kim Bình, Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang
Tel : +84943159159
Mobile : 0968.555.000 – 0909.01.0000
Email : nongsanviettuan@gmail.com
Website : nongsanviettuan.com or www.vagrimex.com

--------

Hiện tại chúng tôi còn gần 2000 tấn Sắn lát sấy khô. Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà máy Chế biến thức ăn quy định về độ ẩm, thành phần, hàm lượng tinh bột.
Tinh bột: 70% Tối thiểu
Độ ẩm: 14% Tối đa
Chất sơ: 5% Tối đa
Tạp chất: 2% Tối đa
Cát: 3% Tối đa
Kích thước: 5-10cm
Không melamine
Không mối mọt và hóa chất
Năm thu hoạch: năm hiện tại
Chi tiết đóng gói: 50kg trong bao PP

Quý Doanh nghiệp và Cá nhân có nhu cầu, xin liên hệ trực tiếp với Chúng tôi:

CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN VIỆT TUẤN – VAGRIMEX
Viettuan Agricultural Products JSC
--------------------------------------------------------------------
Office : Kim Bình, Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang
Tel : +84943159159
Mobile : 0968.555.000 – 0909.01.0000
Email : nongsanviettuan@gmail.com
Website : nongsanviettuan.com or www.vagrimex.com
 
Last edited: