Bán sâu gạo giống và hướng dẫn kỹ thuật nuôi

  • Thread starter docnhat17boho
  • Ngày gửi
D

docnhat17boho

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 24pt; line-height: 150%">Trang trại L&yacute; &ndash; Huấn</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 13.5pt">Chuy&ecirc;n cung cấp giống, thương phẩm v&agrave; t&agrave;i liệu hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 18pt">Dế m&egrave;n &ndash; S&acirc;u gạo &ndash; Nh&iacute;m &ndash; Tắc k&egrave;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Địa chỉ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : X&oacute;m 17 &ndash; Ph&uacute; L&acirc;m &ndash; Y&ecirc;n Sơn &ndash; Tuy&ecirc;n Quang</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Điện thoại&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 01646 297 592</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Số t&agrave;i khoản&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 8100205021347_Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PTNT chi nh&aacute;nh Tuy&ecirc;n Quang</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"><em><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%">Vui l&ograve;ng phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch</span></em></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"><img src="http://images04.jaovat.com/ui/11/66/56/1312209367_134676056_2-Ky-thuat-nuoi-Sau-gao-Nuoi-sau-Super-Nuoi-de-Kon-Tum.jpg" border="0" />&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Huấn
- Địa chỉ: Xóm 17 - Phú Lâm - Yên Sơn - Tuyên Quang
- Điện thoại: 01646297592 - Fax:
- email: forevertq86@gmail.com