Bán Thịt cá tra trắng đông lạnh, tiêu chuẩn xuất khẩu - giá tốt

  • Thread starter muabanca
  • Ngày gửi
M

muabanca

Guest
#1
<font color="#006400" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">B&aacute;n Thịt c&aacute; tra trắng đ&ocirc;ng lạnh, xuất khẩu&nbsp;</font><br /><br /><font color="#0000CD" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">size : 220 up<br /><br />Số lượng : 1250kg<br /><br />Gi&aacute; B&aacute;n : 42.000đ/kg<br /><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp mặt h&agrave;ng : Thịt c&aacute; tra đ&ocirc;ng lạnh xuất khẩu qua thị trường Ch&acirc;u &Acirc;u,....<br /><br />Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp mặt h&agrave;ng thịt c&aacute; fille tươi cho thị trường nội địa<br /><br />H&agrave;ng cung cấp ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c đơn vị mua về tự xuất khẩu &nbsp;hoặc xuất dưới dạng ủy th&aacute;c.&nbsp;<br /></font><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất. :</span><font color="#FF0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">0939.888.029</font><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;( Mr. Quốc )</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Quốc
- Địa chỉ: TP Cần Thơ
- Điện thoại: 0939.888.029 - Fax:
- email: nhadat303@gmail.com
 

Top