Bán và cho thuê cây kim phát tài, tiểu hồng môn, vạn thiên thanh

giapdq

Lữ khách
#1
<p><strong>Dịch vụ cắt tỉa c&acirc;y xanh, cỏ dại cho biệt thự nh&agrave; vườn, thiết kế ngoại thất s&acirc;n vườn tiểu cảnh, cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh văn ph&ograve;ng</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>1.&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;n b&aacute;n bu&ocirc;n b&aacute;n lẻ &nbsp;c&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh như Phương, Bằng lăng, Sấu, Osaca, M&oacute;ng b&ograve; t&iacute;m, l&aacute;t, cau vua, c&acirc;y ng&acirc;u, c&acirc;y tr&agrave; l&agrave; &hellip;.. c&aacute;c c&acirc;y nền như cỏ nhật, cỏ l&aacute; tre, chuỗi ngọc, mắt nai, cỏ l&aacute; lạc... c&acirc;y nội thất&nbsp; như&nbsp; Vạn Thi&ecirc;n Thanh, Ti&ecirc;u Hồng M&ocirc;n, Bạch M&atilde; Ho&agrave;ng Tử, Kim Ph&aacute;t T&agrave;i &hellip;</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2.&nbsp; . Dịch vụ chăm s&oacute;c cảnh quan, c&acirc;y xanh:</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Cắt cỏ, ph&aacute;t hoang.</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Trồng mới.</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Cắt tỉa, ph&acirc;n b&oacute;n, tạo d&aacute;ng&hellip;</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Cải tạo s&acirc;n vườn&hellip;</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Phun h&oacute;a chất bảo vệ c&acirc;y </strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>B&oacute;n ph&acirc;n v&agrave; tưới nước h&agrave;ng ng&agrave;y</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3. Duy tr&igrave; cảnh quan cho c&aacute;c:</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>C&ocirc;ng ty, x&iacute; nghiệp</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Bệnh viện, cao ốc.</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Trung t&acirc;m thương mại.</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>C&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước.</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>C&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng &iacute;ch&hellip;</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>4. Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh </strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh văn ph&ograve;ng, t&ograve;a nh&agrave;</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho cơ quan, x&iacute; nghiệp, nh&agrave; m&aacute;y</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho trường học, cơ sở gi&aacute;o dục, trung t&acirc;m ngoại ngữ</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n, ng&acirc;n h&agrave;ng, tổ chức t&iacute;n dụng, c&ocirc;ng ty bất động sản, s&agrave;n giao dịch bất động sản</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh, hoa kiểng cho tư gia</strong></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho c&ocirc;ng ty quảng c&aacute;o, tổ chức sự kiện</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Li&ecirc;n Hệ: </strong></p> <p><strong>Mr Gi&aacute;p - ĐT: 0982222998 </strong></p> <p><strong>Yahoo:&nbsp; bds_hanoi2010 &ndash; webside :&nbsp; www.cayxanhhanoi.com.vn</strong></p> <p><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,<a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/">www.Cayxanhhanoi.com.vn</a> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong></p> <p><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong></p> <p><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> , </strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> , </strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong><a href="http://www.cayxanhhanoi.com.vn/"><strong>www.Cayxanhhanoi.com.vn</strong></a><strong> ,</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;<img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_scc1349661516.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_umo1349661504.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_ezr1349394838.jpg" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Giáp
- Địa chỉ: Cầu Giấy , Hà Nội
- Điện thoại: 0982222998 - Fax:
- email: giapdq.vni@gmail.com