BAO TRÁI ĐỂ CÓ TRÁI CÂY ĐẸP

  • Thread starter TUIBAOTRAICAY
  • Ngày gửi
T

TUIBAOTRAICAY

Guest
#1
<table width="759" border="0" style="font-family: Simsun; height: 984px"><tbody><tr><td><p>&nbsp;</p><p><span class="style32" style="font-size: 18px; font-weight: bold">C&ocirc;ng dụng ch&iacute;nh:</span></p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px"><br /></td><td><p>XEM WEBSIDE: www.tuibaotraicay.com&nbsp;</p><p><span class="style34" style="font-size: 18px"><span class="style36" style="color: #333333">※C&oacute; khả năng chống thấm nước ( R10 ).<br />※C&oacute; khả năng chống s&acirc;u bọ ch&acirc;m ch&iacute;ch.<br />※Giúp ph&ograve;ng bệnh c&acirc;y tr&ocirc;̀ng, l&agrave; loại &aacute;o bảo hộ tốt nhất cho tr&aacute;i c&acirc;y.<br />※Chức năng phản quang, gi&uacute;p bảo vệ da tr&aacute;i khỏi t&aacute;c hại &aacute;nh nắng mặt trời.<br />※Nhờ khả năng chống thấm nước, độ bền của t&uacute;i c&oacute; thể sử dụng từ 3 m&ugrave;a trở l&ecirc;n.<br />※Bảo vệ lớp phấn tự nhi&ecirc;n tr&ecirc;n vỏ tr&aacute;i, gi&uacute;p da tr&aacute;i tươi ngon, kh&ocirc;ng bị nước mưa ửa tr&ocirc;i hay bị ảnh hưởng bởi m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i.<br />※Đặc bi&ecirc;̣t trái c&acirc;y trở n&ecirc;n đẹp hơn, an toàn hơn, bán được giá cao hơn, và hoàn toàn phù hợp với ti&ecirc;u chu&acirc;̉n xu&acirc;́t kh&acirc;̉u của các nước tr&ecirc;n th&ecirc;́ giới.</span><br /></span><br /><br /></p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td><p class="style32" style="font-size: 18px; font-weight: bold">Quy cách sản ph&acirc;̉m</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#000000"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 204px"><br />SẢN PH&Acirc;̉M</td><td valign="top" style="width: 138px"><p align="center">Quy cách</p></td><td valign="top" style="width: 126px"><p align="center">N.W &ndash; G.W</p></td><td valign="top" style="width: 168px"><p align="center">S&ocirc;́ lượng túi /thùng</p></td></tr><tr><td style="width: 204px"><p>Túi bao xoài, nho&hellip;</p></td><td valign="top" style="width: 138px"><p>32.04*21.5*42</p></td><td valign="top" style="width: 126px"><p align="center">20.5 - 21.5</p></td><td valign="top" style="width: 168px"><p align="center">3000</p></td></tr><tr><td style="width: 204px"><p>Túi bao bưởi &hellip;</p></td><td valign="top" style="width: 138px"><p>39.58*34*45</p></td><td valign="top" style="width: 126px"><p align="center">26 - 28</p></td><td valign="top" style="width: 168px"><p align="center">2000</p></td></tr><tr><td style="width: 204px"><p>Túi bao m&acirc;̣n, mãng c&acirc;̀u&hellip;</p></td><td valign="top" style="width: 138px"><p>30.16*22.5*42</p></td><td valign="top" style="width: 126px"><p align="center">24.1 - 25.4</p></td><td valign="top" style="width: 168px"><p align="center">3000</p></td></tr><tr><td style="width: 204px"><p>Túi bao vú sữa, &ocirc;̉i &hellip;</p></td><td valign="top" style="width: 138px"><p>27.33*19*38</p></td><td valign="top" style="width: 126px"><p align="center">23.1 - 24.1</p></td><td valign="top" style="width: 168px"><p align="center">5000</p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 204px"><p>Túi bao thanh long</p></td><td valign="top" style="width: 138px"><p>35.7*25.5*</p></td><td valign="top" style="width: 126px"><p align="center">20.5 &ndash; 21.5</p></td><td valign="top" style="width: 168px"><p align="center">3000</p></td></tr></tbody></table></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td class="style32" style="font-size: 18px; font-weight: bold">HÌNH ẢNH THỰC</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td align="center" valign="top"><table width="635" border="1" bordercolor="#FFFFFF"><tbody><tr><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic08.html"><img width="324" height="270" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image027a.gif" /></a></td><td style="width: 37px">&nbsp;</td><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic09.html"><img width="324" height="267" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image028a.gif" /></a></td></tr></tbody></table></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td><div align="center"><strong>HÌNH CHỤP TẠI Đ&Ocirc;̀NG THÁP</strong></div></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td align="center" valign="top"><table width="635" border="1" bordercolor="#FFFFFF"><tbody><tr><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic10.html"><img width="324" height="260" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image031.jpg" /></a></td><td style="width: 37px">&nbsp;</td><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic10.html"><img width="324" height="260" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image032.jpg" /></a></td></tr></tbody></table></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td><div align="center"><strong>HÌNH CHỤP TẠI B&Ecirc;́N TRE</strong></div></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td align="center" valign="top"><table width="635" border="1" bordercolor="#FFFFFF"><tbody><tr><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic12.html"><img width="348" height="281" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image035.jpg" /></a></td><td style="width: 37px">&nbsp;</td><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic12.html"><img width="348" height="281" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image036.jpg" /></a></td></tr></tbody></table></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td><div align="center"><strong>HÌNH CHỤP TẠI LONG AN</strong></div></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td><table width="635" border="1" bordercolor="#FFFFFF"><tbody><tr><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic13.html"><img width="348" height="302" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image039.jpg" /></a></td><td style="width: 37px">&nbsp;</td><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic13.html"><img width="360" height="302" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image040.jpg" /></a></td></tr></tbody></table></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td align="center" valign="top"><p align="center"><strong>HÌNH CHỤP TẠI ĐÀI LOAN</strong></p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td align="center" valign="top"><table width="635" border="1" bordercolor="#FFFFFF"><tbody><tr><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic14.html"><img width="348" height="312" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image043.jpg" /></a></td><td style="width: 37px">&nbsp;</td><td bgcolor="#0099FF" style="width: 288px"><a style="text-decoration: none" href="http://www.tuibaotraicay.com/pic14.html"><img width="360" height="312" border="0" style="display: block" src="http://www.tuibaotraicay.com/images/image044.jpg" /></a></td></tr></tbody></table></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td><div align="center"><p align="center"><strong>GIỐNG MẬN HẮC TR&Acirc;N CH&Acirc;U CHỤP Ở Đ&Agrave;I LOAN</strong></p></div></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TÚI BAO TRÁI CÂY
- Địa chỉ: 220/20 NGUYỄN TIỂU LA, P8, Q10, TP HCM.
- Điện thoại: 0907949525 - Fax: 08-38531462
- email: kaixuancoltd@yahoo.com.tw