BẠT HDPE LÓT HỒ NUÔI TÔM

  • Thread starter CÔNG TY XÂY Dá»°NG NAM TIẾN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY XÂY DỰNG NAM TIẾN
- Địa chỉ: Số nhà 6 – Ngõ 36 - Phố Đội Nhân - Quận Ba Đình – Hà Nội
- Tel, Fax: 0462734837 ::: FaX 0462734837
- email: namtien.hn1@gmail.com
================================

<div><strong><font face="Times New Roman">GIỚI THIỆU CHUNG<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">Bạt HDPE sử dụng l&agrave;m lớp l&oacute;t chống thấm trong c&aacute;c trang trại nu&ocirc;i trồng thủy sản, được sản xuất bởi h&atilde;ng GSE &ndash; Th&aacute;i lan, d&agrave;y 0.3mm với khổ rộng 7.1m c&oacute; thời gian bảo h&agrave;nh 5 năm, cho ph&eacute;p đạt <strong>hiệu quả đầu tư</strong>, tạo <strong>m&ocirc;i trường nu&ocirc;i được kiểm so&aacute;t</strong> tốt gi&uacute;p cho t&ocirc;m/c&aacute; ph&aacute;t triển khỏe mạnh, đạt <strong>năng suất cao</strong>.</font></p><p><strong><font face="Times New Roman">LỢI &Iacute;CH</font></strong></p></div><br /><div><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Kiểm so&aacute;t dịch bệnh: m&agrave;ng trơn v&agrave; trơ, kh&ocirc;ng tạo c&aacute;c ổ cư tr&uacute; của c&aacute;c khuẩn hại.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Chống x&oacute;i m&ograve;n bờ, bảo vệ bờ cho vụ sau.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Chống thấm tốt. Giảm chi ph&iacute; bơm nước bổ sung, kiểm so&aacute;t được nồng độ.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Kiểm so&aacute;t &ocirc;xi kh&ocirc;ng bị ti&ecirc;u tốn bởi b&ugrave;n hữu cơ ở lớp đ&aacute;y.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Kiểm so&aacute;t chất lượng nước, giảm nhiễm bẩn từ ao ra m&ocirc;i trường v&agrave; ngược lại.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Tiết kiệm chi ph&iacute; vận h&agrave;nh như chi ph&iacute; điện/bơm nước/quạt &ocirc;xi</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Tiết kiệm lao động v&agrave; thời gian: kh&ocirc;ng phải trải lại bạt qua từng vụ.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Tạo bề mặt l&agrave;m việc dễ d&agrave;ng cho c&ocirc;ng nh&acirc;n, dễ vệ sinh, dễ thu hoạch.</font></p></div><br /><div><p><strong><font face="Times New Roman">ƯU VIỆT</font></strong></p></div><br /><div><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Độ bền ưu việt chống t&aacute;c động l&atilde;o h&oacute;a của kh&iacute; hậu nhiệt đới.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Sản phẩm kh&ocirc;ng th&agrave;nh phần độc hại.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Chịu t&aacute;c động cơ học cực tốt: độ gi&atilde;n d&agrave;i tới đứt 750%, kh&aacute;ng chọc thủng 140N</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">M&agrave;ng trơn, dễ kiểm so&aacute;t vệ sinh v&agrave; thu hoạch.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Kh&aacute;ng h&oacute;a chất. Trơ đối với nhiều loại h&oacute;a chất sử dụng trong việc g&acirc;y m&agrave;u/xử l&yacute; ao nu&ocirc;i, v.v...</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">H&atilde;ng sản xuất uy t&iacute;n, hệ thống quản l&yacute; chất lượng theo ISO 9002 v&agrave; ISO 14001</font></p></div><br /><strong><font face="Times New Roman">THI C&Ocirc;NG<br /></font></strong><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">TEINCO c&oacute; đội ngũ thi c&ocirc;ng nhiều năm kinh nghiệm. </font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Thiết bị sử dụng: m&aacute;y h&agrave;n mối h&agrave;n k&eacute;p, m&aacute;y h&agrave;n đ&ugrave;n.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Tu&acirc;n thủ theo c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn thi c&ocirc;ng/bản vẽ kỹ thuật thi c&ocirc;ng của GSE.</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Chuyển giao thiết bị v&agrave; c&ocirc;ng nghệ thi c&ocirc;ng cho đối t&aacute;c.</font></p><strong><font face="Times New Roman">TH&Ocirc;NG SỐ THƯƠNG MẠI<br /></font></strong><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Chiều d&agrave;y 0.3mm, tối thiểu 0.27mm</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Khối lượng ri&ecirc;ng 0.94g/cm<sup>3</sup>. (0.28kg/m<sup>2</sup> - 0.29kg/m<sup>2</sup>)</font></p><p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman" size="3">Khổ rộng 7.1m. Chiều d&agrave;i cuộn 500-700m.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman">TH&Ocirc;NG TIN D&Agrave;NH CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman"><font size="3">1.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">C&Aacute;C PHƯƠNG &Aacute;N TRẢI BẠT</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&oacute; hai phương &aacute;n trải l&oacute;t bạt: l&oacute;t to&agrave;n bộ ao nu&ocirc;i hoặc chỉ l&oacute;t bờ m&aacute;i dốc. Phương &aacute;n l&oacute;t to&agrave;n bộ ao nu&ocirc;i đảm bảo ph&aacute;t huy tối đa c&aacute;c lợi &iacute;ch của m&agrave;ng chống thấm HDPE, &aacute;p dụng cho c&aacute;c dự &aacute;n trung hạn v&agrave; d&agrave;i hạn. Tuy việc thu hồi vốn c&oacute; l&acirc;u hơn nhưng lợi &iacute;ch to&agrave;n bộ dự &aacute;n tăng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể. Phương &aacute;n chỉ d&ugrave;ng HDPE l&oacute;t bờ m&aacute;i dốc &aacute;p dụng khi cần thu hồi vốn nhanh trong thời gian trung hạn. Phần đ&aacute;y c&oacute; thể l&oacute;t bằng bạt PE trắng mỏng, bạt taupoline, v.v. Li&ecirc;n kết giữa bạt bờ v&agrave; bạt đ&aacute;y bằng h&agrave;n nhiệt, hoặc gấp m&iacute; (gấp m&eacute;p) neo trong đất, hoặc sử dụng keo tổng hợp.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="3"><u><strong>Mọi chi tiết xin lien hệ : </strong></u></font></p><p><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="3"><u><strong>C&Ocirc;NG TY X&Acirc;Y DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI NAM TI&Eacute;N ( NAMTIEN)</strong></u></font></p><p><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="3"><u><strong>Địa chỉ : Số nh&agrave; 6 &ndash; Ng&otilde; 36 - Phố Đội Nh&acirc;n - Quận Ba Đ&igrave;nh &ndash; H&agrave; Nội</strong></u></font></p><font size="3"><u><strong><font color="#ff0000">Tel :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04. 62734837/ 04.36462183 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax :&nbsp; 04.62734837<br /></font></strong></u></font><font size="3"><u><strong><font color="#ff0000">Hotline : 0912644988 / 0988471535<br /></font></strong></u></font><p><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="3"><u><strong>Email : </strong></u></font><a href="mailto:namtien.hn1@gmail.com"><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="3"><strong>namtien.hn1@gmail.com</strong></font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"><u><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Website : </font></strong></u></font></font><a href="http://www.namtien.net/"><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="3"><strong>www.namtien.net</strong></font></a></p><p><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="3"><u><strong>&nbsp;</strong></u></font></p> <p><u><strong><font color="#ff0000" /></strong></u></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top