Bán bình dương - đông nai bán bồ câu pháp đang đẻ

thuanoanh

Lữ khách
#1
tình hình là cần bán 50cập bồ câu pháp đang đẻ,đang đẻ nha,bán hết 50 cập giá 300k tấtc cả điều ấp trứng hết nha.nếu ai cần xin liện hệ 0919 559 808
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/859/img198o.jpg/" target="_blank"><img src="http://img859.imageshack.us/img859/189/img198o.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/84/img199xp.jpg/" target="_blank"><img src="http://img84.imageshack.us/img84/3347/img199xp.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/14/img200o.jpg/" target="_blank"><img src="http://img14.imageshack.us/img14/2118/img200o.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/191/img203t.jpg/" target="_blank"><img src="http://img191.imageshack.us/img191/8638/img203t.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/580/img204r.jpg/" target="_blank"><img src="http://img580.imageshack.us/img580/8435/img204r.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/51/img205s.jpg/" target="_blank"><img src="http://img51.imageshack.us/img51/1677/img205s.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/593/img206o.jpg/" target="_blank"><img src="http://img593.imageshack.us/img593/6861/img206o.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/526/img207kr.jpg/" target="_blank"><img src="http://img526.imageshack.us/img526/6181/img207kr.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/404/img208p.jpg/" target="_blank"><img src="http://img404.imageshack.us/img404/8958/img208p.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/35/img209z.jpg/" target="_blank"><img src="http://img35.imageshack.us/img35/4831/img209z.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/72/img210v.jpg/" target="_blank"><img src="http://img72.imageshack.us/img72/4812/img210v.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/194/img212g.jpg/" target="_blank"><img src="http://img194.imageshack.us/img194/6853/img212g.th.jpg" border="0"/></a>
còn đây là pháp trắng nha
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/29/img218uj.jpg/" target="_blank"><img src="http://img29.imageshack.us/img29/3374/img218uj.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/228/img216u.jpg/" target="_blank"><img src="http://img228.imageshack.us/img228/2446/img216u.th.jpg" border="0"/></a>
còn thêm mấy em này nưa nha gà mỹ vàng đẹp 1
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/6/img214d.jpg/" target="_blank"><img src="http://img6.imageshack.us/img6/3987/img214d.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/802/img215v.jpg/" target="_blank"><img src="http://img802.imageshack.us/img802/7042/img215v.th.jpg" border="0"/></a>
mỹ vàng 2
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/845/img230wd.jpg/" target="_blank"><img src="http://img845.imageshack.us/img845/4975/img230wd.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/140/img231w.jpg/" target="_blank"><img src="http://img140.imageshack.us/img140/2369/img231w.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/818/img232cs.jpg/" target="_blank"><img src="http://img818.imageshack.us/img818/4486/img232cs.th.jpg" border="0"/></a>
còn đây hông tía con
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/39/img226l.jpg/" target="_blank"><img src="http://img39.imageshack.us/img39/4600/img226l.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/32/img227p.jpg/" target="_blank"><img src="http://img32.imageshack.us/img32/3638/img227p.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/20/img228iu.jpg/" target="_blank"><img src="http://img20.imageshack.us/img20/4106/img228iu.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/41/img235x.jpg/" target="_blank"><img src="http://img41.imageshack.us/img41/6254/img235x.th.jpg" border="0"/></a>
gà tiền mặt đỏ trống
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/825/dscn0953f.jpg/" target="_blank"><img src="http://img825.imageshack.us/img825/1118/dscn0953f.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/687/dscn0955pk.jpg/" target="_blank"><img src="http://img687.imageshack.us/img687/4562/dscn0955pk.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/269/dscn0956vj.jpg/" target="_blank"><img src="http://img269.imageshack.us/img269/9775/dscn0956vj.th.jpg" border="0"/></a>
tiền mái
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/843/dscn1020t.jpg/" target="_blank"><img src="http://img843.imageshack.us/img843/911/dscn1020t.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/690/dscn1022x.jpg/" target="_blank"><img src="http://img690.imageshack.us/img690/1796/dscn1022x.th.jpg" border="0"/></a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/717/dscn1025k.jpg/" target="_blank"><img src="http://img717.imageshack.us/img717/4702/dscn1025k.th.jpg" border="0"/></a>
thêm con gà này khoảng 5kg
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/441/img236a.jpg/" target="_blank"><img src="http://img441.imageshack.us/img441/2531/img236a.th.jpg" border="0"/></a>
còn nửa.....

--------

up cho ai cân .....
 

Last edited: