Bò AlBerta - Nhập khẩu từ Cannada có chứng nhận an toàn vệ sinh thực p

misstiger

Lữ khách
#1
<span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">* H&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i:&nbsp;</span><strong style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px"><font size="5"><font color="#0000ff">0909. 067. 086</font></font></strong><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;gặp Ngọc để được gi&aacute; rẻ nhất&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">T&ocirc;i l&agrave; đại l&yacute; thuộc C&ocirc;ng ty cổ phần Nhất Nguy&ecirc;n Phương chuy&ecirc;n xuất nhập khẩu c&aacute;c loại thực phẩm từ Canada. Với mong muốn mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm thực phẩm vệ sinh, an to&agrave;n v&agrave; tốt cho sức khỏe, v&agrave;o th&aacute;ng 05/2011 showroom b&aacute;n lẻ thịt b&ograve; Canada đầu ti&ecirc;n được khai trương nhằm giới thiệu với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm thịt b&ograve; đến từ v&ugrave;ng Alberta vốn nổi tiếng từ l&acirc;u đời v&agrave; được khắp nơi tr&ecirc;n thế giới biết đến như một sản phẩm thịt c&oacute; chất lượng ngon v&agrave; tốt cho sức khỏe con người.&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">Giấy chứng nhận của xuất nhập khẩu Canada v&agrave; Việt Nam đ&acirc;y ạ:&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;&nbsp;</span><br /><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np9.upanh.com/b1.s30.d2/0a066c5ba4b106fa38401b4f12532172_48429539.chungnhanhccanada.jpg" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: blue !important; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" href="http://www.upanh.com/upanh_chung_nhan_hc/v/9rl8fe0j0rw.htm"><img style="border: 0px" src="http://np6.upanh.com/b5.s30.d1/c0bb348218d1f0fd14b92b854d682ac7_48429566.chungnhanhc.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: blue !important; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" href="http://www.upanh.com/upanh_chung_nhan_hcthu_y/v/3rlc1e6j8eg.htm"><img style="border: 0px" src="http://np6.upanh.com/b3.s28.d1/4ace28ca6a55d09cf8fe109b7fc83ce8_48429576.chungnhanhcthuy.jpg" border="0" />&nbsp;</a><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: blue !important; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" href="http://www.upanh.com/upanh_chung_nhan_hcvnking/v/1rld4e7jfef.htm"><img style="border: 0px" src="http://np0.upanh.com/b3.s30.d1/239412e2446c6f41e5063343fa5b9116_48429590.chungnhanhcvnking.jpg" border="0" />&nbsp;</a><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" /><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">Sản phẩm t&ocirc;i cung cấp l&agrave; loại b&ograve; đạt chuẩn AAA được chăn thả tự nhi&ecirc;n tr&ecirc;n những đồng cỏ rộng lớn ở miền T&acirc;y Canada.&nbsp;</span><br /><br /><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np1.upanh.com/b6.s28.d2/21647e5aa9609087a49b08ea5473959e_48373711.image001.jpg" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><br /><br /><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">B&ograve; được nu&ocirc;i trong c&aacute;c n&ocirc;ng trại với d&acirc;y chuyền kh&eacute;p k&iacute;n, kiểm so&aacute;t v&agrave; quản l&yacute; bằng hệ thống m&atilde; vạch, lưu giữ th&ocirc;ng tin về nguồn giống, được theo d&otilde;i sức khỏe li&ecirc;n tục từ khi sinh đến khi hạ thịt. Đặc biệt, thức ăn của b&ograve; chủ yếu bằng l&uacute;a m&igrave;. &nbsp;&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">D&acirc;y chuyền giết mổ kh&eacute;p kin v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp tại nh&agrave; m&aacute;y cắt xả lớn nhất khu vực miền T&acirc;y Canada - Tập đo&agrave;n COM ( Canadian Premium Meats Inc.) chịu tr&aacute;ch nhiệm cắt xả v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i những sản phẩm thịt b&ograve; chất lượng tốt nhất thế giới.&nbsp;</span><br /><br /><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np4.upanh.com/b6.s28.d1/7e17c76ebbc0a10fa29ea9191f9aa529_48373714.image005.jpg" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><br /><br /><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">Với c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn nghi&ecirc;m ngặt từ ch&iacute;nh phủ Canada, thịt b&ograve; Canada đạt được những phẩm chất tốt nhất về m&agrave;u sắc, m&ugrave;i vị, vị ngọt v&agrave; độ mềm. cung cấp c&aacute;c th&agrave;nh phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người&nbsp;&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">Thịt b&ograve; Canada AAA mềm v&agrave; ngọt với m&agrave;u thịt đỏ tươi, mỡ trắng, chỉ số mỡ trong thịt (marbling) cao v&agrave; c&aacute;c thớ thịt săn chắc, c&aacute;c m&oacute;n ăn chế biếng từ thịt b&ograve; Canada mang hương vị kh&oacute; lẫn với c&aacute;c m&oacute;n ăn được chế biến từ sản phẩm thịt b&ograve; kh&aacute;c.&nbsp;</span><br /><br /><br /><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np9.upanh.com/b3.s30.d2/9e480b4f70d8d06f739e185a08fb09b9_48373719.image007.jpg" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><br /><br /><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">Đến với Đại l&yacute; của ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n những lo ngại về t&igrave;nh h&igrave;nh thực phẩm kh&ocirc;ng đảm bảo sức khỏe tr&ecirc;n thị trường hiện nay. Với ch&uacute;ng t&ocirc;i mang lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những buổi ăn chất lượng v&agrave; gi&agrave;u dinh dưỡng l&agrave; niềm vui v&agrave; sứ mệnh của ch&uacute;ng t&ocirc;i.&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i:&nbsp;</span><font size="5" style="font-family: Verdana"><font color="#0000ff">0909.067.086</font>&nbsp;</font><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">gặp Ngọc để được gi&aacute; rẻ nhất.&nbsp;</span><br /><br /><font color="#0000ff" style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px"><font size="4"><font size="5">Đến với Ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được hưởng những ưu đ&atilde;i như sau:</font></font></font><font color="#ff0000" style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px"><font size="4"><font size="5">&nbsp;<br /><br /><strong>- Gi&aacute; b&aacute;n bằng gi&aacute; với Gi&aacute; của c&aacute;c đại l&yacute; b&aacute;n lẻ&nbsp;<strong>= gi&aacute; của c&ocirc;ng ty (anh chị em c&oacute; tới c&ocirc;ng ty củng mua với gi&aacute; em đưa nhưng k được hưởng ưu đ&atilde;i b&ecirc;n dưới)</strong>&nbsp;<br />- Giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tận nh&agrave; cho qu&yacute; kh&aacute;ch (c&aacute;c quận nội th&agrave;nh)- quận huyện xa x&ocirc;i em chỉ xin 10k tiền xăng&nbsp;<br />- V&agrave; đặc biệt được chiết khấu từ 2% - 10% tr&ecirc;n tổng đơn h&agrave;ng *</strong></font>&nbsp;<br /><br />*</font></font><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;Chỉ mua h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch mới được hưởng lợi thế dưới đ&acirc;y&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&bull; Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua tr&ecirc;n 200.000 VNĐ: giảm trực tiếp 2% tr&ecirc;n h&oacute;a đơn&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&bull; Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua tr&ecirc;n 1.000.000 VNĐ: giảm trực tiếp 5% tr&ecirc;n h&oacute;a đơn&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&bull; Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua tr&ecirc;n 10.000.000 VNĐ: giảm trực tiếp 10% tr&ecirc;n h&oacute;a đơn&nbsp;</span><br /><br /><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lu&ocirc;n th&agrave;nh đạt !&nbsp;</span><br /><br /><font size="5" style="font-family: Verdana"><strong><u>Đ&acirc;y l&agrave; bảng gi&aacute; chi tiết c&aacute;c mặt h&agrave;ng gi&aacute; tiền /1kg:</u></strong>&nbsp;</font><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" /><br /><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np9.upanh.com/b4.s28.d2/1953534cf2393c51a869e8f38313b404_48373709.image010.png" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><br /><br /><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np0.upanh.com/b2.s29.d3/18ce5f5dabd858a45ea9489383cdfb88_48373720.image008.png" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np0.upanh.com/b3.s30.d2/8b944b482e4977a00c0add22fcbc487a_48479130.trang1.jpg" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><br /><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np3.upanh.com/b2.s29.d3/ebf52911e85de4471d7ec5bedf0e6d24_48479133.trang2.jpg" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np8.upanh.com/b5.s29.d3/16f6b825fe5234f3f24b96649da564e2_48479128.trang4.jpg" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><br /><img style="border: 0px; font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" src="http://np5.upanh.com/b4.s30.d2/a0c6f9837e9c1e987d49957b797ee736_48479135.trang3.jpg" border="0" /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp;</span><br /><font color="#0000cd" style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px"><font size="5">H&atilde;y thưởng thức v&agrave; cảm nhận hương vị b&ograve; Canada với gi&aacute; rẻ, mặt h&agrave;ng đảm bảo c&oacute; chứng nhận quốc gia. Sạch sẽ, an to&agrave;n, vệ sinh với gi&aacute; của nh&agrave; ph&acirc;n phối [sm=38.gif][sm=38.gif][sm=38.gif][sm=38.gif]&nbsp;<br /><br />H&atilde;y li&ecirc;n hệ:&nbsp;</font></font><strong style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px"><font color="#ff0000"><font size="5">0909. 067. 086&nbsp;</font></font></strong><font color="#0000cd" style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px"><font size="5">để được hưởng những ưu đ&atilde;i:&nbsp;<br /></font></font><strong style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px"><font color="#ff0000"><font size="4">- Gi&aacute; b&aacute;n bằng gi&aacute; với Gi&aacute; của c&aacute;c đại l&yacute; b&aacute;n lẻ&nbsp;<br />- Ch&uacute;ng t&ocirc;i giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tận nh&agrave; cho qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp;<strong>(c&aacute;c quận nội th&agrave;nh)- quận huyện xa x&ocirc;i em chỉ xin 10k tiền xăng</strong>&nbsp;<br />- V&agrave; đặc biệt được chiết khấu từ 2% - 10% tr&ecirc;n tổng đơn h&agrave;ng *</font></font>&nbsp;<br /></strong><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px" /><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">&nbsp; 1 số tr&iacute;ch dẫn về B&ograve; Cannada m&igrave;nh b&aacute;n những web kh&aacute;c n&egrave; c&aacute;c bạn &agrave;&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 24px">
Kool&amp;Kute;13138807 đã viết:
mới thỏa m&atilde;n nỗi l&ograve;ng với thịt b&ograve; canada chiều nay rồi em ơi, ngon tuyệt vời .NHớ hỏi cho chị sớm c&aacute;i vụ thịt đầu sườn nh&eacute;, mai dt chi sớm
&nbsp;
tiếc qu&aacute; lại ở S&agrave;i G&ograve;n :((
&nbsp;
nh&igrave;n ngon qu&aacute;, gi&aacute; hợp l&yacute; nữa, ch&uacute;c bạn đ&ocirc;ng kh&aacute;ch nh&eacute;!
&nbsp;
Trời ơi nh&agrave; t&ocirc;i ngo&agrave;i hn :(( t&ocirc;i th&egrave;m ăn sườn b&ograve; non qu&aacute;
&nbsp;
nh&igrave;n ngon qu&aacute;, gi&aacute; hợp l&yacute; nữa, ch&uacute;c bạn đ&ocirc;ng kh&aacute;ch nh&eacute;!
&nbsp;
cửa h&agrave;ng nh&agrave; m&igrave;nh cuốn h&uacute;t qu&aacute;! ch&uacute;c anh, chị gặp nhiều may mắn nh&eacute;!
&nbsp;
Comment giup bạn nh&eacute;. Thịt b&ograve; ngon, tươi, dịch vụ tốt, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.&nbsp;H&ocirc;m qua m&igrave;nh nướng đ&atilde;i họ h&agrave;ng ai cũng khen. Sang tuần m&igrave;nh order them nh&eacute;.
&nbsp;&nbsp; &nbsp;
Hondaridgeline đã viết:
Cảm ơn đ&atilde; giao h&agrave;ng Q7,Thịt b&ograve; ngon, gi&aacute; hợp l&yacute;. Cuối tuần sẽ ủng hộ th&ecirc;m 2 k&yacute;. B&ecirc;n em c&oacute; đu&ocirc;i b&ograve; kh&ocirc;ng (OX TAIL). &nbsp;
&nbsp;CẢm ơn c&aacute;c chị c&aacute;c anh c&aacute;c em đ&atilde; ủng hộ nha. Ch&uacute;c mọi người lu&ocirc;n vui vẻ v&agrave; nh&igrave;u niềm vui :D&nbsp;</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Ngọc
- Địa chỉ: Quận 3
- Điện thoại: 0909067086 - Fax:
- email: muagi.oday@yahoo.com