Bồ câu Pháp - Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi

thanhlv

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">Cơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p PH&Uacute; KH&Ecirc;:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chăn nu&ocirc;i chim Bồ C&acirc;u c&aacute;c loại: chim ta, chim Ph&aacute;p, lai Ph&aacute;p. Nhận cung cấp giống chim Bồ C&acirc;u cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh, trang trại v&agrave; tư vấn miễn ph&iacute; c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i, l&agrave;m chuồng trại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> <br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i bảo đảm cung cấp chim chất lượng v&agrave; đ&uacute;ng gi&aacute; cả, thơi gian giao h&agrave;ng nhanh gọn. Đặt h&agrave;ng trước nếu mua số lượng lớn.<br /> <strong><span style="color: blue"><br /> Gi&aacute; tham khảo :<br /> - Chim thịt : 70,000 đ/đ&ocirc;i<br /> - Chim giống : 180,000 đ/ đ&ocirc;i&nbsp;(1,5~2&nbsp;th&aacute;ng tuổi)</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230,000 đ/ đ&ocirc;i&nbsp;(2~3 th&aacute;ng tuổi)<br /> - Chim đang đẻ : 430,000 đ/ đ&ocirc;i&nbsp;&nbsp;(Chim con t&iacute;nh ri&ecirc;ng tương ứng-nếu c&oacute;)<br /> </span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /> <em><span style="color: black">B&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1 x 0.4 x 0.6m&nbsp;<br /> - G&iacute;a b&aacute;n tại Quảng Nam : 170,000 đ / 1 chuồng đ&ocirc;i.<br /> <strong><br /> </strong></span></em><strong><span style="color: black">Nhận cung cấp chim thịt cho qu&aacute;n nhậu, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">Nhận thu mua chim thịt từ c&aacute;c trang trại.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">Cơ sở chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p Ph&uacute; Kh&ecirc;<br /> Ph&uacute; Kh&ecirc; T&acirc;y - Tam Xu&acirc;n 2 - N&uacute;i Th&agrave;nh &ndash; Tam Kỳ &ndash; Quảng Nam</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">ĐT : 0918 536 576 &nbsp;/ 05106 502 856</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://chimbocau.vn/xem-tin-tuc/739/nuoi-chim-bo-cau-phap-mo-hinh-lam-giau-dien-hinh-o-nong-thon.html">http://chimbocau.vn/xem-tin-tuc/739/nuoi-chim-bo-cau-phap-mo-hinh-lam-giau-dien-hinh-o-nong-thon.html</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Thành
- Địa chỉ: Tam Kỳ-Quảng Nam-Đà Nẵng-Quảng Ngãi
- Điện thoại: 05106 502 856 - Fax: 0918536576
- email: thanhlv.dqr@gmail.com
 

Đối tác


Top