Bột dolomite, bột đa vôi CaCO3

  • Thread starter diembtc
  • Ngày gửi
D

diembtc

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-indent: 0.5in; text-align: justify"><span style="color: #003300">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối&nbsp;<strong><em><a target="_blank" style="color: #1155cc" href="http://www.bitracorp.com/san-pham/hoa-chat.html">bột đ&aacute; v&ocirc;i CaCO3</a>&nbsp;mịn v&agrave; si&ecirc;u si&ecirc;u mịn</em></strong>&nbsp;(<strong>100&micro;m-5&micro;m</strong>)-&nbsp;<strong><em>V&ocirc;i củ (cục)-</em></strong>&nbsp;<strong><em>v&ocirc;i bột</em></strong>&nbsp;&ndash;<strong><em>Đ&ocirc;l&ocirc;mit</em></strong>&nbsp;chất lượng cao phục vụ cho c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất:&nbsp;<strong><em>Thức ăn thuỷ sản, Xử l&iacute; nước ao hồ,Ph&acirc;n b&oacute;n, Bột tr&eacute;t tường, Chăn nu&ocirc;i, Dược phẩm, Cao su, Sơn, Gốm sứ, Nhựa, C&aacute;p điện&hellip;</em></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-indent: 0.5in; text-align: justify"><span style="color: #003300">Sản lượng cung ứng đ&atilde; mở rộng từ 8.000-10.000Tấn/th&aacute;ng l&ecirc;n&nbsp;<strong>15.000 -20.000Tấn/th&aacute;ng</strong>, h&agrave;ng h&oacute;a đ&atilde; được c&ocirc;ng bố ti&ecirc;u chuẩn, c&oacute; chứng nhận kiểm nghiệm của&nbsp;<strong><em>Trung t&acirc;m ti&ecirc;u chuẩn đo lường chất lượng 3</em></strong>&nbsp;(Trung t&acirc;m 3).</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-indent: 0.5in; text-align: justify"><span style="color: #003300">B&aacute;n sỉ- lẻ với số lượng:&nbsp;<strong>1 Kg, 1Tấn, 2 Tấn, 3Tấn, 5Tấn, 10Tấn,&hellip;.10.000Tấn</strong>. Giao h&agrave;ng tại kho b&ecirc;n b&aacute;n hoặc b&ecirc;n mua, hoặc b&aacute;n nguy&ecirc;n container tại cảng cho c&aacute;c đơn vị Thương mại hoặc sản xuất kh&aacute;c.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-indent: 0.5in; text-align: justify"><span style="color: #003300">Chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả của ch&uacute;ng t&ocirc;i mang lại ưu thế cạnh tranh cho qu&yacute; kh&aacute;ch. Đạt lợi &iacute;ch h&agrave;i h&ograve;a, ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng ph&aacute;t triển!</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify"><span style="color: #003300">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i-&nbsp;<strong><a target="_blank" style="color: #1155cc" href="http://www.bitracorp.com/">BITRACORP</a></strong>&nbsp;l&agrave; một c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n Đầu tư sản xuất v&agrave; thương mại với 5 năm kinh nghiệm tại thị trường trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nghiệp trong c&aacute;c kh&acirc;u sản xuất v&agrave; kinh doanh của m&igrave;nh. Kh&aacute;ch h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i được hỗ trợ từ kh&acirc;u tư vấn sử dụng, vận tải chuy&ecirc;n chở cho tới kĩ thuật sản xuất nhằm n&acirc;ng cao khả năng cạnh tranh.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style="color: navy">Chi tiết li&ecirc;n hệ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mr Tuấn- 090.7678317- Ph&ograve;ng kinh doanh</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify"><strong><span style="color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư v&agrave; thương mại Doanh Nh&acirc;n</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify"><strong><span style="color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 Phạm Ngọc Thạch- p.6- Q.3- Tp.HCM</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify"><strong><span style="color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel: 08.62170024&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 08.38207082</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify"><strong><span style="color: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Email:&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc" href="mailto:sales@bitracorp.com">sales@bitracorp.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Website:&nbsp;</span></strong><a target="_blank" style="color: #1155cc" href="http://bitracorp.com/san-pham/hoa-chat.html">http://bitracorp.com/san-pham/hoa-chat.html</a><strong></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-indent: 0.5in; text-align: justify"><strong><em>Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu rộng r&atilde;i của kh&aacute;ch h&agrave;ng trong cả nước, đặc biệt phục vụ cho thị trường miền Trung v&agrave; miền Nam Việt Nam, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i k&iacute;nh mời c&aacute;c đơn vị thương mại kh&aacute;c c&oacute; năng lực l&agrave;m đại l&iacute; cho hai d&ograve;ng sản phẩm bột đ&aacute; v&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; v&ocirc;i n&ocirc;ng nghiệp Super C. Với ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng cụ thể v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng c&ugrave;ng mức gi&aacute; ưu đ&atilde;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng c&aacute;c đối t&aacute;c sẽ c&oacute; một cơ hội tốt khi hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i.</em></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Anh Tuấn
- Địa chỉ: 59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TPHCM
- Điện thoại: 0907 678317 - Fax:
- email: sales@bitracorp.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx