CẦN BÁN LƯỜN BÒ TƯƠI, MẮT BÒ U, RẺO CÁ BÒ U, BÒ U LOIN

  • Thread starter CÔNG TY TNHH BỀN Vá»®NG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TNHH BỀN VỮNG

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>Dear Sir/Madam,</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH Bền Vững cần b&aacute;n một số h&agrave;ng nội địa:</p><p><table style="border-collapse: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" width="216" border="0"><tbody><tr style="height: 21px"><td style="width: 144px; height: 21px; background-color: transparent; mso-ignore: colspan; border: #ece9d8" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3">Lườn b&ograve; u tươi</font></td><td style="width: 72px; background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="width: 72px; background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3">19000/kg</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px; background-color: transparent; mso-ignore: colspan; border: #ece9d8" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3">Lườn b&ograve; u đ&ocirc;ng</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3">20000/kg</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px; background-color: transparent; mso-ignore: colspan; border: #ece9d8" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3">Lườn b&ograve; g&ugrave; CO đ&ocirc;ng</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3">51000/kg</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px; background-color: transparent; mso-ignore: colspan; border: #ece9d8" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3">Mắt b&ograve; u tươi</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3">11000/kg</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px; background-color: transparent; mso-ignore: colspan; border: #ece9d8" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3">Rẻo b&ograve; g&ugrave; CO</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3">31000/kg</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px; background-color: transparent; mso-ignore: colspan; border: #ece9d8" colspan="3"><font face="Times New Roman" size="3">Rẻo b&ograve; g&ugrave; đ&ocirc;ng thường</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3">21000/kg</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px; background-color: transparent; mso-ignore: colspan; border: #ece9d8" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3">B&ograve; u loin nội địa</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3">152000/kg</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px; background-color: transparent; mso-ignore: colspan; border: #ece9d8" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3">G&acirc;n b&ograve; g&ugrave; tươi</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3">31000/kg</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px; background-color: transparent; mso-ignore: colspan; border: #ece9d8" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3">Rẻo b&ograve; g&ugrave; đen tươi</font></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td style="background-color: transparent; border: #ece9d8"><font face="Times New Roman" size="3">6000/kg</font></td></tr></tbody></table></p><p>Nếu anh, chị c&oacute; cần mua c&aacute;c loại tr&ecirc;n. Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Ms Duyen</p><p>Số điện thoại: 0978 224 957</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH BỀN VỮNG
- Địa chỉ: KCN SUỐI DẦU, KHÁNH HÒA
- Điện thoại: 0978224957 - Fax:
- email: thanhduyensd@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận