Cần mua bắp ( ngô ) tươi xuất khẩu

  • Thread starter nguyenthanhhuong_kh0190
  • Ngày gửi
N

nguyenthanhhuong_kh0190

Guest
#1
<table width="576" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 21px"><td class="xl63" style="width: 448px; height: 21px" colspan="7"><font face="Times New Roman" size="3">DU SUNG KOREA chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng thủy hải sản xuất khẩu sang H&agrave;n Quốc. Hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua tr&aacute;i bắp ( ng&ocirc; ) tươi theo quy c&aacute;ch sau:</font></td><td class="xl63" style="width: 64px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63" style="width: 64px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl63" style="height: 21px" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3">Size: 16-18cm</font></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl63" style="height: 21px" colspan="2"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18-20cm</font></font></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl63" style="height: 21px" colspan="9"><font face="Times New Roman" size="3">Bắp lột sạch vỏ, bỏ r&acirc;u, chặt 2 đầu, đem luộc hoặc hấp, cho v&agrave;o tủ cấp đ&ocirc;ng, đ&oacute;ng g&oacute;i.</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl63" style="height: 21px" colspan="2"><p><font face="Times New Roman" size="3">Cảng đến: </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">CNF Busan Korea</font></p></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl63" style="height: 21px" colspan="3"><font face="Times New Roman" size="3">( Bắp nếp hoặc bắp mỹ )</font></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td class="xl63"><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl63" style="height: 21px" colspan="3"><font face="Times New Roman" size="3">Gi&aacute; 1kg/CNF Busan ?</font></td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl63" style="height: 21px">Qu&yacute; c&ocirc;ng ty, nh&agrave; m&aacute;y c&oacute; nhu cầu cung cấp những mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /><strong>DUSUNG KOREA Co., Ltd<br /></strong><strong>Import Comestic &ndash; Export Seafoods<br /></strong><strong>Tell: 08-3776-4350/51<br /></strong><strong>Fax: 08-3776-4352<br /></strong><strong>Email: </strong><a href="mailto:dusung.korea@yaoo.com.vn"><strong><font color="#0000ff">dusung.korea@yaoo.com.vn</font></strong></a><strong><br /></strong><strong>Website: www.dusungkorea.com<br /></strong></td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63"><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td><td class="xl63">&nbsp;</td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DUSUNG KOREA Co., lTD
- Địa chỉ: A 13-04 Hoàng Anh Gia Lai 3, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiến, Nhà Bè, TP HCM
- Điện thoại: 08-3776-4350 - Fax: 08-3776-4351
- email: dusung.korea@yahoo.com.vn