Cây bóng mát , cây trồng thảm lá màu các loại cung cấp các công trình.

#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/vuu1360874048.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_vuu1360874048.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/wvt1360874072.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_wvt1360874072.jpg" /></a></p> <p><span style="font-size: medium"><strong> <a title="C&ocirc;ng ty c&acirc;y cảnh , c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t , c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh , c&acirc;y cảnh nội thất, hoa c&acirc;y cảnh" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.caycanhgiahuy.com/"><span style="font-size: large">C&ocirc;ng ty c&acirc;y cảnh Gia Huy </span></a></strong></span></p> <p><span style="font-size: larger"><span style="font-size: larger">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n </span></span></p> <p><span style="font-size: larger"><span style="font-size: larger">- C&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh , c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t c&aacute;c loại : m&iacute;t , sấu ,xo&agrave;i , muồng ho&agrave;ng yến , b&agrave;ng đ&agrave;i loan ...</span></span></p> <p><span style="font-size: larger"><span style="font-size: larger">- C&acirc;y trồng đường viền v&agrave; thảm : cỏ nhật , chuỗi ngọc , tre ng&agrave; , cẩm t&uacute; mai...<br />- Sản xuất c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh nội thất , hoa cảnh trang tr&iacute; văn ph&ograve;ng như : c&acirc;y cau Hawai , c&acirc;y Tr&uacute;c Nhật <br /> &nbsp; c&acirc;y Vạn Li&ecirc;n Thanh , c&acirc;y Kim Tiền , hoa Tiểu Hồng M&ocirc;n , Đại Hồng M&ocirc;n...<br /> - B&aacute;n v&agrave; cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh nội thất , c&acirc;y cảnh văn ph&ograve;ng .c&aacute;c loại<br /> - Cung cấp dịch vụ chăm s&oacute;c v&agrave; cắt tỉa c&acirc;y cảnh trong văn ph&ograve;ng v&agrave; trong c&aacute;c khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&acirc;y xanh .<br /> - Tư vấn thiết kế c&acirc;y xanh trồng trong nh&agrave; v&agrave; ngo&agrave;i s&acirc;n vườn .<br /><br /> C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được phục vụ v&agrave; hợp t&aacute;c với mọi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !<br /> Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ<br />Mr Tuấn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0985010406&nbsp;&nbsp; , 0935968585</span></span></p> <p><span style="font-size: larger"><span style="font-size: larger">Đtvp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0439 99 00 22<br /></span></span></p> <div style="text-align: justify"><a title="cay canh trang tri noi that, cay bong mat , cay cong trinh, cay ngoai that" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.caycanhgiahuy.com/"><strong>Wed&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.caycanhgiahuy.com</strong></a></div> <div style="text-align: justify"><a title="cay canh trang tri noi that, cay bong mat , cay cong trinh, cay ngoai that" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.caycanhgiahuy.com/"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.caycanhgiahuy.vn</strong></a></div> <p><span style="font-size: larger">Văn Ph&ograve;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ng&otilde; 358 số nh&agrave; 6/12 B&ugrave;i Xương Trạch - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội.<br /> Nh&agrave; Vườn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; km 8 đại lộ thăng long ( gần s&aacute;t khu Thi&ecirc;n Đường Bảo Sơn)</span></p> <p class="p_last"><br /><br /><br /><br /><br /><a target="_blank" href="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/11/03/1090291/201211115016_ng__u_tr__n.jpg"><img width="690" height="887.1428571428572" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/11/03/1090291/201211115016_ng__u_tr__n.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/avd1359182540.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_avd1359182540.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/bae1359182523.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_bae1359182523.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/wby1359182564.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_wby1359182564.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/uvb1359182600.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_uvb1359182600.jpg" /></a></p></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ VĂN TUẤN
- Địa chỉ: AN KHÁNH - HOÀI ĐỨC - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0985010406 - Fax: 0935968585
- email: caycanhgiahuyth@gmail.com