cây giống chợ lách cái mơn

namgiaobt

Lữ khách
#1
<div class="NewsContent" id="NewsContent" style="width: 735px; overflow: hidden"><div id="NewsContent" class="NewsContent" style="width: 735px; overflow: hidden"> <p><strong>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</strong></p> <p><br /> Bến Tre được mệnh danh l&agrave; xứ dừa v&agrave; c&acirc;y dừa Bến Tre đang ng&agrave;y được nh&acirc;n rộng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nh&agrave; vườn (15tr/th&aacute;ng/1000 m2). <br /> Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu của b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n muốn ph&aacute;t triển kinh tế nh&agrave; vườn, hiện nay cơ sở ươm giống dừa của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất dừa giống chất lượng cao cho tr&aacute;i sớm v&agrave; năng suất cao (dừa được lựa chọn từ những c&acirc;y đ&ugrave;a giống đạt ti&ecirc;u chuẩn). <br /> Nay xin được b&aacute;o gi&aacute; cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu trồng loại c&acirc;y n&agrave;y. <br /> M&igrave;nh c&oacute; dừa giống c&aacute;c loại:</p> <p><br /> - Dừa dứa Th&aacute;i Lan, gi&aacute;: 50.000 đ/c&acirc;y.</p> <p><br /> - Dừa xi&ecirc;m, gi&aacute;: 35.000 đ/c&acirc;y.</p> <p><br /> - Dừa ta, gi&aacute;: 25.000 đ/c&acirc;y (loại dừa d&ugrave;ng để b&aacute;n dừa kh&ocirc;).</p> <p><br /> Dừa giống của m&igrave;nh cao khoảng 20cm v&agrave; được v&ocirc; bầu hiện đang ph&aacute;t triển rất tốt.</p> <p>- Giống c&acirc;y trồng kh&aacute;c :</p> <p>+ bưởi da xanh : 30.000</p> <p>+ v&uacute; sửa : 25.000</p> <p>+ Chanh kh&ocirc;ng hạt : 18.000</p> <p>+ M&iacute;t : 10.000</p> <p>+ Ổi kh&ocirc;ng hạt : 17.000</p> <p>&nbsp; &nbsp; .......vv .........</p> <p>_ <strong><span style="background-color: #ffffff; color: #ff0000">Nhiều loại giống c&acirc;y trồng nổi tiếng vủng chợ l&aacute;ch , đủ c&aacute;c chủng loại giống mới năng suất cao !</span><br /></strong></p> <p><br /> Gi&aacute; tr&ecirc;n m&igrave;nh b&aacute;n tại Bến Tre.</p> <p><br /> <strong><span style="text-decoration: underline">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: A. Giao - 0985383678 - 0916538307. Cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; quan t&acirc;m.</span></strong></p> </div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tràng huỳnh giao
- Địa chỉ: 541 cl ben tre tp ben tre
- Điện thoại: 0985383678 - Fax: 0916538307
- email: namgiaobt@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx