Cây mai vàng boi sai dáng bán huyền đẹp từ e tới z

#1

HOÀNH 42CM ĐẸP KHÔNG THỂ CƯỠNG

MAI VÀNG HOÀNH 57CM, CÒN TIẾC BỘ TÀN NÊN CHƯA HẠ BON SAI