CC THUỲ SẢN ĐL: CÁ TRA, NGHÊU, SÒ, MỰC, BẠCH TUỘC, ỐC, CÁ ĐUỐI, MAZA

  • Thread starter Nguyá»…n Đức PhÆ°Æ¡ng / Godaco
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đức Phương / Godaco

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty thuỷ sản G&ograve;&nbsp;Đ&agrave;ng (Code EU: DL 354, DL 380, DL 476) chuy&ecirc;n nu&ocirc;i trồng, chế biến &amp; xuất khẩu nhiều loại mặt h&agrave;ng thuỷ sản đ&ocirc;ng lạnh kh&aacute;c nhau / </font><font face="Times New Roman" size="3">Go Dang Seafood Co.,Ltd (Godaco-&nbsp;DL 354, DL 380, DL 476)&nbsp;specialize in processing various frozen seafood products for export: </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngh&ecirc;u trắng nguy&ecirc;n con / Whole round White Clam (Meretrix lyrata)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngh&ecirc;u trắng nguy&ecirc;n con / Whole round brown clam (Meretrix meretrix)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngh&ecirc;u lụa thịt luộc / Yellow Clam meat (Paphia undulata)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&ograve; nước xẻ bướm / S&ograve; l&ocirc;ng xẻ bướm / Butterfly-cut arkshell meat (Anadara antiquata, Cucullaea Labiata)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&ograve; huyết nguy&ecirc;n con / Whole round Blood ark / blood cockle / Red arkshell (Arca granosa - Anadara granosa)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; l&oacute;c fillet ăn sống / Sashimi Snakehead fish fillet, whole gutted snakeheas fish (Channa Micropeltes)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra fillet ăn sống / Sashimi pangasius fillet, non-sashimi pangasius fillet </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra nguy&ecirc;n con bỏ đầu bỏ nội tạng, c&aacute; tra nguy&ecirc;n bỏ nội tạng / H&amp;G pangasius fish, whole gutted&nbsp;pangasius fish</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra fillet tẩm bột / Breaded pangasius fillet</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra fillet cắt hạt lựu, c&aacute; tra cắt phần, c&aacute; tra vụng, c&aacute; tra fillet cắt sợi, d&egrave; c&aacute; tra / Pangasius cube, pangasius portion, pangasius pieces &amp; bits, pangasius strip, pangasius wing...</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra cắt phần tẩm bột, c&aacute; fillet cắt h&igrave;nh thoi tẩm bột, c&aacute; tra h&igrave;nh ng&oacute;n tay tẩm bột, Breaded pangasius portion, breaded diagonally cut pangasius fillet, breaded pangasius finger....</font></p><span /><font size="3"><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra fillet tẩm bột Tempura, c&aacute; tra cắt phần tẩm bột Tempura / Tempura pangasius fillet, tempura pangasius portion <br /></font></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra xi&ecirc;n que, c&aacute; tra xi&ecirc;n que với ớt xanh &amp; ớt đỏ / Pangasius skewer, pangasius skewer with red pepper and green pepper</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra fillet cuộn / c&aacute; tra cuộn hoa hồng / Pangasius roll/ pangasius rose </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra x&uacute;c x&iacute;ch / Pangasius sausage</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra x&uacute;c x&iacute;ch tẩm bột / Breaded pangasius sausage </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu c&aacute; tra / Pangasius head</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bao tử c&aacute; tra l&agrave;m sạch lộn nguợc / Pangasius stomach / pangasius maw</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ức c&aacute; tra / Pangasius fin (Pangasius belly with fin) / upper pangasius belly</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bột c&aacute; tra / Pangasius fishmeal</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dầu c&aacute; tra / Pangasius fishoil</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da c&aacute; tra / Pangasius skin</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra vi&ecirc;n / Pangasius fishball</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bong b&oacute;ng c&aacute; tra / Pangasius bladder</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chạo c&aacute; tra / Pangasius paste with sugar cane</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; tra hạnh nh&acirc;n / Pangasius pie</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bạch tuộc nguy&ecirc;n con l&agrave;m sạch / Whole cleaned baby octopus, </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bạch tuộc cắt / Cut octopus (5-7 CM, cut with 2 or 3 tentacles)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maza kẽm cắt / Cut Pould Squid</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mực n&uacute;t l&agrave;m sạch nguy&ecirc;n con / mực n&uacute;t xi&ecirc;n que / Whole cleaned baby cuttlefish, cuttlefish skewer</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mực cắt tr&aacute;i th&ocirc;ng / Pineapple cut cuttlefish / Masukasa,</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mực ống cắt khoanh / Squid ring</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu mực ống / Squid tentacles (Loligo chinensis)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mực ghim nguy&ecirc;n bỏ nội tạng / Mực ống nguy&ecirc;n con l&agrave;m sạch (Tube gắn đầu) whole gutted arrow squid / whole cleaned squid</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&egrave; c&aacute; đuối / C&aacute; đuối cắt sợi / Sting Ray Wing &amp; sting ray slice (Dasyatis Uarnak)</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ốc đinh / ốc h&uacute;t nguy&ecirc;n con luộc, bỏ đu&ocirc;i / Cooked sea melaina snail </font></p><p class="MsoNormal"><span /><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chả gi&ograve; / Spring rolls </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hải sản trộn / hải sản thập cẩm / Seafood Mix / Seafood cocktail</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ghẹ cắt đ&ocirc;i / Half-Cut Swimming crab</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ocirc;m sắt, t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng, t&ocirc;m s&uacute;, t&ocirc;m c&agrave;ng / Cattiger shrimp, pink shrimp (Metapenaeus affinis), white vannamei, Black tiger, scampi...</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&agrave;ng cua b&aacute;ch hoa / Surimi crab stick</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đầy đủ c&aacute;c chứng nhận về quản l&iacute; chất lượng đ&aacute;p ứng đưọc thị trường xuất khẩu kh&aacute;c nhau tr&ecirc;n thế giới: / We manage our seafood plants, feed mills, farming areas under the quality systems of : ISO 9001, HACCP, GMP, HALAL, SQF, BRC, IFS, GLOBAL GAP, MSC (for Clams), ASC..</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Cảm ơn sự quan t&acirc;m của qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đối với c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; mong nhận được thư hỏi h&agrave;ng của qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đối t&aacute;c trong v&agrave; ngo&agrave;i nước / Thank you for your kind attention and we hope to receive your kind inquiries! </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ / For your information, please contact:</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2">GO DANG SEAFOOD CO ., LTD&nbsp; (GODACO) - DL 354, DL 380 &amp; DL 476<br />Add: 202/13 Co Bac Street - District 1 &ndash; HoChiMinh City - Vietnam <br />Tel: +84-8-38378356 - Fax: +84-8-38374734. <br />E-mail 1:&nbsp; </font><a href="mailto:godacoexport@hcm.fpt.vn"><font face="Arial" size="2">godacoexport@hcm.fpt.vn</font></a><br /><font face="Arial" size="2">E-mail 2: </font><a href="mailto:godacoseafood@yahoo.com"><font face="Arial" size="2">godacoseafood@yahoo.com</font></a><br /><font face="Arial" size="2">MSN: </font><a href="mailto:godacoexport@hotmail.com"><font face="Arial" size="2">godacoexport@hotmail.com</font></a></p><p class="MsoNormal"><span /></p><p class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2">Cellphone/ Viber: 00-84-902-968-990. Skype ID: godaco-phuong </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2">Người li&ecirc;n hệ: Mr.Nguyễn Đức Phương</font></p><p class="MsoNormal"><span /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Phương / Godaco
- Địa chỉ: 202/13 Cô Bắc, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 0902968990 - Fax:
- email: godacoseafood@yahoo,com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top